当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第37卷(注音)

  • 编辑:成济 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第37卷(注音)shī

lùn


sān
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

wēi

pǐn


yún

zhūwēi


dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
shèng
wēi


wèi
dìng

zài


dìng

zài
suí

suǒ


qiē
shì

chéng
xīn
diào
róu

shàn
xiū
xīn


shì
míng
shèng
wēi


èr
zhě

wēi


wèi
zhū
shēng

yǒu
guǎng
广

guǒ
yǒu

shēng


shì
míng

wēizhōng

zhě


shì
liù
zhǒng

luó

duō

suǒ
wèi

shī
nǎi
zhì
bān
ruò


shì
zhū

yǒu

wēi


míng

wēi


sān
zhě

shēng
wēi


wèixiān

guǎng
广
liáng

zhèng


shēng
shèn
shì
míng

shēng
wēi

yòu
shì
wēi

pǐn
lèi
chà
bié

yǒu

zhǒng


zhě
shén
tōng
wēi


èr
zhě

wēi


sān
zhě

shēng
wēizhě
gòng
zhū
shēng
wén

jué
wēizhě

gòng
shēng
wén

jué
wēi

yún

zhūshén
tōng
wēi


wèi
liù
shén
tōng


zhě
shén
jìng
zhì
zuò
zhèng
tōng

èr
zhě
suí
niàn

宿
zhù
zhì
zuò
zhèng
tōng

sān
zhě
tiān
ěr
zhì
zuò
zhèng
tōng


zhě
jiàn

shēng
zhì
zuò
zhèng
tōng


zhě
zhī
xīn
chà
bié
zhì
zuò
zhèng
tōng

liù
zhě
lòu
jìn
zhì
zuò
zhèng
tōng

shì
míng
shén
tōng
wēi

yún

zhūshén
jìng
zhì
tōng

wèishén
jìng
zhì
tōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
néng
biàn
tōng
èr
zhě
néng
huà
tōng


shì
èr
zhǒng
pǐn
lèi
chà
bié

yǒu
duō
zhǒng

yún

néng
biàn
shén
jìng
zhì
tōng
pǐn
lèi
chà
bié

wèi
shí

biàn


zhě
zhèn
dòng

èr
zhě
chì
rán

sān
zhě
liúzhě
shì
xiàn


zhě
zhuǎn
biàn

liù
zhě
wǎng
lái


zhě
juàn


zhě
shū

jiǔ
zhě
zhòng
xiàng

shēn

shí
zhě
tóng
lèi
wǎng


shí

zhě
xiǎn

shí
èr
zhě
yǐn

shí
sān
zhě
suǒ
zuò

zài

shí

zhě
zhì

shén
tōng

shí

zhě
néng
shī
biàn
cái

shí
liù
zhě
néng
shī

niàn

shí

zhě
néng
shī
ān


shí

zhě
fàng

guāng
míng


shì
děng
lèi
jiē
míng
néng
biàn
shén
jìng
zhì
tōng

zhèn
dòng
zhě

wèi
dìng

zài
xīn
diào
róu


shàn
xiū
xīndìng

zài

néng
zhèn
dòng

guǎn
shè
zhái

cūn


luò

chéng
guō
guó


luò
jiā
shì
jiè
bàng
shēng
shì
jièshì
jiè
rén
shì
jiè

tiān
shì
jièzhōu


qiān
shì
jiè
èr
qiān
shì
jiè

sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎi
sān
qiān

qiān
shì
jiè

qiān
sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎi
qiān
sān
qiān

qiān
shì
jiè

nǎi
zhì

liàng

shù
sān
qiān

qiān
shì
jiè
jiē
néng
zhèn
dòng

shì
míng
zhèn
dòng

chì
rán
zhě

wèi
dìng

zài

cóng

shēn
shàng

měng
yàn
huǒshēn
xià
zhù
qīng
lěng
shuǐ

cóng

shēn
xià

měng
yàn
huǒshēn
shàng
zhù
qīng
lěng
shuǐ


huǒ
jiè
dìng

shēn
dòng
rán

biàn
zhū
shēn
fēn
chū
zhǒng
zhǒng
yàn
qīng
huáng
chì
bái
hóng绿

zhī
jiā


shì
míng
chì
rán

liú

zhě

wèi
dìng

zài

liú

guāng
míng
biàn
mǎn

qiē

guǎn
shè
zhái

nǎi
zhì

liàng

shù
shì
jiè


chōng
mǎn


qián
zhèn
dòng

shì
míng
liú


shì
xiàn
zhě

wèi
dìng

zàisuǒ

shì


qiē
zhū
lái
huì
zhòng
shā
mén

luó
mén
shēng
wéntiān
lóng
yào
chā
jiànā

luò
jiē


jǐn

luò
móu

luò

rén
fēi
rén
děng

lìng

xiàn
jiàn

xià
zhū
è

shàng
zhū
rén
tiān

lìng
xiàn
jiàn

zhū


zhōng
zhū
nǎi
zhì
chāo
guò
jīng

shā
děng
zhū

guó

zhǒng
zhǒng
míng
shēng
suǒ
biǎo


zhōng
mǒu
míng

lái

lìng
xiàn
jiàn


wéi
xuān
shuōmíng


lái
míng


zhì


ruò

guò

zhū

guó


zhū

lái

suí

suǒ

nǎi
zhì
suǒ


jiē
lìng
xiàn
jiàn

wéi
xuān
shuō

shì
míng
shì
xiàn

zhuǎn
biàn
zhě

wèi
dìng

zài

ruò

shuǐ
shēng
jiě

lìng
chéng
shuǐ


shí
fēi


huǒ
fēng
shēng
jiěshì

ruò


shuǐ


shēng
jiě

lìng
chéngshí
fēi


huǒ
fēng
shēng
jiěshì

ruò


huǒ


shēng
jiě

lìng
chéngshí
fēi


shuǐ
fēng
shēng
jiěshì

ruò


fēng


shēng
jiě

lìng
chéngshí
fēi


shuǐ
huǒ
shēng
jiěshì

ruò


qiē


shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi

zhǒng

xiāng
zhuǎn
biàn


xiāng
wèi
chù
dāng
zhī

ěr

ruò

cǎo

niú


děngyǐn
shí
chē
chéng


yán
shì


zhǒng
zhǒng

xiāng
huá
mán
shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi


ruò

shā
shí


děng


zhēn
zhū
liú
li
luó
bèi


shān

shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi


ruò

zhū
shān
xuě
shān
wáng
děng

jīn
shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi


ruò


qiē


shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi


ruò

hǎo

yǒu
qíng

è

shēng
jiě


è

yǒu
qíng

hǎo

shēng
jiěfēi
yǒu
qíng

hǎo

è

shēng
jiěyǒu
qíng


fēi
shēng
jiě


suí
shēng
jiě

shí
fēi
hǎo

è
zhī
jié


zhī
jié

féi
shòu
děng
dāng
zhī

ěr


shì


suǒ
yǒu

xiāng

biàn
shēng
jiě

jiē
suí
shēng
jiě

qiē
zhuǎn
biàn


shí
fēi


shì
míng
zhuǎn
biàn

wǎng
lái
zhě

wèi
dìng

zài

suí

suǒ


zhū
qiáng

shān
shí
děng
zhōng

zòng
shēn
wǎng
lái

yǒu
zhì
ài

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
wǎng

fàn
shì

nǎi
zhì
shàng
zhì

jīu
jìng
tiān
huán
lái

ài

huò

bàng


liàng

shù
sān
qiān

qiān
shì
jiè

ruò
wǎng
ruò
lái
jiē

zhì
ài

huò
yùn

zhòng


zhǒng
shēn

huò

yuǎn
chù
zuò
jìn
shēng
jiě

huò


shì


wǎng
lái

shì
míng
wǎng
lái

juàn
shū
zhě

wèi
dìng

zài

néng
juàn

qiē
xuě
shān
wáng
děngwēi

shū


wēi
lìng


qiē
xuě
shān
wáng
děng

shì
míng
juàn
shū

zhòng
xiàng

shēn
zhě

wèi
dìng

zài

néng

zhǒng
zhǒng
xiàn
qián

zhòng
qiē
cūn


luò

cǎo

cóng
lín

zhū
shānqiē

xiàng


shēn
zhōng

lìng
zhū

zhòngzhī


shēn


shì
míng
zhòng
xiàng

shēn

tóng
lèi
wǎng

zhě

wèi
dìng

zài

huò
néng
wǎng

shà


zhòng

tóng


lèi


xíng
liàng


yán
yīn


ruò


míng

shì


míng

shì


míng

shì


míng

shì


rán
hòu
wéi

yǎn
shuō
zhèng


shì
xiàn
jiào
dǎo
zàn

qìng
wèi

huà
shì

zhōng

rán
yǐn
méi

méi
hòu
shí
zhòng
dié
xiāng

yán


zhī
méi
zhě
tiān

rénnéng
wǎng

shà


zhòng


shì
wǎng


luó
mén
zhòng

ruò
shā
mén
zhòng

ruò
cháng
zhě
zhòng
ruò

shì
zhòngwáng
tiān
sān
shí
sān
tiāntiān

shǐ
duō
tiān


biàn
huà
tiān

huà

zài
tiān

fàn
zhòng
tiān
fàn
xiān

tiān


fàn
tiān
shǎo

guāng
tiān


liàng
guāng
tiān
guāng
yīn
tiān

shǎo
jìng
tiān

liàng
jìng
tiān

biàn
jìng
tiān

yún
tiān


shēng
tiān
guǎng
广
guǒ
tiān


fán
tiān


tiān

shàn
xiàn
tiān
shàn
jiàn
tiān


jīu
jìng
tiān

dāng
zhī

ěr

shì
míng
tóng
lèi
wǎng


yǐn
xiǎn
zhě

wèi
dìng

zàizhòng
qián
bǎi

qiān

huò
guò

shì

yǐn
méi

shēn

lìng
xiǎn
xiàn

shì
míng
yǐn
xiǎn

suǒ
zuò

zài
zhě

wèi
dìng

zài
qiē
zhū
yǒu
qíng
jiè
wǎng
lái
zhù
děng
suǒ
zuò
shì
zhōng
jiē

zài
zhuǎn

lìnglìng
zhù

zhù

lìng
lái

lái
lìng
shì
míng
suǒ
zuò

zài

zhì

shén
tōng
zhě

wèi
dìng

zài

néng
zhì


suǒ
xiàn
shén
tōng


lái
shén
tōng

néng
zhì
qiē

shén
tōng
zhě
suǒ
xiàn
shén
tōngsuǒ

lìng
shì
chéng
bàn
jīu
jìng
shēng
suǒ


huò
zuì
hòu
yǒu
suǒ
yǒu
shén
tōng

chú
zhū

lái
děng
lèi
néng
zhì
qiē

shén
tōng
zhě
suǒ
xiàn
shén
tōng

zhūsuǒ
yǒu
shén
tōng

chú

shàng

děng
lèi
néng
zhì
qiē

shén
tōng
zhě
suǒ
xiàn
shén
tōng

shì
míng
zhì

shén
tōng

néng
shī
biàn
cái
zhě

wèi
dìng

zài

ruò
zhū
yǒu
qíng
biàn
cái
qióng
jìn
néng

biàn
cái

shì
míng
néng
shī
biàn
cái

néng
shī

niàn
zhě

wèi
dìng

zài

ruò
zhū
yǒu
qíng


shī
niàn
néng


niàn

shì
míng
néng
shī

niàn

néng
shī
ān

zhě

wèi
dìng

zài

shuō
zhèng

shí

tīng

zhě
ráo

shēn
xīn
qīng
ān
zhī


lìng

zhū
gài
zhuān
xīn
tīng


zàn
shí
fāng
biàn
便
ér
fēi
jīu
jìng

yòu
lìng
zhū
jiè

xiāng
wéi
biàn
néng
wéi
sǔn
hài

fēi
rén
suǒ
xíng
zāijiē


miè

shì
míng
néng
shī
ān


fàng

guāng
míng
zhě

wèi
dìng

zài


shén
tōng

shēn
fàng
guāng
míng

huò
yǒu

guāng
wǎng
shí
fāng
miàn

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

lìng
è

děng

qiē
yǒu
qíng


zhòng


huò
yǒu

guāng
wǎng
zhū
tiān
jiè

lìng

wēi

tiān
lóng
yào
chā
jiàn


ā

luò
jiē


jǐn

luò
móu

luò

děng

zhù

gōng
zhōng

měng
guāng
jué

jiē
lái

huì

huò
yǒu

guāng
wǎng
shí
fāng
miàn

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

lìng
zhù

fāng
shì
jiè


měng
guāng
jué

jiē
lái

huì


yào
yán
zhī

zhū

lái
děng
néng
fàng

liàng

shù
pǐn
lèi
zhǒng
zhǒng
guāng
míng

néng
zuò

liàng

shù
shì
jiè

liàng

shù
zhū
yǒu
qíng
lèi

liàng

shù


zhī
shì

shì
míng
fàng

guāng
míng

dāng
zhī

shì

qiē
néng
biàn
shén
jìng
zhì
tōng
pǐn
lèi
chà
biéfēn
bié

liàng

shù

yóu

shén
tōng
néng
zhuǎn
suǒ

yǒu

xìng


lìng
chéng
míng
néng
biàn
shén
jìng
zhì
tōng
yún

néng
huà
shén
jìng
zhì
tōng
pǐn
lèi
chà
bié

wèi
ruò
lüè
shuō


shì
ér
yǒu

shì
míng
wéi
huà

néng

huà
xīn
suí

suǒ


zào
zuò
zhǒng
zhǒng
wèi
zēng
yǒu
shì


míng
néng
huà
shén
jìng
zhì
tōngduō
zhǒng

huò
huà
wéi
shēn

huà
wéi
jìng

huò
huà
wéi


huò
huà
wéi
shēn

huà
wéi
jìng
zhě

huà


shēn
huò

xiāng


huà


shēn
huò

xiāng


yòu
suǒ
huà
shēn
ruò

ruò

huò
wéi
néng
huà
zuò

gēn
xiāng


gēn
suǒ

chù
ér
fēi
shí
gēn


néng
huà
zuò
xiāng

jìng
jiè

wèi
yǐn
shí
děngzhēn
zhū
liú
li
bǎo
děng

suǒ
yǒu

xiāng
wèi
chù
suǒ
shè
wài

shēng


ruò

xiāng

ruò
suí

suǒ


qiē
néng
huà

yòu
suǒ
huà
shēn


tóng
lèi

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
chà
bié

huò
zuò
tiān
lóng
yào
chā
jiànā

luò
jiē


jǐn

luò
móu

luò


xiàng

huò
zuò
rén
bàng
shēng
guǐ

luò
jiā

xiàng

huò
zuò
shēng
wén

juélái

xiàng

ruò
suǒ
huà
shēnshēn

xiāng

zhě

míng
suǒ
huà
shēn


xiāng


ruò

ěr
zhě
míng
suǒ
huà
shēn
fēi

xiāng


yòu
suǒ
huà
shēn


tóng
lèi

yǒu
duō
zhǒng

ruò
zuò
tiān
shēn


tiān
shēn

xiāng

zhě

míng
suǒ
huà
shēn


xiāng


ruò

ěr
zhě
míng
suǒ
huà
shēn
fēi

xiāngzuò
tiān
shēn

nǎi
zhì

shēn
dāng
zhī

ěr

yún


zhōng
huà
zuò
duō
shēn

wèi
shí
fāng
miàn

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng


shí
huà
zuò
zhǒng
zhǒng
xíng
lèi

néng
wéi

liàng

shù
yǒu
qíng
zuò


shì


shì
suǒ
huà
zhǒng
zhǒng
xíng
lèi


zhōng
huò
yǒu
zhūsuī
miè

hòu
yóu
zhù
chí

ér

suí
zhuǎn

huò
yǒu
zàn
shí
zuòhuà
shì
biàn
便


yòuhuò
zuò
huà
shì

wéi
lìng
zhòng
shēng

jiàn
érhuàn
suǒ
zuò

kān
shòu
yòng

huò

huà
zuò
yǐn
shí
zhēn
zhū
liú
li
luó
bèi


shān

chē
chéng
děng
shì

shí
shì
suǒ
zuò
cái
shí
zhòng


lìng
zhū
zhòng
shēng
cháng

shòu
yòng

shì
míng
huà
shēn

huà
jìng
jiè

huò
huà
wéi

zhě

huò
yǒu
huà

miào
yīn
xiāng
yīng

huò
yǒu
huà

guǎng
广
yīnhuò
yǒu
huà


zhǔhuò
yǒu
huà


zhǔhuò
yǒu
huà


suǒ

zhǔ

huò
yǒu
huà

xuān
shuō
zhèng

yán

suǒ
shè

huò
yǒu
huà

huì

fàng

yán

suǒ
shè

miào
yīn
xiāng
yīng
zhě

wèisuǒ
shuō
huàshēng
shēn
yuǎn

yún
léi
yīn


shēngpín
jiā
yīn

néng
gǎn
zhòng
xīn
shèn

ài


yòu

huà

yuán
shàng
wēi
miào
xiǎn
liǎo


jiě

wén

jìn

guǎng
广
yīn


zhě

wèisuǒ
shuō
huà


shēng
guǎng
广


suí

suǒ


liàng
zhǒng
lèi

tiān
lóng
yào
chā
jiànā

luò
jiē


jǐn

luò
móu

luò


shēng
wén


rén
fēi
rén
děng


liàng
zhòng
huì


yáo
shàn

jiē

chōng
mǎn


miào
yuán
yīn
suí
lèi
biàn
gào

yòu
suí
suǒ

xiǎo
qiān
shì
jiè
èr
qiān
shì
jiè
sān
qiān
shì
jiè

nǎi
zhì
shí
fāng

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

ruò
jìn
ruò
yuǎn
suǒ
yǒu
zhòng
huì


miào
yuán
yīn
suí
lèi
biàn
gàoshēng
zhōng
chū
zhǒng
zhǒng
yīn

wéi
zhū
zhòng
shēng

shuō
zhǒng
zhǒng


suí

suǒ
yīng


zhǔ


zhě

wèisuǒ
shuō
huàhuà

shēn
chū
zhǒng
zhǒng
yīn

xuān
shuō
zhèng

huì

fàngzhǔ


zhě

wèisuǒ
shuō
huàhuà

shēn
xuān
shuō
zhèng

huì

fàngsuǒ

zhǔ
zhě

wèisuǒ
shuō
huà


huò

kōng
zhōng
huò

suǒ
huà
fēi
qíng

shàng
ér
yǒu
suǒ
shuō

xuān
shuō
zhèng

yán

suǒ
shè
zhě

wèisuǒ
shuō
huà


kāi
shì
zhèng

lìng
zhū

chī

zhǒng
zhǒng

jiē


jiě

huì

fàng


yán

suǒ
shè
zhě

wèisuǒ
shuō
huà


wéi


chī
huò

jìng
xìn

ér
fàng

zhě


fàng

lìng
shēng
cán
kuì

huì

fàng

lìng
qín
xiū
xué


shì
suǒ
shuō
zhòng
duō
huà
shì
lüè
yǒu
sān
zhǒng

huà
shēn
huà
jìng


huà


dāng
zhī

shì

qiē

néng
huà
shén
jìng
zhì
tōng
pǐn
lèi
chà
biéfēn
bié

liàng

shù

shì
èr
zhǒng
zhūshén
jìng
zhì
tōng
néng
bàn
èr
shì


zhě
shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng

yǐn
zhū
zhòng
shēng


shèng
jiào

èr
zhě
shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng

huì
shī

liàng
shòu

zhòng
shēng

zhòng
duō
pǐn
lèi


ān


yún

zhūsuí
niàn

宿
zhù
zhì
tōng

wèi

宿
zhù
zhì


néng
suí
niàn

zhī

宿
zhù

zēng


shì
yǒu
qíng
lèi
zhōng


shì
míng


jīng
guǎng
广
shuō


néng
suí
niàn

zhū
yǒu
qíng
shēn
děng

qiē
pǐn
lèi
chà
biésuí
niàn

shìyòu
néng
lìng宿
zhù
zhì

néng

suí
niàn
qián

suǒ
jīng
ruò

ruò

shēn
děng

qiē
pǐn
lèi
chà
bié

zēng


shì
yǒu
qíng
lèi
zhōngshì
míng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
yǒu
qíng
zhuǎn

lìng宿
zhù
zhì

néng

suí
niàn

qiē

宿
zhù


qián
shì
zhǎn
zhuǎn
lìng


宿
zhù

jiē
xiàn

zhōng

yòu
néng
suí
niàn
zhū
wēi

shì
suǒ
yǒu

qiē
ruò
shǎo
ruò
duō
xiān
suǒ
zào
zuò
xiān
suǒ

weí

jiē

wàng
shī

yòu
néng
suí
niàn

jiān
shà
suǒ
zuò

jiān
duàn


yòu
néng
suí
niàn
yǒu
liàng
yǒu
shù

宿
zhù
chà
bié

suǒ
zhī
shí
jié

suàn
shù


yòu
néng
suí
niàn

liàng

shù

宿
zhù
chà
bié

suǒ
zhī
shí
jié


shùyào
yán
zhī宿
zhù
zhì


shì
chù


shì
lèi


shì
liàng

suí

suǒ

jiē

ài
zhuǎn


shì
míng
wéi
zhū
suí
niàn

宿
zhù
suǒ
shè
wēi


yòu
yóu
suí
niàn

宿
zhù
zhì


niàn
běn
shēng

wéi
zhū
yǒu
qíng
kāi
shì
xiān
shì
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèiyǒu


suǒ
xíng
nán
xíng

xíng

lìng


suǒ
shēng
jìng
xìngōng
jìng


lìng

shēng

shēn
yànyòu
yóu

zhì

niàn
běn
shì

wéi
zhū
zhòng
shēng
kāi
shì
zhǒng
zhǒng
xiān
shì
xiāng
yīng

guǒ

shú

wéi
lìng
wàng

qián

cháng
lùn

fēn
cháng
lùn
cháng
jiàn
zhòng
shēng

cháng
jiàn

yún

zhūtiān
ěr
zhì
tōng

wèi
jìng
tiān
ěr

néng

zhǒng
zhǒng
tiān
shēng
rén
shēng

shèng
shēng
fēi
shèng
shēng


shēng
xiǎo
shēng

biàn
shēng
fēi
biàn
shēng

huà
shēng
fēi
huà
shēng

yuǎn
shēng
jìn
shēng

jiē


wén

wén
tiān
shēng
zhě

ruò

zuò


xià
cóng

jiè
shàng
zhì

jīu
jìng
gōng


zhōng
shòu
shēng
zhū
yǒu
qíng
lèi
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
jiē

néng
wén

ruò
zuò

shí

guò
shì

shàng
zhū
shì
jiè
shēng
jiē

néng
wén

wén
rén
shēng
zhě

biàn


qiē
bàng


zhōu
shòu
shēng
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
jiē

néng
wén

wén
shèng
shēng
zhě


zhū

lái
shēng
wén

jué

zhūruò
cóng

wén
zhǎn
zhuǎn
wéi

zhū
yǒu
qíng
lèi

xuān
shuō
zhǒng
zhǒng
shì
xiàn
jiào
dǎo
zàn

qìng
wèi

quàn
xiū
zhū
shàn
quàn
shè
zhū
è

suǒ
yǒu
yīn
shēng
jiē

néng
wén

yòu


qiē

rǎn

xīn

shòu
chí

sòng
lùn

juédǎo
jiàn
huì
wéi
zuò

niàn
jiào
shòu
jiào
jièsuǒ
yǒu
shàn
yán
shàn
shuō
néng
yǐn


zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
jiē

néng
wén


shì
děng
lèi
míng
wén
shèng
shēng

wén
fēi
shèng
shēng
zhě


zhū
yǒu
qíng

wàng

jiān
xié


guǎng

shēng
xià
è


shēng
shàng
tiān


shēng
bàng
rén

zhǒng
zhǒng
yīn
shēng

jiē

néng
wén

wén

shēng
zhě

wèi


zhòng
shēng
shēng


huì

shēng
zhǒng
zhǒng


suǒ

qiē
shēng


hào

shēng
xiāng

zhào
shēng


léi
hǒu
shēng
zhū
luó
bèi
shēng

zhū

jiǎo
děng
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng

jiē

néng
wén

wén
xiǎo
shēng
zhě

xià
zhì
ěr

zhū
wēi

shēng
jiē

néng
wén

wén
biàn
shēng
zhě
liǎo
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
jiē

néng
wén

wén
fēi
biàn
shēng
zhěnán
liǎo
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
wèi

luó


zhǒng
zhǒng
míng
zhòu

fēng
líng
shù
xiǎng
yīng
bǎi
shé

huáng
mìng
mìng
niǎo
děng
suǒ
chū
yīn
shēng
jiē

néng
wén

wén
huà
shēng
zhě

wèi


qiē

xīn

zài

shén
tōng
zhě


shén
tōng

suǒ
huà
yīn
shēng

jiē

néng
wén

wén
fēi
huà
shēng
zhě

wèi

zhǒng
zhǒng


yīn
shēng

jiē

néng
wén

wén
yuǎn
shēng
zhě

chúsuǒ
zhù

luò
chéng

děng
zhōng
suǒ
yǒu
yīn
shēngnǎi
zhì

liàng

shù
shì
jiè
zhōng
shēng

jiē

néng
wén

wén
jìn
shēng
zhě

wén
suǒ
chú
shēng

yún

zhūjiàn

shēng
zhì
tōng

wèi
chāo
guò
rén
qīng
jìng
tiān
yǎn

jiàn
zhū
yǒu
qíng

shí
shēng
shí
miào

è

ruò
liè
ruò
shēnghòu

shēng

zēng
cháng
zhū
gēn

chéng
shú
shēn
zhū
suǒ
zuò
shàn
è


chà
bié
ér
zhuǎn

yòu
xiàn
jiàn
zhī
zhū
guāng
míng

zhū
wēi


zhū
biàn
huà

zhū
jìng
miào


xià
zhì

jiān
shàng
zhì

jīu
jìng
gōng


yóu
zuò

jiē
néng
jiàn
zhī

ruò
zuò

shí
néng
jiàn
shàng
xià

liàng

shù

shì
jiènéng
jiàn
bàng

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

qiē
zhū


nǎi
zhì
néng
jiànlái
ān
zuòlèi

huì
xuān
shuō
zhèng


xiǎn
rán

luàn
yòu
jìng
tiān
yǎn


jiàn
shí
fāng

liàng

shù
zhū
yǒu
qíng
lèi
shēn
zhī
suǒ
zuò
jìng

jìngjiàn


suí

suǒ
yīng
suí

suǒ


shī
zuò
zhǒng
zhǒng


ānjìng
tiān
ěr


wén
shí
fāng

liàng

shù
zhū
yǒu
qíng
lèi

zhī
suǒ
zuò
jìng

jìngwén


suí

suǒ
yīng
suí

suǒ


shī
zuò
zhǒng
zhǒng


ān


shì
míng
lüè
shuō
zhūtiān
yǎn
tiān
ěr
zhī
suǒ
zuò

yún

zhūzhī
xīn
chà
bié
zhì
tōng

wèi

xīn
zhì

biàn
zhī
shí
fāng

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

yǒu
qíng
lèi

ruò
yǒu
chán
fán
nǎo
xīn

ruò

chán
fán
nǎo
xīn

ruò
yǒu
suí

yǒu
suí
mián
fán
nǎo
xīn

ruò

suí


suí
mián
fán
nǎo
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī
yǒu
rǎn
xīn
xié
yuàn
xīn

wèi
zhū
wài
dào
xīn

yǒu
ài
rǎn
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī

rǎn
xīn
zhèng
yuàn
xīn

wèi

shàng
xiāng
wéi
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī
liè
xīn

wèi
shēng

jiè
zhū
yǒu
qíng
lèi

xià
zhì

qiē
qín
shòu
děng
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī
zhōng
xīn

wèi
shēng

jiè
zhū
yǒu
qíng
lèi
zhū
suǒ
yǒu
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī
shēng
xīn

wèi
shēng


jiè
zhū
yǒu
qíng
lèi
zhū
suǒ
yǒu
xīn

yòu
biàn
liǎo
zhī

xiāng
yīng
xīn

xiāng
yīng
xīn
xiāng
yīng
xīn

yòu
néng


zhī

xīn
zhìyǒu
qíng

shì
suǒ
yǒu


shì

xìng


shì
pǐn
lèi


shì
xíng
xiāng


shì
fēn

xīn

xiàn
qiánniàn
qǐng
bìng

shí
zhī

yòu
néng


zhī

xīn
zhì


duō
yǒu
qíng

shì
suǒ
yǒu


shì

xìng


shì
pǐn
lèi


shì
xíng
xiāng


shì
fēn

xīn

xiàn
qiánniàn
qǐng
bìng

shí
zhī

yòu

xīn
tōng

zhī
zhū
yǒu
qíng
zhū
gēn
shēng
liè

zhī
zhū
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě

zhī
zhū
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
jiè
xíng

suí

suǒ
yīng
néng
zhèng
ān
chù

niè
pán
gōng
zhǒng
zhǒng
zhèng
xíng

dāng
zhī
shì
míng

suǒ
zuò

yún

zhūlòu
jìn
zhì
tōng

wèi
shí
liǎo
zhī
fán
nǎo
jìnshí
liǎo
zhī
ruò

ruò


zhū
lòu
jìn


wèishí
liǎo
zhī
ruò

ruò

suǒ
yǒu
néng

lòu
jìn
fāng
biàn
便


néng

shí
liǎo
zhī
fāng
biàn
便


fēi
fāng
biàn
便


shí
zhī


shí
zhī


lòu
jìn

yǒu
zēng
shàng
màn


shí
zhī


lòu
jìn


zēng
shàng
màn

yòu
zhū


suī
néng

shí
liǎo
zhī

qiē
lòu
jìn
gōng

néng
zhèng
fāng
biàn
便

ér

zuò
zhèng

shì
yǒu
lòu
shì


zhū
lòu


shè


suī
xíng
zhǒng
zhǒng
yǒu
lòu
shì
zhōng
ér

rǎnshì
wēi


zhū
wēi

zuì
wéi
shū
shēng

yòuyóu
lòu
jìn
zhì


rǎnshàn
wéi

guǎng
广
fēn
bié
shuō
huài
zēng
shàng
màn

dāng
zhī
shì
míng

suǒ
zuò

yún


wēi


wèi

shī
wēi

nǎi
zhì
bān
ruò
wēi
shī
děng
zhū

wēi


yīng
zhī


lüè
yǒu

xiāng


zhě
duàn
suǒ
duì
zhì
xiāng

èr
zhě

liáng
chéng
shú
xiāng

sān
zhě
ráoxiāng


zhě

dāng
lái
guǒ
xiāng


shī

xiāng
zhě

wèi
zhū


xiū
xíng
huì
shī
néng
duàn
qiān
lìn

shī
suǒ
duì
zhì

shì
míng

huì
shī
néng
zuò

liángnéng
zuò

shī
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr

shī
xiān

yuè
shī
shí
xīn
jìng
shī


huǐ


sān
shí
zhōng
xīn
cháng
huān
ráo


néng
chúhán

zhǒng
zhǒng

bìng

suǒ

kuì


wèi
zhòng


ráoshì
míng

sān


dāng
lái
shì
zài
zài
shēng
chù
héng
cháng


wèi


cái
bǎopéng
dǎng


juàn
zhǔ

shì
míngshì
míng

shī
wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

chí
jiè

xiāng
zhě

wèi
zhū


shòu
chí
qīng
jìng
shēnnéng
duàn
fàn
jiè

jiè
suǒ
duì
zhì

shì
míng
suǒ
shòu
chí
qīng
jìng
shī
luó

néng
wéi

liángnéng
zuò
tóng
shì
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr

shòu
chí
jìng
jiè

shè

fàn
jiè

wéi
yuán
suǒ
shēng

wèi
zhòng
zuì
yuàn

děng
shì

qǐn

ānráo


yòu
yóu
jìng
jiè

huǐ
huān


nǎi
zhì
xīn
dìng


ráo


shòu
chí
jìng
jiè

sǔn
nǎoshī

qiē
yǒu
qíng

wèi

ráoshì
míng

sān

yóu
shì
yīn
yuán
shēn
huài

hòu

shēng

shàn

tiān
shì
jiè
zhōng

shì
míngshì
míng
chí
jiè
wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

rěn


xiāng
zhě

wèi
zhū


xiū
xíng
rěn

néng
duàn

rěn

rěn
suǒ
duì
zhì

shì
míng

rěn

néng
zuò

liángnéng
zuò
tóng
shì
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr

yóu

rěndīng
quǎn
wèi
shì
ráo
shì
míng

sān

yóu
shì
yīn
yuán
néng
lìngdāng
lái
shì


duō
yuànduō
duō
yōuxiàn

zhōng

lín
mìng
zhōng
shí
xīn

yōu
huǐ

shēn
huài

hòu
shēng

shàn

tiān
shì
jiè
zhōng

shì
míngshì
míng
rěn

wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

jīng
jìn

xiāng
zhě

wèi
zhū


zhù
qín
jīng
jìn

néng
duàn
jiě
dài

jīng
jìn
suǒ
zhì

shì
míng

jīng
jìn
néng
zuò

liáng

suǒ

zhǐnéng
zuò
tóng
shì
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr

qín
jīng
jìn


ān

zhù


wéi

qiē
è

shàn

zhī
suǒ

luàn

hòu
hòu
suǒ
zhèng
zhuǎn
shēng

qián
bèi
shēng
guān
ráo

qín
xiū
shàn
pǐnshēn

sǔn
nǎolìng


shēng
jīng
jìnráoshì
míng

sān

yóu

yīn


dāng
lái
shì

ài

shū
shēng
shì

gōng


shì
míngshì
míng
jīng
jìn
wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

jìng


xiāng
zhě

wèi
zhūjìng

shí

néng
duàn
fán
nǎo

yán
xún
xiǎng
děng
suí
fán
nǎo

jìng

suǒ
zhì

shì
míng

jìng

néng
zuò

liáng

suǒ

zhǐnéng
zuò
tóng
shì
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr

xiàn


zhù


ráoxīn

jìng
zuì


jìng
yuǎn

tān
ài


zhū
yǒu
qíng

sǔn

nǎo

ráoshì
míng

sān

yóu

yīn
yuán
zhì

qīng
jìng
néng

shén
tōng


dāng
lái
shì
shēng
jìng
tiān
chù

jìng

guǒ

shì
míngshì
míng
jìng

wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

bān
ruò

xiāng
zhě

wèi
zhū
miào
huì
néng
duàn

míng

huì
suǒ
duì
zhì

shì
míng

bān
ruò
néng
zuò

liáng

néng


shī
ài


xíng
tóng
shì
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng

shì
míng

èr


suǒ
zhī
shì


jué
liǎo

néng
yǐn
guǎng
广

qīng
jìng
huān
ráowéi
yǒu
qíng
chèn

shuō


lìng

huò

xiàn

dāng
lái


ānráoshì
míng

sān

yóu
shì
yīn
yuán
shè
zhū
shàn
gēn
néng
zhèng
suǒ
zuò


dāng
lái
shì
néng
zhèng
èr
zhàngwèi
fán
nǎo
zhàng
suǒ
zhī
zhàngshì
míngshì
míng
bān
ruò
wēi


xiāng


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

shì
míng

wēi

yún

zhū
shēng
wēi


wèi
xìng
néng

niàn
zhū
běn
shēng
shì

wéizhū
yǒu
qíng


yóu

cháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiānnéng
kān
rěn

wéizhū
yǒu
qíng

xīn

lǐng
shòu

néng
bàn
yǒu
qíng


shì


wéizhū
yǒu
qíng


shàng
shēngshǐ
duō
tiān

jìn

shǐ
duō
shòu
寿
liàng
ér
zhù

yǒu
sān
shēng
shì
yìng

shòu
shēng
zhū
tiān

zhòng


tiān
shòu
寿
liàng

èr
tiān
xíng


sān
tiān
míng
chèn

jiāng

xià
shēng


tāi
shí

fàng

guāng
míng

zhào
shì
jiè


jiàng

tāi

zhù
chū
wèi
jiē
zhèng
liǎo
zhī


chū
tāi
shàng

dài

shì

ér
xíngchèn

hào


chū
shēng
shí
yǒu

wēi

tiān
lóng
yào
chā
jiànā

luò
jiējǐn

luò
móu

luò

děng

sǎn

zhǒng
zhǒng
tiān
miào
huá
xiāng

chí
tiān


shàng
miào


zhuàng
fān
bǎo
gài
shū
shēng
gōng

ér
wéi
gōng
yǎng

yòu


shàng
sān
shí
èr

zhàng

xiāng
děng
zhuāng
yán

shēn

zhù
zuì
hòu
yǒu
zuì
hòu
shēng
zhōng


qiē
yuàn


qiē

jūn

qiē
zāi
héng

néng
qīn
hài

zuò


zuò


dìng

cūi

zhòng
zhī
jié
jiē

bèi


luó
yánzhì
tóng
shí

yóu

xué


rán
shàn
qiǎo

zhū
shì
jiān
gōng
qiǎo

chù


néngshī

rán

chù
sān
qiān

qiān
shì
jiè

zhèng


shàng
zhèng
děngsuǒ

jiè
zhǔ

fàn
tiān
wáng

rán
lái
xià

yīn
qín
quàn
qǐng
āi
mǐn
shì
jiān
xuān
shuō
zhèngdìng

jìng

shè

yún
léi
zēng

jué
shòu
ān
ránwéi


shí


qiē
qín
shòu

dòng
zhī
lèi

jiē

yǎng
xìn
cháng
lái
guī


suí

suǒ

qīn

ér
zhù


chéng


xià
zhì
bàng
shēng

lái
gōng
yǎng
hóu
xiàn
qīng
jìng


shì
zūn
āi
shòu
huān


yuè

lóng
yún
cháng
hòu

biàn
便
jiàng


ruò
chū
yóu
xíng
zhǐ
ér

luò
shì

ruò
zuò
shù
xià

qiē
zhī
tiáo
bìng
jiē
chuí
yǐng

suí
yìn

shēn
zēng

kuī
shè

zhèng
liù
nián
zhōng

qiú

biàn
便
jìng

néng


cháng

xíng
niàn
měi
héng
xiàn
qián

yóu

niàn

shòu
xiǎng
xún

shēng
zhù
miè
děng


jué
liǎo

yòu

chéng
jiù

shēng
wēi


huò
yǒu
jiàn
biàn
便
ráo

suǒ
shè

huò
yǒu
xián
shèng
xíng
zhù
suǒ
shè

jiàn
biàn
便
ráo

suǒ
shè

shēng
wēi

zhě

wèi
zhū
shì
jiān
ruò
jiàn

lái

diān
xián
xīn
luàn
huán

běn
xīn


tāi

shùn

máng
zhě

shì
lóng
zhě
néng
tīng

huái
怀
tān

zhě


tān
chán

huái
怀
tián
huì
zhě


tián
chán

huái
怀

chī
zhě


chī
chán


shì
děng
lèi
dāng
zhī
shì
míng
jiàn
biàn
便
ráo

suǒ
shè

shēng
wēi


xián
shèng
xíng
zhù
suǒ
shè

shēng
wēi

zhě

wèicháng
yòu
xié


shī

wáng

suī
xiàn
ān
chù
cǎo

děngxié
ér

zēng

dòng
luàn


qiē

lái
yīng
zhèng
děng
jué
suī
xiàn
shuì
mián
ér

zhuǎnfēngdòng
shēn


xíng

shī


ruò
niú
wáng

xiān

yòu

fāng

zuǒ


suí
suǒ
xíng

gāo
chù
biàn
便
xià

xià
chù
suì
gāo
tǎn
rán

zhǎng


zhū

shí
tuán

děng


xīn
zhuān
yuǎn

ér


luò

suí
suǒ

mén
mén
ruò
xiá
xiǎo

rán
gāo
guǎng
广

shí
suǒ
shí
shí
yǒu

jiē
suì

kǒu

dān


shì
děng
lèi
dāng
zhī

shì
míng
xián
shèng
xíng
zhù
suǒ
shè

shēng
wēi


bān
niè
pán
shí


zhèn
dòng

zhòng
xīng
huǎng
yào
耀
jiāo
liú
ér
yǔn

zhū
fāng

shí

ránbiàn
mǎn

kōng
zòu
tiān
shì

liàng
shèn

yǒu
shì

jiē
shì

lái

shēng
wēi


fēi
shì
shén
tōng
wēi

suǒ
zuò


shì
míng
wéi
zhū
shēng
wēi

yún

zhūwēishēng
wén

jué
yǒu
gòng

gòng

lüè
yóu
sān
xiāng
yīng
zhī

gòng


zhě
wēièr
zhě
pǐn
lèi


sān
zhě
jiè


zhū

liàng

shù
zhū
yǒu
qíng
lèiliàng

shù
wēi

fāng
biàn
便

suǒ
yīng
zuò
zhū


shì

jiē

shí
zhī


néng
zuò

shì
míng
wēiqiē
pǐn
lèi
shén
tōng
wēi


wēi


shēng
wēi


jiē
chéng
jiù

shì
míng
pǐn
lèiqiē
shì
jiè

qiē
yǒu
qíng
jiè
wéi
wēi

jìng

shì
míng
wéi
jiè

shēng
wén
dàn

èr
qiān
shì
jiè

yǒu
qíng
jiè
wéi
shén
tōng
jìng


jué
dàn

sān
qiān
shì
jiè
wéi
shén
tōng
jìng

yóu

wéi
wéi
diào


shēn
ér
xiū
zhèng
xíng

fēi
zhū
yǒu
qíng

shì

zuì

wéi


jiè
wéi
shén
tōng
jìng

chú
shàng
suǒ
shuō

suǒ

zhūwēi


dāng
zhī

xiāng

zhū
shēng
wén

jué
děng
gòng


shì
zhūwēi


shēng
wén

jué
shàng

néngkuàng
suǒ


qiē
tiān
rén

shēng
wài
dào
zhūlüè
yǒu
sān
zhǒng
shén
biàn
wēizhě
shén
jìng
shén
biàn
suǒ
shè

èr
zhě

shuō
shén
biàn
suǒ
shè

sān
zhě
jiào
jiè
shén
biàn
suǒ
shè

dāng
zhī

sān


suǒ
yīng
shè

sān
zhǒng
shén
tōng
wēi


wèi
shén
jìng
zhì
tōng
wēi


xīn
chà
bié
zhì
tōng
wēi


lòu
jìn
zhì
tōng
wēi

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

chéng
shú
pǐn

liù
yún

chéng
shú

dāng
zhī
chéng
shú
lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhě
chéng
shú

xìng

èr
zhě
suǒ
chéng
shúluó

sān
zhě
chéng
shú
chà
bié


zhě
chéng
shú
fāng
biàn
便


zhě
néng
chéng
shúluó

liù
zhě

chéng
shúluó
xiāng
yún

chéng
shú

xìng

wèi
yóu
yǒu
shàn

zhǒng


shù

zhū
shànhuò

néng
shùn
èr
zhàng
duàn
jìng
zēng
shàng

shēn
xīn
yǒu
kān
rén
xìng

diào
shàn
xìng

zhèng
jiā
xíng
mǎn
ān
zhùruò


shīshī

jiē
yǒu
kān
rén
yǒu

shìjiān
néng
zhèng
fán
nǎo
zhàng
duàn
suǒ
zhī
zhàng
duànyōng
cuó
shú
zhì
jīu
jìng

jiānshuō
míng
wéi
shú

yòushú
zhì
jīu
jìng

jiān

yòng

shuō
míng
wéi
shú

yòu

zhòng
guǒ
shú
zhì
jīu
jìng

jiān

dàn

shuō
míng
wéi
shú


shì
yóu
yǒu
shàn

zhǒng


shù
xiū

zhū
shànhuò

néng
shùn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhèng
jiā
xíng
mǎn


jiān
néng
zhèng
èr
zhàng
qīng
jìng

shuō
míng
chéng
shú


shì
míng
wéi
chéng
shú

xìng
yún

suǒ
chéng
shúluó

wèi
suǒ
chéng
shúluó
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
zhù
shēng
wén
zhǒng
xìng


shēng
wén
chéng
yīng

chéng
shúluó

èr
zhě
zhù

jué
zhǒng
xìngjué
chéng
yīng

chéng
shúluó

sān
zhě
zhù

zhǒng
xìngshàng
chéng
yīng

chéng
shúluó


zhě
zhù

zhǒng
xìng


zhù
shàn

yīng

chéng
shúluó

zhū


shì

yīng
dāng
chéng
shú

shì

zhǒngluó

shì
míng
suǒ
chéng
shúluó
yún

chéng
shú
chà
bié

wèi

chà
bié
lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhū
gēn
chéng
shú

èr
shàn
gēn
chéng
shú

sān
zhì
huì
chéng
shú


xià
pǐn
chéng
shú


zhōng
pǐn
chéng
shú

liù
shàng
pǐn
chéng
shú

zhū
gēn
chéng
shú
zhě

wèi
shòu
寿
liàng


xíng

xìngzàixìn
yánshìrén
xìng

shēn
guǒ

shú


wéi
suǒkān
rén


yǒng
měng
jīng
jìn
xiū
zhū
shànqín
xiū


qiē
míng
chù
xīn

yàn
juàn

shàn
gēn
chéng
shú
zhě

wèi
xìng

chén
gòu
wéi
suǒ

zhǐ

xìng

zhū
è

shàn

zhōng
xīn
zhū
gài
qīng
wēi
xún


ruò

róu

zhèng
zhí
suí
shùn
ér


zhì
huì
chéng
shú
zhě

wèi


zhèng
niàn
wéi
xìng
cōng
mǐn

yǒu
suǒ
kān
rén
yǒu

shì


néng
jiě
shàn
shuō
è
shuōnéng
shòu
néng
chí
néng
zhèng
tōng
chéng
shú

shēng
miào
huìmiào
huì
yǒu
suǒ
kān
rén
yǒu

shì


néng
lìng

xīn
jīu
jìng
jiě
tuō

qiē
fán
nǎo

dāng
zhī

zhōng
zhū
gēn
chéng
shú

jiě
tuō

shú
zhàng

shàn
gēn
chéng
shú

néng
jiě
tuō

zhàng

zhì
huì
chéng
shú

jiě
tuō
fán
nǎo
zhàng
xià
pǐn
chéng
shú
zhě

wèi
èr
yīn
yuán
xià
pǐn
chéng
shú


zhě
wèi
jiǔ
xiū

zhū
gēn
shàn
gēn

zhì
huì
chéng
shú
yīn
yuán
wèi

zēng
cháng

èr
zhě
chuàn

xià
liè
yīn
yuán

zhōng
pǐn
chéng
shú
zhě

wèièr
zhǒng
yīn
yuán

suí

què
jiǎn
suí
shàng
pǐn
chéng
shú
zhě

wèi
èr
yīn
yuán


què
jiǎn

yún

chéng
shú
fāng
biàn
便

dāng
zhī

yǒu
èr
shí

zhǒng


zhě
jiè
zēng
cháng

èr
zhě
xiàn
yuán
shè
shòu

sān
zhě
zhě
shèzhě
chū

chù

liù
zhě
fēi
chū

chù


zhě
yuǎn
qīng
jìng


zhě
jìn
qīng
jìng

jiǔ
zhě
jiā
xíng

shí
zhěshí

zhě
cái
shè
shòu

shí
èr
zhě

shè
shòu

shí
sān
zhě
shén
tōng
yǐn
shè

shí

zhě
xuān
shuō
zhèng


shí

zhě
yǐn

shuō


shí
liù
zhě
xiǎn
liǎo
shuō


shí

zhě
xià
pǐn
jiā
xíng

shí

zhě
zhōng
pǐn
jiā
xíng

shí
jiǔ
zhě
shàng
pǐn
jiā
xíng

èr
shí
zhě
tīng
wén

èr
shí

zhě

weí

èr
shí
èr
zhě
xiū


èr
shí
sān
zhě
shè
shòu

èr
shí

zhě
jiàng


èr
shí

zhě

chéng
shú

èr
shí
liù
zhě
qǐng

chéng
shú

èr
shí

zhě

chéng
shú
jiè

zēng
cháng
zhě

wèi
běn
xìng
shàn

zhǒngwéi
suǒ

zhǐ

xiān
lái
chuàn

zhū
shànhòu
hòu
wèi
zhōng
shàn

zhǒng

zhuǎn
zēng
zhuǎn
shēng
shēng

jiān
zhù

shì
míng
jiè
zēng
cháng

xiàn
yuán
shè
shòu
zhě

wèi

xiàn

zhōng

dǎo
shuō


dǎo
shòu
chíxiū
xíng

suí

xíng

dāng
zhī
jiè
zēng
cháng
yóu
xiān
shì
yīn
xiàn
zài
chéng
shú

xiàn
yuán
shè
shòu
yóu
xiàn
zài
yīn
xiàn
zài
chéng
shúzhě

wèi

jìng
xìn
zēng
shànghuò
yǒu
zài
jiā
yuǎn

è
xíng
shòu
chí
xué
chù

huò

fēi
jiā
yuǎn

zhū

shòu
chí
xué
chù

shè

zhě
wèi

chū

zhòng

xíng
yuǎn

èr
biān
xíng
shàn
shuō


nài

zhēn
shí
shèng
jiào
shēn
shēng
ài


chū

chù
zhě

wèi

zuì
chū


yàn

shēn
shēng
yàn


néng
chéng
bàn
zhēn
shí
shí
liǎo
zhī
yǒu
shēng
gōng

ér
chuàngmíng
chū

chù

fēi
chū

chù
zhě

wèi


luó
xiàn
chéng
shú
shí

cháng

shè

zhūzhū
míng
liǎo
chù
zhuǎn
zhuǎn
míng
liǎo

yóu

chéng
shú
zhuǎn
zhuǎn
zēng
jìn

yuǎn
qīng
jìng
zhě

wèi
yóu
xiè
dài
huò
yóu
wéi
yuán
jīng

cháng
shí

huò
jīng
duō
shēng
huò
jīng
duō
jié
fāng
néng
qīng
jìng

jìn
qīng
jìng
zhě

dāng
zhī

qiē


xiāng
wéi

jiā
xíng
zhě

wèi
wéi
huò


shēngměngwéi
suǒhuò

dāng
lái
duò
zhū
è


huò

xiàn


suǒ

huǐ


zhū
xué
chù
cháng
qín

chí


jiān
suǒ
zuò
yīn
zhòng
suǒ
zuòzhě

wèi

zhū

zhèng
guān
chá
rěn
wéi
suǒ

shàn
shuō


nàiyǐn
duósuǒ
zhèng
shēn
shēng
xìn
jiě

xìn
yǒu
gōng

wéi
suǒ
sān
bǎo
suǒ


huò
suǒ

shēn
xìn

dòng
cái
shè
shòu
zhě

wèi


qiē
yǐn
shí
děng

yǒu
kuì

zhě

shī


qiē
yǐn
shí
děng


huò

suí
shùn
yǐn
shí
děng

yǒu
kuì

zhě

shī

suí
shùn
yǐn
shí
děngshè
shòu
zhě

wèi
huò
xuān
shuō
zhèng

shī
zhū
yǒu
qíng

huò
kāi
xiǎn
zhèng

shī
zhū
yǒu
qíng

shén
tōng
yǐn
shè
zhě

wèi

shén
tōng
zhě

āi
mǐn
yǒu
qíng


huò
wéi
yǒu
qíng


qīng
jìng

huò
wéi
yǒu
qíng
jiā
xíng
qīng
jìng
zēng
shàngshì
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng
biàn
huà


lìng
yǒu
qíng
jiàn

wénshèng
jiào

huò
dāng
huòqīng
jìng

huò
dāng
xiū
xíng

dǎo
jiā
xíng


zhū
yǒu
qíng
yóu

shén
biàn
yǐn
shè
xīn


huò
yǒu
huòqīng
jìng

huò
yǒu
xiū
xíng

dǎo
jiā
xíng

xuān
shuō
zhèng

zhě

wèi

huò


shēngruò

kān
néng
wéi
shuō
zhèng


bàn
zhù
lìng


shēng
zhèng
xíng

ruò
yǒu
kān
néng
wéi
shuō
zhèng


suí
shùn
lìng


zhèng
tōng
huì

yǐn

shuō

zhě

wèi

yīng
ér
zhì
huì
yǒu
qíng

yǐn

guǎng
广

shèn
shēnwéi
shuō

qiǎn


wéi
fāng
biàn
便


chù


xiǎn
liǎo
shuō

zhě

wèi

guǎng
广

zhì
huì
yǒu
qíng

shàn


shèng
jiào

zhě

wéi

kāi
shì
guǎng
广

shèn
shēn
dào

chù


xià
pǐn
jiā
xíng
zhě

wèi
ruò
yuǎn


jiān
jiā
xíng

yīn
zhòng
jiā
xíng

zhōng
pǐn
jiā
xíng
zhě

wèi
huò
yuǎn


jiān
jiā
xíng

huò

yuǎn

yīn
zhòng
jiā
xíng


èr
jiā
xíng
suí
què

zhǒng

shàng
pǐn
jiā
xíng
zhě

wèi

jiān
jiā
xíng

yīn
zhòng
jiā
xíng

èr

xiāng
yīng

tīng
wén
zhě

wèishēn
shēng
xìn
jiě

jīng
qín
tīng
wén
shòu
chí

sòng

jīng
děngweí
zhě

wèi

yuǎnweí


tuījiě
liǎo
jué
dìng

xiū

zhě

wèi

zhǐ

shè
xiāng
zhèng
shěn
guān
chá
wéi
xiān

shēn
xīn
xīn

xiū
zhǐ

shè

shè
shòu
zhě

wèi

rǎn
xīn


qīn
jiào
shī

guǐ
fàn
shī

dào

fāng
biàn
便

yǒu
diān
dǎo


zuò

zhǐ

yòu

zhǒng
zhǒng
bié
gōng
shì
xíng

wèi
kàn
bìng
xíng

gěi
shī
yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào

shēng

xíng

chú
qiǎn
yōu
chóu

è
zuò
xíng

chú
qiǎn
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
xíng


shì
děng
lèi
dāng
zhī
jiē
míng
bié
gōng
shì
xíng

jiàng

zhě

wèi
shēn
fáng


shēn

rǎn


huǐ
fàn
zhě
ruò
fàn
xià
pǐn

xīn
jiàn
huì

ruò
fàn
zhōng
pǐn

xīnruò
fàn
shàng
pǐn

xīn

bìn

dāng
zhī

zhōng
jiàn
huìlìng

ānbìn

zhǒng
ruò
zhòng
shè
shòu

lìng

ān


ruò

bìn


zhòng
shè
shòu

dàn
lìng
ānruò
jiàn

huǐ
fàn
yīn
yuán

bèi

bìn

biàn
便

fáng


chāo
huǐ
fànchéng
shú
zhě

wèi

xuān
shuō
suí
shùn
zhèng


lìng
zhū
yǒu
qíng
chū

shàn
chù
ān

shàn
chùsuǒ
shuōxiū
xíng

suí

xíng

lìng
zhū
yǒu
qíng
tóng
fēn
suí
zhuǎn


shǐ
使

rén
zuò

shì
shuō
néng
chū

shàn
chù
ān

shàn
chù

yúnjiào
shòu
jiàn

wéi
zuò

niàn


yīng


jiào
shòu
jiàn

wéi
zuò

niàn

qǐng

chéng
shú
zhě

wèi
ruò
yǒu


liàng
yǒu
qíng

shàng
pǐn
ài
jìng

huò

yǒu

shàn
zhī
fāng
biàn
便


shuō
zhèng


shàn
xiū
xué


yīng
quàn
qǐng
yīn
qín
yíng
zhù
lìng

chéng
shú

liàng
yǒu
qíng


chéng
shú
zhě

wèi

èr
zhǒng

ruò

chéng
shú

ruò
quàn
qǐng

lìng

chéng
shú
yóu

suǒ
shuō
èr
shí

zhǒng
chéng
shú
fāng
biàn
便

dāng
zhī
lìng
qián
liù
zhǒng
chéng
shú
chà
bié
yuán
mǎn

suǒ
wèi
zhū
gēn
chéng
shú

shàn
gēn
chéng
shú
zhì
huì
chéng
shú

xià
pǐn
chéng
shú

zhōng
pǐn
chéng
shú

shàng
pǐn
chéng
shú

yún

néng
chéng
shúluó

wèi
lüè
yǒu
liù
zhǒngzhù


liù

néng
chéng
shú
yǒu
qíng


qiē
shēng
jiě
xíng


zhù
shēng
jiě
xíng


èr
zhě
jìng
shēng
zhù
jìng
shēng
sān
zhě
xíng
zhèng
xíng


zhù
xíng
zhèng
xíngzhě
duò
jué
dìng


zhù
duò
jué
dìngzhě
jué
dìng
xíng
zhèng
xíng


zhù
jué
dìng
xíng
zhèng
xíng


liù
zhě
dào
jīu
jìng


zhù
dào
jīu
jìng


zhù

zhǒng
xìngluó


wǎng
shàn

ér
chéng
shú
shí

yǒu
shù
tuì
退
zhuǎn
yǒu
shù
yīng
zuò

ān
zhù
zhǒng
xìngluó


wǎng
sān
chéng
ér
chéng
shú
shí


shù
tuì
退
zhuǎn

shù
yīng
zuò

yún


chéng
shúluó
xiāng

wèi
zhū
shēng
wén
xiān

chuàn

zhū
shànruò
shí
ān
zhù
xià
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
xià
pǐn


xià
pǐn
jiā
xíng

yóu
wǎng
è


fēi

xiàn

zhèng
shā
mén
guǒ

fēi

xiàn


bān
niè
pán

ruò
shí
ān
zhù
zhōng
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
zhōng
pǐn


zhōng
pǐn
jiā
xíng


wǎng
èxiàn

zhōng
zhèng
shā
mén
guǒ

fēi

xiàn


bān
niè
pán

ruò
shí
ān
zhù
shàng
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
shàng
pǐn


shàng
pǐn
jiā
xíng


wǎng
èxiàn

zhōng
zhèng
shā
mén
guǒxiàn


bān
niè
pán


shuō
shēng
wén


jué

ěr

dào

shēng
wén
tóng
zhǒng
lèi


ér


jué

zhū
shēng
wén
yǒu
chà
bié
zhě

wèi
zhù
zuì
hòu
yǒu
zuì
hòu
suǒ

shēn


guǐ
fàn
shī

宿
xiū
sān
shífēn


jīu
jìng
duàn
miè

qiē
fán
nǎo

zhèng
ā
luó
hàn

míng

jué

ruò
zhū


zhù
shēng
jiě
xíng

míng
xià
pǐn
chéng
shú

zhù
jìng
shēngmíng
zhōng
pǐn
chéng
shú

zhù
duò
jué
dìng
dào
jīu
jìng

míng
shàng
pǐn
chéng
shú

ruò
shí


zhù
xià
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
xià
pǐn


xià
pǐn
jiā
xíng

yóu
wǎng
èjìnshù
jié
biān


chì
rán


dòng


shàn
qīng
jìng

jué
pǐn
shàn


dāng
zhī

qiē
jiē
wèi
xiāng
yīng

ruò
shí


zhù
zhōng
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
zhōng
pǐn


zhōng
pǐn
jiā
xíng


wǎng
èjìn

èr

shù
jié
biān


chì
rán


dòng

jué
pǐn
shàn
xiāng
yīng


shàn
qīng
jìng

jué
pǐn
shàn


wèi

xiāng
yīng

ruò
shí


zhù
shàng
pǐn
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
yǒu
shàng
pǐn


shàng
pǐn
jiā
xíng


wǎng
èjìn

sān

shù
jié
biān


chì
rán

dòng

shàn
qīng
jìng

jué
pǐn
shàn


dāng
zhī

qiē
jiē

chéng
jiù

jīn


zhōng
xìng
chún
hòu


měng
shèng


néng
yǒu
shàng
pǐn
guǎng
广

guǒ


shēngmíng
wéi
chì
rán


zhuǎn
huán


tuì
退
duò

cháng
shēng
jìn


míng
wéi

dòng
zhōng
zuì

shàng


dāng
zhī
shuō
míng

shàn
qīng
jìng

dāng
zhī

zhōng
ruò
cái
shè
shòu
suǒ
zuò
chéng
shú

ruò
shén
tōng
yǐn
shè
suǒ
zuò
chéng
shú

ruò
yǐn

shuō

suǒ
zuò
chéng
shú

ruò
xià
pǐn
jiā
xíng
suǒ
zuò
chéng
shú

ruò
wéi
tīng
wén
suǒ
zuò
chéng
shú


shì

zhǒng
suǒ
zuò
chéng
shú

ruò

cháng
shí
xiū
shàng
wéi
xià
pǐn

kuàng

shǎo
shí
xiūqiē
chéng
shú
yīn
yuán
suǒ
zuò
chéng
shú

dāng
zhī
jiē
yǒu
sān
pǐn
dào


wèi
ruò


xià
pǐn
xiū

chéng
xià
chéng
shú

zhōng
pǐn
xiū

chéng
zhōng
chéng
shú

shàng
pǐn
xiū

chéng
shàng
chéng
shú


xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chéng
shú

dāng
zhīyǒu
sān
pǐn


xià
pǐn
zhōng

yǒu
xià
xià
xià
zhōng
xià
shàng
sān
pǐn
chéng
shú


zhōng
pǐn
zhōng

yǒu
zhōng
xià
zhōng
zhōng
zhōng
shàng
sān
pǐn
chéng
shú


shàng
pǐn
zhōng

yǒu
shàng
xià
shàng
zhōng
shàng
shàng
sān
pǐn
chéng
shú


shì
děng
lèi
zhūchéng
shú
yǒu
qíng

dāng
zhī
zhǎn
zhuǎn
chà
bié
dào

yǒu

liàng
pǐn


zhōng


yóu
qián
suǒ
shuō
chéng
shú
yīn
yuán

wéi

chéng
shú

jīng
qín
xiū

zhū
gēn
chéng
shú

shàn
gēn
chéng
shú

zhì
huì
chéng
shú

xià
pǐn
chéng
shú

zhōng
pǐn
chéng
shú

shàng
pǐn
chéng
shú

yòu

lìng

zhū
yǒu
qíng
lèiluó

chéng
sān
chéng

ér
chūwǎng
shànxiū


shì
liù
zhǒng
chéng
shú

未经允许不得转载:瑜伽师地论译文网 » 注音

学佛 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |大众学佛网 |