当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第8卷(注音)

  • 编辑:成济 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第8卷(注音)shī

lùnjuàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhīyún


rǎn
shī
shè
jiàn


wèi
yóu
sān
zhǒng

rǎn
yīng
zhī

děng
wéi
sān


fán
nǎo

rǎn

èr


rǎn

sān
shēng

rǎn

fán
nǎo

rǎn
yúntuō
nán
yuē


xìng
ruò
fēn
bié
yīn
wèi


mén

shàng
pǐn
diān
dǎo
shè
chà
bié
zhū
guò
huàn

dāng
zhī
fán
nǎo

rǎn

yóu

xìng


fēn
bié


yīn


wèi


mén


shàng
pǐn


diān
dǎo
shè


chà
bié


guò
huàn


jiě
shì
yīng
zhī
fán
nǎo

xìng
zhě

wèi
ruò

shēng
shí

xiāng

rán


jìng


yóu


jìng
xíng
xiāng

ér
zhuǎn

shì
míng
lüè
shuō
fán
nǎo

xìng
fán
nǎo
fēn
bié
zhě

huò


zhǒng

wèi
yóu
fán
nǎo

rǎnhuò
fēn
èr
zhǒng

wèi
jiàn
dào
suǒ
duàn

xiū
dào
suǒ
duàn

huò
fēn
sān
zhǒng

wèi
huò
fēn

zhǒng

wèi

huò
fēn

zhǒng

wèi
jiàn

suǒ
duàn

jiàn

suǒ
duàn

jiàn
miè
suǒ
duàn

jiàn
dào
suǒ
duàn

xiū
dào
suǒ
duàn

huò
fēn
liù
zhǒng

wèi
tān
huì
màn

míng
jiàn


huò
fēn

zhǒng

wèi

zhǒng
suí
miántān
suí
mián

èr
tián
huì
suí
mián

sān
yǒu
tān
suí
mián


màn
suí
miánmíng
suí
mián

liù
jiàn
suí
miánsuí
mián

huò
fēn

zhǒng

wèi
tān
huì
màn

míng

jiàn

èr
zhǒng


huò
fēn
jiǔ
zhǒng

wèi
jiǔ
jié


ài
jié

èr
huì
jié

sān
màn
jiémíng
jié


jiàn
jié

liù

jiéjiéjié

jiǔ
qiān
jié

huò
fēn
shí
zhǒngjiā

jiàn

èr
biān
zhí
jiàn

sān
xié
jiàn


jiànjiè
jìn


liù
tān


huì


màn

jiǔ

míng

shí


huò
fēn

bǎi
èr
shí

fán
nǎo

wèi

shàng
shí
fán
nǎo

yóu

zhí
shí
èr
zhǒng

jiàn


yīng
zhī

děng
míng
wéi
shí
èr
zhǒng


wèi

jiè


jièjiè


jiè
zēng
shàng

biàn
zhì
guǒ

biàn
zhì
suǒ
xiǎn
miè

dàojiè
zēng
shàng

biàn
zhì
guǒ

biàn
zhì
suǒ
xiǎn
miè

dào
jiè
zēng
shàng

biàn
zhì
guǒ

biàn
zhì
suǒ
xiǎn
miè

dàozhōng


jièjiè
zēng
shàng
miè
dàoyǒu
shí
fán
nǎo

zhíjièzēng
shàng
miè
dào


chú
tián
yǒu

fán
nǎo

zhí
jiè
jiè

ěrjiè
duì
zhì
xiū
zhōng

yǒu
liù
fán
nǎo

zhí

wèi
chú
xié
jiàn
jiàn

jiè
jìn

jiè
duì
zhì
xiū
zhōng

yǒu

fán
nǎo

zhí

wèi

shàng
liù
zhōng
chú
tián
jiè
duì
zhì
xiū
zhōng
duì
zhì
xiū
zhōng

ěrzhí

zhàng
ài

ěr


jiā

jiàn
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niàn


děng
suí
guān
zhí

zhǒng

yùn

ruò
fēn
bié

fēn
bié
rǎn

huì
wéi


biān
zhí
jiàn
zhě
wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niàn


zhí


yùn
wéi

xìng

děng
suí
guān
zhí
wéi
duàn
wéi
cháng

ruò
fēn
bié
ruò

fēn
bié
rǎn

huì
wéi


xié
jiàn
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yīn

guǒ
huò

zuò
yòng

huài
zhēn
shí
shì

wéi
yòng
fēn
bié
rǎn

huì
wéi


jiàn

zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò

jiā

jiàn
biān
zhí
jiàn
xié
jiàn

suǒ

suǒ
yuán
suǒ
yīn

yǒu
xiāng
yīng
děngfāng

jiàn
děng
suí
guān
zhí
wéi
zuì
wéi
shàng
shēng
miàowéi
yòng
fēn
bié
rǎn

huì
wéi

jiè
jìn

zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò


jiàn


jiàn
suí
xíng

ruò
jiè
ruò
jìn


suǒ

suǒ
yuán

suǒ
yīn


yǒu
xiāng
yīng
děng


děng
suí
guān
zhí
wéi
qīng
jìng

wéi
jiě
tuō
wéi
chū


wéi
yòng
fēn
bié
rǎn

huì
wéi


tān
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niànwàiài
jìng
jiè

ruò
fēn
bié

fēn
bié

rǎn
zhuó
wéi


huì
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niànwài


fēi
ài
jìng
jiè

ruò
fēn
bié

fēn
bié

zēng
huì
wéi


màn
zhě
wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niànwài


gāo
xià
shēng
liè

ruò
fēn
bié

fēn
bié

gāo

wéimíng
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò
yóu
rén
yùn
shī
niànsuǒ
zhī
shì
ruò
fēn
bié

fēn
bié

rǎn


zhī
wéizhě

wèi
yóu
qīn
jìn

shàn
zhàng

wén
fēi
zhèng
zuò

suǒ
zhī
shì

wéi
yòng
fēn
bié

jué
wéi

fán
nǎo
yīn
zhě

wèi
liù
zhǒng
yīn


yóu
suǒèr
yóu
suǒ
yuán

sān
yóu
qīn
jìnyóu
xié
jiàoyóu
shùliù
yóu
zuòyóu

liù
yīn


zhū
fán
nǎo

suǒ


zhě

wèi
yóu
suí
mián

zhū
fán
nǎo

suǒ
yuán

zhě

wèi
shùn
fán
nǎo
jìng
jiè
xiàn
qián

qīn
jìn

zhě

wèi
yóu
suí
xué

shàn
zhàng


xié
jiào

zhě

wèi
yóu
wén
fēi
zhèng


shù


zhě

wèi
yóu
xiān
zhí
shù


shì

zuò


zhě

wèi
yóu

zuò


zhū
fán
nǎo
shēng
fán
nǎo
wèi
zhě

lüè
yǒu

zhǒng


suí
mián
wèi

èr
chán
wèi

sān
fēn
bié

wèishēng
wèi


nuò
wèi

liù
zhōng
wèi


shàng
wèi

yóu
èr
yuán


fán
nǎo
suí
mián
zhī
suǒ
suí
mián


yóu
zhǒng

suí
zhú


èr
yóu

zēng
shàng
shì

fán
nǎo
mén
zhě

lüè
yóu
èr
mén
fán
nǎo
suǒ
nǎo
wèi
yóu
chán
mén

suí
mián
mén

chán
mén
yǒu

zhǒng


yóu


jìng
zhù


èr
yóu
zhàng
ài
shàn


sān
yóu


è

è
xíngyóu
shè
shòu
xiàn


jiànyóu
néng
gǎn
shēng
děngyún

suí
mián
mén
suǒ
nǎo

wèi

zhū
chán
zuò
suǒ
néng
yǐn

shēng
děngyòu
yóu

mén


qiē
fán
nǎo

jiàn

xiū
néng
wéi
zhàng
ài
yīng
zhī

wèi
xié
jiě
liǎojiě
liǎo


jiě
liǎo

jiě
liǎo


xié
jiě
liǎo

zhíyīn

chùsuǒ
shēng


rén
yùn
xiàn
xíng


yún

fán
nǎo
shàng
pǐn
xiāng

wèi
měng

xiāng


yóu
zhòng
xiāng


xiāng
lüè
yǒu
liù
zhǒng


yóu
fàn


èr
yóu
shēng


sān
yóu
xiāng
yóu
shìyóu

èliù
yóu
jīu
jìng


yóu
fàn

zhě

wèi
yóu

fán
nǎo
chán


huǐ
fàn

qiē
suǒ
yǒu
xué
chù

yóu
shēng

zhě

wèi
yóushēng


jiè

è

zhōng

yóu
xiāng


zhě

wèi
tān
děng
xíng
zhū
gēn
chéng
shú

shǎo
nián
shèng
zhuàng

niè
pán

zhě

yóu
shì

zhě

wèi
yuán
zūn
zhòng
tián

ruò
yuán
gōng

tián

ruò
yuán

yīng
xíng
tián
ér


yóu

è


zhě
wèi
yóu

fán
nǎo
chánzēng
shàng
shì
yuè
xīn

shēnyóu
jīu
jìng

zhě

wèi


xìng
shàng
pǐn
suǒ
shè

zuì
chū
nuò
duì
zhì
dào
zhī
suǒ
duàn

fán
nǎo
diān
dǎo
shè
zhě

wèi

diān
dǎo


xiǎng
dǎo

èr
jiàn
dǎo

sān
xīn
dǎo
cháng
cháng
dǎo

dǎo

liù


jìng
jìng
dǎo


dǎo

xiǎng
dǎo
zhě

wèi


chángjìng


zhōng


cháng

jìng

wàng
xiǎng
fēn
bié

jiàn
dǎo
zhě

wèiwàng
xiǎng
suǒ
fēn
bié
zhōng

rěnjiàn

zhí
zhuó

xīn
dǎo
zhě

wèisuǒ
zhí
zhuó
zhōng
tān
děng
fán
nǎo

dāng
zhī
fán
nǎo
lüè
yǒu
sān
zhǒng

huò
yǒu
fán
nǎo

shì
dǎo
gēn
běn

huò
yǒu
fán
nǎo

shì
diān
dǎo


huò
yǒu
fán
nǎo
shì
dǎo
děng
liú

dǎo
gēn
běn
zhě

wèi

míng

diān
dǎo

zhě

wèi

jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

fēn

jiàn

jiè
jìn


tān

dǎo
děng
liú
zhě

wèi
xié
jiàn
biān
zhí
jiàn

fēn

huì
màn
zhōng

jiā

jiàn

shìdǎo

biān
zhí
jiàn

fēn

shì

cháng
cháng
dǎo

jiàn

shì

jìng
jìng
dǎo

jiè
jìn

shìdǎo

tān
tōng
èr
zhǒng

wèi

jìng
jìng
dǎo

dǎo
fán
nǎo
chà
bié
zhě

duō
zhǒng
chà
bié
yīng
zhī

wèi
jiésuí
mián

suí
fán
nǎo

chán

bào
liú

è

gài

zhū


gòu

cháng
hài

jiàn

suǒ
yǒu

gēn

è
xíng

lòu

kuì

shāo

nǎo

yǒu
zhèng

huǒ

chì
rán

chóu
lín


ài


shì
děng
lèi
fán
nǎo
chà
bié
dāng
zhī


zhōng
néng

míng
wéi
jié

lìng

shàn
xíng

suí
suǒ


míng
wéiqiē
shì
jiān
zēng
shàng
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

míng
suí
mián

dǎo
rǎn
xīn

míng
suí
fán
nǎo

shù

xiàn
xíng

míng
wéi
chán

shēn
nánshùn
liú
piāo


míng
bào
liú

xié
xíng
fāng
biàn
便

míng
wéi
è

néng


shēn
xiāng


jué

míng
wéi


nán

jiě
tuō

míng
wéizhēn
shí


míng
wéi
gài

huài
shàn
jià
tián

míng
zhūxìng
rǎn


míng
wéi
gòu

cháng
néng
wéi
hài

míng
wéi
cháng
hài


jìng
xiāng

yuǎn
suǒ
suímíng
wéi
jiàn

néng
shè

shì

míng
suǒ
yǒu


shàn
suǒ


míng
wéi
gēn

xié
xíng

xìng

míng
è
xíng

liú
dòng

xīn

míng
wéi
lòu

néng
lìng
shòu
yòng

yǒu
yàn


míng
wéi
kuì

néng
lìng
suǒ

cháng
yǒu
kuì


míng
wéi
shāo

néng
yǐn
shuāi
sǔn

míng
wéi
nǎo

néng
wéi
dǒu
sòng
zhèng
jìng
zhī
yīn

míng
yǒu
zhèng

shāo
suǒ


zhū
shàn
gēn
xīn

míng
wéi
huǒ
bìng

míng
chì
rán

zhǒng
zhǒng

shēn

shùmíng
chóu
lín

néng
lìng
zhòng
shēng

zhuó
zhǒng
zhǒng
miào

chén


néng
zhàng
zhèng

chū
shì


míng
wéi

ài

zhū

shì
děng
fán
nǎo
chà
bié
fàn
suí
suǒ
zēng
qiángzhǒng
zhǒng
fán
nǎo
mén
zhōng

jiàn

chà
bié

jié
zhě
jiǔ
jié

wèi
ài
jié
děng

guǎng
广
shuō

qián


zhě
sān


wèi
tān
tián
chī

suí
mián
zhě

zhǒng
suí
mián

wèi

tān
suí
mián
děng

guǎng
广
shuō

qián

suí
fán
nǎo
zhě

sān
suí
fán
nǎo

wèi
tān
tián
chī

chán
zhě

chán

wèi

cán

kuì

hūn
chén
shuì
mián

diào

è
zuòqiān
lìn
bào
liú
zhě

bào
liú

wèi

bào
liú

yǒu
bào
liú

jiàn
bào
liú


míng
bào
liú


bào
liú
è

ěr


zhěwèijiàn


jiè
jìnzhě


wèi
tān
shēn


tián
shēn


jiè
jìn

shēnshí
zhí

shēn


gài
zhě

gài

wèi
tān

gài

tián
huì
gài

hūn
chén
shuì
mián
gài

diào

è
zuò
gài


gài

zhū

zhě
sān
zhū


wèi
tān
tián
chī


zhū


shì
gòu
cháng
hài
jiàn

suǒ
yǒu
è
xíng

ěr

gēn
zhě
sān

shàn
gēn

wèi
tān

shàn
gēn

tián

shàn
gēn

chī

shàn
gēn

lòu
zhě
sān
lòu

wèi

lòu
yǒu
lòu

míng
lòu

kuì
zhě
sān
kuì

wèi
tān
tián
chī


kuì

shì
shāo
nǎo
yǒu
zhèng

huǒ
chì
rán
chóu
lín

ěr

ài
zhě
yǒu


àiliàn

shēn

èr

liàn
zhū


sān

xiāng

zhù


què
suí
shùn
jiàowēi
shǎo
shàn
biàn
便
shēngfán
nǎo
guò
huàn
zhě

dāng
zhī

zhū
fán
nǎo
yǒu

liàng
guò
huàn

wèi
fán
nǎo

shí
xiān
nǎo
luàn

xīnsuǒ
yuán


diān
dǎo

lìng
zhū
suí
mián
jiē

jiān


lìng
děng
liú
xíng
xiāng

ér
zhuǎn

néng
yǐn

hài

néng
yǐn

hài

néng
yǐn

hài

shēng
xiàn

zuì

shēng
hòu

zuì

shēng


zuì

lìng
shòu

shēng
shēn
xīn
yōu


néng
yǐn
shēng
děng
zhǒng
zhǒngnéng
lìng
xiāng

yuǎn
niè
pán


néng
lìng
tuì
退
shī
zhū
shēng
shàn


néng
lìng

cái
shuāi
sǔn
sǎn
shī

néng
lìng

zhòngwèi
sǒng


wēi

néng
lìng

è
míng
chèn
liú

shí
fāng

cháng
wéi
zhì
zhě
zhī
suǒ

huǐ

lìng
lín
zhōng
shí
shēng

yōu
huǐ

lìng
shēn
huài

duò
zhū
è

shēng

luò
jiā
zhōng

lìng

zhèng


shēng
shì
děng
guò

liàng

biān
yúnrǎn


tuō
nán
yuē

xìng
ruò
fēn
bié
yīn
wèi


mén

zēng
shàng
pǐn
diān
dǎo
chà
bié
zhū
guò
huàn

dāng
zhī


rǎn

yóu

xìng


fēn
bié


yīn


wèi


mén


shàng
pǐn


diān
dǎo


chà
bié


guò
huàn


jiě
shì
yīng
zhīxìng
yún


wèi
ruò

shēng
shí

zào
zuò
xiāngyóu

shēng


shēn
xíng

xíng


hòu
shí
zào
zuò
ér
zhuǎn

shì
míng


xìng


fēn
bié
yún


wèi
yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
zhī


yóuluó
xiāng
chà
bié


èr
yóu

xiāng
chà
bié
èr
zhǒng


shàn

shàn
shí
zhǒng

dào

suǒ
wèi
shā
shēng

shā
shēng


xié
xíng


xié
xíng

wàng


wàngjiānjiānèè
tān


tān


tián
huì

tián
huì

xié
jiàn

xié
jiàn
luó
xiāng
chà
bié
jiàn

zhě

wèi

jīng
yán

zhū
shā
shēng
zhě

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shā
shēng
zhě
zhě


shì
zǒng


zuì

bào
è
zhě

wèi
shā
hài
xīn
zhèng
xiàn
qián


xuè


shǒu
zhě

wèi
wéi
chéng
shā
shēn
xiāng
biàn


hài

hài
zhí
zhě

wèi
duàn

mìng


jiě
zhī
jiéhuó
mìngyǒu
xiū
chǐ
zhě

wèi

zuì
shēngyǒu
āi
mǐn
zhě

wèi
yǐn

fēi
ài


yǒu
chū
jiā
wài
dào
míng
yuē
zuò
shì
shuō

bǎi
yáo
shàn


suǒ
yǒu
zhòng
shēng

ruò
wéi
zhìshuō

shì
yán

qiē
yǒu
qíng
suǒwài
dào

zuò
shì
shuō

shù
děng
wài


yǒu
shēng
mìng

wéi
zhìshuō

shì
yán
zhēn
shí
zhòng
shēng
suǒxiǎn
shì
zhēn
shí


yuǎn

duì
zhì


xiǎn
shì

shí


yuǎn

duì
zhì


shì
suǒ
shuō
zhū


xiǎn
shì
jiā
xíng
shā
hài
nǎi
zhì

xià
jùn
duō

děng
zhū
zhòng
shēng
suǒ
zhěxiǎn
shì


shā
hài


shā
shēng
shì
ruò
wèi
yuǎn

zhě


xiǎn

yuán
róng

chū


wèi
nǎi
zhì
wèi
yuǎn


lái
míng
shā
shēng
zhě

yòu

zhū

lüè

zhě

wèi
wéi
xiǎn
shì
shā
shēng
xiāng
mào

shā
shēng
zuò
yòng

shā
shēng
yīn
yuánshā
shēng
shì
yòng
chà
bié

yòu
lüè

zhě

wèi
wéi
xiǎn
shì
shā
shēng

shí

shā
shēng
chà
bié

shā
suǒ
shā
shēng

míng
shā
shēng
zhě

yòu

zhū

xiǎn
néng
shā
shēngluó
xiāng

fēi
xiǎn
shā
shēng

xiāng

zhě
zhě


shì
zǒng
suǒ
yǒu
zhě

wèi

suǒ
shè
cái

děng
shì

ruò
zài

luò
zhě

wèi


shì


luò
zhōng

ruò


ruò

zhuǎn

ruò
xián
jìng
chù
zhě

wèi


shì

xián
jìng
chù

ruò
shēng
ruò


huò


zhuǎnmíng
wéi

dào

shù
zhě

wèi
suǒshè
ruò

zhí
shòu
zhě

wèi
zhí
wéi

yǒuér

zhě

wèi

huò
shí


què
shǎo
zhí
wéi

yǒuér

zhě

wèi

shòu
xíng
tōu
dào
shìsuǒshè


ér
shēng

wàng
zhě

wèi
jié
dàowéi

yǒu

ruò


zhǔ

fēi
xiān
suǒchóu
zhài


shì
míngruò


zhǔ
zhě
ér

shè


shì
míng

shè

ruò


zhǔ


zhū
zhòng
shēng

suí
suǒ

shòu
yòng
ér


shì
míng
wéi
ér

zhě

wèi


ér


értāo
tiè
ér

zhě

wèi
suǒshè


ér

wàngqīng
ér

zhě

wèi

suǒ
jìng

wéi

suǒ
shēng

qīng
xuějìng
ér

zhě

wèi
suī
shēng

ér
wéi
guò
shī

gòu
suǒ
rǎn


yǒu
zuì
ér

zhě

wèi
néng
shè
shòu
xiàn

hòu

fēi
ài
guǒ


ruò
wèi
yuǎn

zhě


qián
shā
shēng
xiāng
shuō

yīng
zhī
suǒ


dào

ěr


zhōng
lüè

zhě

wèi
yóu
dàochéng
ruò

shì
chùchà
bié

shí
jié
dào

yóu
jié
dào
guò
shī

shì
míng
zǒng


yòu

zhōng

xiǎnzhě
xiāng
fēi
xiāng

dāng
zhī


ěrxié
xíng
zhě
zhě


shì
zǒngzhū


děng
suǒ
shǒu

zhě

yóu

chù


wéi
shì
shìqín
jiā
shǒu


shí
shí
guān
chá


lìng


gòng
wéi

huì

ruò

méiwéi
zhì
qīn
xiōng


mèi
zhī
suǒ
shǒuruò

zhě


wéi

qīn
zhī
suǒ
shǒuruò

zhě

kǒng
sǔn
jiā


biàn
便

shǒu


huò

jiù


wéi

ér

qín
jiā
shǒu


yǒu
zhì

zhě

wèi
zhū
guó
wáng

ruò
zhí

zhě


zhìér
shǒuyǒu
zhàng
ài
zhě

wèi
shǒu
mén
zhě

suǒ
shǒu
zhōng
lüè
xiǎn
wèi
shì

zhě
sān
zhǒng
shǒuzūn
zhòng
zhì
qīn
juàn
zhǔ


zhī
suǒ
shǒu


èr
wáng
zhí

jiā
zhī
suǒ
shǒu


sān
zhū
shǒu
mén
zhě
zhī
suǒ
shǒu
qiè
zhě

wèi

shìsuǒ
shè
zhě

wèi

wèi
shì


wéi
sān
shǒu

zhī
suǒ
shǒu


ruò
yóu
xiōng
zhà
zhě

wèi
jiǎo
luàn


ér
xíng
xié
xíng

ruò
yóu
qiáng

zhě

wèi
duì


děng

gōng
rán
qiáng


ruò
yóu
yǐn

zhě

wèi

duì


qiè
xiāng
xīn

ér
xíng

xíng
zhě

wèi
liǎng
liǎng
jiāo
huì
shì
fēi


xīn
ér
xíng
xié
xíng
zhě

wèi

fēi
dào
fēi
chù
fēi
shíqiè
suǒ

ér
wéi
zuì
shī


zhōng
lüè

zhě

wèi
lüè
xiǎn
shì
ruò

suǒ
xíng

ruò
xíng
chà
bié

ruò

xié
xíng

yīng
zhī


zhū
wàng

zhě
zhě


shì
zǒng


ruò
wáng
zhě

wèi
wáng
jiā

ruò

shǐ
使
zhě
wèi
zhí

jiā

ruò
bié
zhě
wèi
cháng
zhě

shì

ruò
zhòng
zhě
wèi
ruò


zhōng
zhě

wèi

fāng
rén
zhòng


chù

ruò

zhī
zhě

wèi
suí
qián
sān
suǒ
jīng

yán

ruò

jiàn
zhě

wèi
suí
zēng
jiàn
suǒ
jīng

yán

ruò
yóu

yīn
zhě

wèi
huò
yīn

wèi

huò
yīn
wèi
zhuó


yóu

yīn


yīn

ěr

yīn

wèi
zhě

wèi
yóu

wèi
shā

zhì

chù

děng


yīn
wèi
zhù
zhě

wèi
wéi
cái

zhēn
bǎo
děng


zhī
ér
shuō
wàng

zhě

wèi

xiǎng

jiàn
ér
shuō

yán


zhōng
lüè

zhě

wèi

chùshuō


yīn
yuán


huài
xiǎng


ér
shuō
wàng

yīng
zhījiān

zhě
zhě


shì
zǒng


ruò
wéi

huài
zhě

wèi
yóu

huài
wénxiàng

xuān
shuō
wénxiàng

xuān
shuō
zhě

wèi
suí
suǒ
wén
shùn
guāi
huài


zhě

wèi
néng
shēng


biésuí
yìn
bié

zhě

wèi
néng
guāi
wéi

gēng
shēnghuài


zhě

wèi


shēng

bié

zhōng
xīn
rǎn
yìn
bié

zhě

wèi

guāi
wéi

gēng
shēng
zhōng
xīn
rǎnshuō
néng

jiān

zhě

wèi
huò

wén
huò

fāng
biàn
便zhōng
lüè

zhě

wèi
lüè
xiǎn
shì

jiān
jiān
wèi
huài
fāng
biàn
便


jiān

huài
fāng
biàn
便


jiān
rǎn

xīnfāng
biàn
便
yīng
zhīè

zhě
zhě


shì
zǒngzhōng
shī
luó
zhī
suǒ
shè


míng


rǎo
dòng

wén

měi
huá


míng
yuè
ěr

zēng
shàng

jiě
suǒ
fēi
jiǎ
wěi


fēi
chǎn
mèi

míng
wéi
chèn
xīn


zēngyīng
shùn
shí

yǐn
míng
wéi

ài


niè
pán
gōng

míng
xiān
shǒu

wén


wèi

míng
měi
miào

shàn
shì
wén


míng
fēn
míng

xiǎn
rán
yǒu


míng


jiě
liǎo

shè
shòu
zhèng


míng

shī
gōng
láo


ài
wèi
xīn
zhī
suǒmíng

suǒ

zhǐ


guò

liàng

míng
fēi

yàn


xiāng

guǎng
广


míng

biān

jìn

yòu
cóng

rǎo
dòng


nǎi
zhì

biān

jìn


yīng
zhī
lüè
shè
wéi
sān
zhǒngshī
luó


suǒ
shè


wèi

zhǒng

èr
děng
huānwèi
sān
zhǒng

sān
shuōwèi

suǒ
zuì
hòu
yòu
yǒu
sān
zhǒng
yīng
zhī


suǒ

yuán
mǎn

wèi
chū


èr
wén

yuán
mǎn

wèi

èr

sān
fāng
biàn
便
yuán
mǎn

wèi

suǒ


yòu

wèi
lái
shì

ài


míng

àiguò

shì

ài


míng

xiàn
zài
shì
shì

lǐng
shòu

àimíng

xīn


yīng
zhī

děng
huān


míng

liàng
zhòng
shēng

àixīn

shuō


míng
sān


duōshī
luó
zhī
suǒ
shè


míng
yóu

huǐ
děng
jiàn

néng
yǐn
sān

zhōng

shì

zhě

wèi
huǐ


yán
zòng
tián
guǎng

zhě

wèi
nǎo
luàn

yán


chù


suǒ


è


fān
qián
bái
pǐn
yīng
zhī


zhū


zhě
zhě


shì
zǒngxié

zuì
shí

yǒu

zhǒng

xié

zuì
zhě
yán

yīng
shí

míng
fēi
shí

zhě

yán

shí

míng
fēi
shí

zhě

yán
yǐnmíng
fēi


zhě

yán

guǎng

míng
fēi


zhě

yán
xié
tián
huì

míng
fēi
jìng

zhě

yòu

xié
shuō

shí


zhèng

shěn
ér
xuān
shuō


míng


liàng


wéi
shēng
tīng
zhě
ér
xuān
shuō

míng

jìng


fēi
shí
ér
shuō
qián
hòuxiāng
zhǔ

míng

luànzhōng

yīn
ér
xuān
shuō

míng
fēi
yǒu
jiào


yǐn

xiāng
yīng
wéi

kuàng

míng
fēi
yǒuxiǎn
huì
rǎn

míng
fēi
yǒuyòu


xiào


děng
shí


guānxiào
pái
shuō
děng
shí

yǒu
yǐn

zhōng
lüè

zhě

wèi
xiǎn

qián
shuō
sān
shí
zhū
tān

zhě
zhě


shì
zǒng


yóu
měng

tān
zhě

wèi


suǒ
yǒu

yóu
tān
zēng
shàng


wéi

yǒu


jué
dìng
zhícái
zhě

wèi
shì

cái
lèi


zhě

wèi
suǒ
shòu
yòng

èr
zhǒng
zǒng
míng
wéi


fán

suǒ
yǒu
dìng
dāng
zhǔ

zhě


xiǎn
tān

shēng

xíng
xiāng


zhōng
lüè

zhě

dāng
zhī
xiǎn
shì
tān


xìng
tān

suǒ
yuán
tān

xíng
xiāng


tián
huì
xīn
zhě
zhě


shì
zǒng


è

fēn
bié
zhě

wèi


yǒu
qíng
suǒ

yóu
tián
huì
zēng
shàngwéi
sǔn
hài

jué
dìng
zhí


dāng
shā
zhě

wèi

shāng
hài

shēn

dāng
hài
zhě

wèi

sǔn
nǎo

shēn

dāng
wéi
shuāi
sǔn
zhě

wèi

lìng

cái

sǔn
hào


dāng

huò
zhǒng
zhǒng
yōu
nǎo
zhě

wèi

lìng


shī
cáizhōng
lüè


qián
yīng
zhī


zhū
xié
jiàn
zhě
zhě


shì
zǒng
shì
jiàn
zhě


xiǎn

xīn
rěndāng
suǒ
shuō
shì
lùn
zhě


xiǎn
shòu

dāng
suǒ
shuōyǒu
shī


yǒu
ài
yǎng


yǒu


zhě

wèi
yóu
sān
zhǒng


fēi

shīcái
èr
qīng
jìngsān

tiāngōng
yǎng
huǒ
tiān
míng
wéiyòu
xiǎn
fēi

jiè
xiū
suǒ
shēng
shàn
néng
zhì
suǒ
zhìxiǎn
fēi

shī
suǒ
shēng
shàn
néng
zhì
suǒ
zhì

shuō

shì
yán


yǒu
miào
xíng

yǒu
è
xíng

yòu
xiǎn
fēi


sān
zhǒng
shàn
néng
zhì
suǒ
zhì
suǒ

guǒ


shuō

shì
yán


yǒu
miào
xíng
è
xíng
èr

guǒ


shú

yòu
xiǎn
fēi

liú
zhuǎn

chù
yuán


shuō

shì
yán


yǒu

shì


yǒu

shì

yòu
xiǎn
fēi


suǒ
tuō
yuánfēi


zhǒng

yuán


shuō

shì
yán


yòu
xiǎn
fēi

liú
zhuǎn
shìshuō

shì
yán


yǒu
huà
shēng
yǒu
qíng

yòu
xiǎn
fēi

liú
zhuǎn
duì
zhì
huán
miè


shuō

shì
yán

shì
jiān

yǒu
zhēn
ā
luó
hàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
bié
fán
nǎo

jìng

míng
zhèng
zhì


zhū
yǒu
qíng
yuǎn

xié
xíng
xíng

dǎo
xíng

míng
zhèng
xíng

yīn
shí
míng

shì
jiān

guǒ
shí
míng

shì
jiān


shì


zhī
suǒ
zuò


míng
wéi

rán

tōng
huì
zhě

wèi

liù


zhèng
zhě
wèi
yóu
jiàn
dàozhě
wèi
yóu
xiū
dào

xiǎn
shì
zhě

suǒ
zhī


wéi

shuōshēng

jìn
děng

dāng
zhī


chù
fēn
bié


zhōng
lüè

zhě

wèi
xiǎn
shì
bàng
yīn
bàng
guǒ

fěi
bàng
gōng
yòng
bàng
zhēn
shí
shì

gōng
yòng
zhě

wèi
zhí
zhǒng
gōng
yòng

rén
chí
gōng
yòng

lái
wǎng
gōng
yòng

gǎn
shēng

gōng
yòng

yòu
yǒu
lüè

chà
bié

wèi
xiǎn
shì
fěi
bàng
ruò
yīn
ruò
guǒ

ruò
liú
zhuǎn
yuán

ruò
liú
zhuǎn
shìxiǎn
fěi
bàng

duì
zhì
huán
miè

yòu
fěi
bàng
liú
zhuǎn
zhě

yīng
zhī
bàng
yīn

bàng

xiāng

bàng
huán
miè
zhě

yīng
zhī
bàng

gōngbàngluó


bái
pǐn

qiē
fān
qián
yīng
zhī

suǒ
yǒu
chà
bié

jīn
dāng
shuō

wèi
fān

xié
xíng
zhōng

zhū
fàn
xíng
zhě
zhě


shì
zǒng


dāng
zhī

yóu
sān
zhǒng
qīng
jìng
ér

qīng
jìng


shí
fēn
qīng
jìng

èr

xìn
qīng
jìng

sān
zhèng
xíng
qīng
jìng

jìn
shòu
寿
xíng


jiǔ
yuǎn
xíng

zhě


xiǎn
shí
fēn
qīng
jìng

zhèng
chù
xuě

míng
qīng


wéi
yuè

míng
jìng


èr
zǒng
xiǎn

xìn
qīng
jìng


zhōng
huò
yǒu
qīng
ér
fēi
jìng

yīng
zuòchū

zhě

wèi
shí
huǐ
fàn

zhèng

shēng


èr

zhě

wèi
shí

fàn

zhèng
duòsān

zhě

wèi
shí

fàn

zhèng

shēng
zhě

wèi
shí
huǐ
fàn

zhèng
duò
ài
rǎn
shēn
chù
míng
yuǎn

shēng
chòu


xíng
liǎng
liǎng
jiāo
huì

shì


míng
yuǎn

yín

shǒu
chù
děng
fāng
biàn
便
ér
chū

jìng


míng
fēi

ài
yuàn
shòu
chí
fàn
xíng


míng
yuǎn

wěishì
míng
wéi
zhèng
xíng
qīng
jìngdāng
zhī
lüè


zài

zhōng

yòu
fān
wàng

zhōng


xìn
zhě

wèi

wěiwěi
zhě

wèi


tuō


yīng

jiàn

zhě

wèiwéi
zhèng
shì
zhōng
yīng

jiàn

wéi
zhèng
zhèngyǒu

kuáng
zhě


wěi

zhōng


kuáng
wǎngzhōng
lüè

zhě

wèi
xiǎn
sān
zhǒng
shè
shòujiě
shè
shòu

èr
bǎo
rén
shè
shòu

sān
zuò
yòng
shè
shòuxiāng
chà
bié
jiàn

zhě

wèi

shā
shēng

shā
shēng
děng

yún

shā
shēng

wèi


zhòng
shēng

shā
rǎn

xīn

ruò
shā
fāng
biàn
便

shā
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
shēn


yún

wèi


shèdào
rǎn

xīn

ruò
dào
fāng
biàn
便

dào
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
shēn


yún


xié
xíng

wèi

suǒ

yīng
xíng
fēi
dào
fēi
chù
fēi
shíjìn
rǎn

xīn

ruò

xié
xíng
fāng
biàn
便
xié
xíng
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
shēn


yún

wàng


wèi


yǒu
qíng


xiǎng
shuō
rǎn

xīn

ruò
wěi
zhèng
fāng
biàn
便wěi
zhèng
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún


jiān


wèi


yǒu
qíng


huàirǎn

xīn

ruò

huài
fāng
biàn
便
huài
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún


è


wèi


yǒu
qíng
rǎn

xīn

ruò


fāng
biàn
便

jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún
wèirǎn

xīn

ruò

xiāng
yīng

fāng
biàn
便
xiāng
yīng

jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún

tān


wèi


suǒ
yǒuyǒurǎn

xīn

ruò


suǒ
yǒuyǒu


jué
dìng
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún

tián
huì

wèihài
rǎn

xīn

ruòhài


jué
dìng
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún

xié
jiàn

wèi

fěi
bàng
rǎn

xīn

ruò


fěi
bàng


jué
dìng
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒuyún


shā
shēng

wèi

shā
shēng


guò
huàn

jiě


shēng
shàn
xīn

ruòjìng

fāng
biàn
便
jìng

jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
shēn
shā
shēng


shì

nǎi
zhì

xié
jiàn

yīng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

wèi

guò
huàn

jiě

nǎi
zhì

xié
jiàn

guò
huàn

jiě


shēng
shàn
xīn

ruòjìng

fāng
biàn
便
jìng

jīu
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
shì
shí
zhǒng

lüè
wéi
sān
zhǒng

suǒ
wèi
shēn
sān
zhǒng
guǎng
广
kāi
shí
zhǒng
yīng
zhī


yīn
yún


yīng
zhī
yǒu
shí
èr
zhǒng
xiāng


tān
èr
tián

sān
chī

liù
suí

zhuǎn


suǒ
ài
wèi


wèi

jiǔ
wéi
sǔn
hài
shíshí


xiǎng
shí
èr
xié
jiàn


wèi
yún


yīng
zhī
lüè
shuō
yǒu

zhǒng
xiāng

wèi
nuò
wèi
zhōng
wèi
shàng
wèi
shēng
wèi


wèi

yóu
nuò

shànshēng
bàng
shēng
zhōng

yóu
zhōng

shànshēng
è
饿
guǐ
zhōng

yóu
shàng

shànshēng

luò
jiā
zhōng

yóu
nuò
shànshēng
rén
zhōng

yóu
zhōng
shànshēng

jiè
tiān
zhōng

yóu
shàng
shànshēngjiè


děng
míng
wéi
nuò
wèi

shànwèi

nuò
pǐn
tān
tián
chī
wéi
yīn
yuánděng
míng
wéi
zhōng
wèi

shànwèi

zhōng
pǐn
tān
tián
chī
wéi
yīn
yuánděng
míng
wéi
shàng
wèi

shànwèi

shàng
pǐn
tān
tián
chī
wéi
yīn
yuán


ruò
zhū
shàn


suí

suǒ
yīngtān

tián

chī
wéi
yīn
yuán

yīng
zhī


děng
shēng
wèi


wèi

shēng
wèi
miè

xiàn
zài
qiánděng


wèi


wèi

shēng

miè


xiàn
qián

未经允许不得转载:瑜伽师地论译文网 » 注音

学佛 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |大众学佛网 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |