当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第7卷(注音)

  • 编辑:成济 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第7卷(注音)shī

lùnjuàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī


宿
zuò
yīn
lùn
zhě
yóu

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

guǎng
广
shuō

jīng

fán
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shì
luó
suǒ
shòu
zhě

wèi
xiàn
suǒ
shòu


jiē
yóu

宿
zuò
wéi
yīn
zhě

wèi
yóu

宿
è
wéi
yīn

yóu
qín
jīng
jìn

jiù


zhě

wèi
yóu
xiàn
xíng
xiàn
zài
xīn


yóu

zuò
yīn
zhī
suǒ
hài

zhě

wèi
zhū

shànshì

hòu


yǒu
lòu
zhě

wèi

xiàng
shì
shàn
xìng


shuō
hòu

lòu

yóu

lòu


jìn
zhě
wèi
zhū
è


yóu

jìn


jìn
zhě
wèi

宿
yīn
suǒ
zuò

xiàn

fāng
biàn
便
suǒ
zhāo

nǎo

yóu

jìn


zhèng

biān
zhě

wèi
zhèng

shēng
xiāng


jìn

wèi


wài
dào
zuò

shì


wèn

yīn
yuán


zhū
wài
dào


shì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiàojiào

qián
shuō


zhě
yóu

yǒu

wéi
xìng
xún


wéi
xìng
guān
chá

guǎng
广
shuō

qián

yóu
jiàn
xiàn

shì

zuò
yòng

jué
dìng


suǒ

zhějiàn
shì
jiān
suī

zhèng
fāng
biàn
便
ér
zhāosuī

xié
fāng
biàn
便
ér
zhì

shì


ruò
yóu
xiàn

shì

zuò
yòng
wéi

yīn
zhě


yīng
diān
dǎo

yóu

suǒ
jiàn
fēi
diān
dǎo


shì


jiē


宿
zuò
wéi
yīn

yóushì
jiàn


shì
lùn

jīn
yīng
wènsuǒ


xiàn

fāng
biàn
便
suǒ
zhāo
zhī


wéi
yòng

宿
zuò
wéi
yīn

wéi
yòng
xiàn

fāng
biàn
便
wéi
yīn

ruò
yòng

宿
zuò
wéi
yīn
zhě


xiān
suǒ
shuō
yóu
qín
jīng
jìn

jiù


xiàn
zài
xīn

yóu

zuò
yīn
zhī
suǒ
hàishì

hòu


yǒu
lòu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yīng
dào


ruò
yòng
xiàn

fāng
biàn
便
wéi
yīn
zhě


xiān
suǒ
shuō

fán
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shì
luó
suǒ
shòu
jiē
yóu

宿
zuò
wéi
yīn

yīng
dàoshì
xiàn

fāng
biàn
便宿
zuò
wéi
yīn

xiàn

shì

yòng
wéi
yīn


jiē

yīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō


jīn
dāng
shuō

shí
yīn
xiāng

huò
yǒu
zhū

wéi
yòng

宿
zuò
wéi
yīn

yóu

yǒuzēng
shàng


shēng
zhū
è

huò
pín
qióng
jiā

huò

yǒu


yīn
suǒ
shēng

wèi

yǒu

yīn
xié
shì
wáng

huò

guǒ
ér
fǎn
zhìshì

wáng


shì
yóu
zhū
yán
shuō
shāng
jiǎ
děng


yóu
shì
nóng


yóu
jié
dào


huò


yǒu
qíng
zuò
sǔn
hài
shì

ruò
yǒu

zhě
huò
ruò


zhě
suī
shè
gōng
yòng
ér

guǒ
suì

huò

yǒu

chún
yóu
xiàn
zài
gōng
yòng
yīnxīn
suǒ
zào
yǐn

yǒu

huò
tīng
wén
zhèngjué
chá

huòwēi
huò

xiū
xué
gōng
qiǎo

chù


shì
děng
lèi

wéi
yīn
xiàn
zài
shì

gōng
yòng

zài
děng
zuò
zhě
lùn
zhě

yóu

yǒu

huò
shā
mén
huò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

fán
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shì
luó
suǒ
shòu


qiē

huò


zài
biàn
huà
wéi
yīn

huò

zhàng

biàn
huà
wéi
yīn

zhū

shì
děng
wèi
shuō

zài
děng

píng
děng
yīn
lùn
zhě
zuò

shì


wèn

yīn
yuánshì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiàojiào

qián
shuō


zhě

yóu

yǒu

wéi
xìng
xún


wéi
xìng
guān
chá

guǎng
广
shuō

qián


yóu
xiàn
jiàn

yīn
guǒ
zhōng
shì
jiān
yǒu
qíng

suí

zhuǎn

zuòsuǒ

zhě


xiàn
jiàn
shì
jiān
yǒu
qíngyīn
shí

xiū
jìngsuì
běn


fǎn
gēng
wéi
èguǒ
shí
yuàn
shēng
shàn


shì
jiè
zhōng


suì
běn


duò
è

děng


wèi
shòu


suì
suǒ


fǎn
shòu
zhū


yóu
jiàn
zuò
shì


shì
jiān
zhū


yīng
bié
yǒu
zuò
zhě
shēng
zhě

biàn
huà
zhě
wéi
wèi

zài
tiān
huò
jīn
dāng
wènsuǒ


tuō
nán
yuē

gōng
néng


xìng
shè

shè
xiāng
wéi

yǒu
yòng


yòng
wéi
yīn
chéng
guò
shī


zài
tiān
děng
biàn
huà
gōng
néng

wéi
yòng

fāng
biàn
便
wéi
yīn

wéi

yīn


ruò
yòng

fāng
biàn
便
wéi
yīn
zhě

wéi

gōng
néng
yòng

fāng
biàn
便
wéi
yīn

fēi

shì
jiān


yīng
dào


ruò

yīn
zhě

wéi

gōng
néng

yīn
ér
yǒu

fēi
shì
jiānyīng
dào


yòu


suǒ

zài
wéi
duò
shì
jiān
shè

wéi

shè


ruò
yán
shè
zhě
zài

tóng
shì


ér
néng
biàn
shēng
shì
jiān


yīng
dào


ruò

shè
zhě


shì
jiě
tuō

ér
yán
néng
shēng
shì
jiān


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
yǒu
yòng

biàn
shēng
shì
jiān

wéi

yòng


ruò
yǒu
yòng
zhě
yòng

yǒu

zài

ér

shì
jiān
yǒu

zài
zhě


yīng
dào


ruò

yòng
zhě


yǒu
suǒ


ér
shēng
shì
jiān


yīng
dào


yòu


suǒsuǒ
chū
shēng
wéi
wéi


zài
wéi
yīn

wéiwéi
yīn


ruò
wéi


zài
wéi
yīn
zhě

shì

ruò
shí
yǒu


zài

shì
shí

yǒu
chū
shēng

ruò
shí
yǒu
chū
shēng
shì
shí

yǒu


zài

ér
yán
chū
shēng
yòng


zài
wéi
yīn
zhě


yīng
dào


ruò
yánwéi
yīn
zhě


wéiwéi
yīn

wéi
chú


gēng


wéi
yīn

ruò
wéiwéi
yīn
zhě
wéi
wéizài
wéi
yīn

wéiwéi
yīn


ruò
wéizài
wéi
yīn
zhě

ruò
shí
yǒu


zài
shì
shí

yǒuruò
shí
yǒu


shì
shí

yǒu


zài

biàn
便
yīng

shǐ
cháng
yǒu
chū
shēng
yīng
dào


ruò
yánwéi
yīn
zhě


yīn


yīng
dào


yòu
yǒu

zài

ér
yán

shì
jiān

yǒu

zài
zhě


yīng
dàoshì
yóu
gōng
yòng


shè

shè


yǒu
yòng

yòng


wéi
yīn
xìng


jiē

yīng


shì


lùn
fēi


shuō

hài
wéi
zhèng

lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

ruòzhōng

zhòu
shù
wéi
xiān
hài
zhū
shēng
mìng

ruò
néng

zhě

ruò
suǒ
hài
zhě

ruò
zhū
zhù
bàn


shì

qiē
jiē

shēng
tiān

wèn

yīn
yuánzhū
wài
dào


shì
jiàn


shì
lùnwéi

lùn

chǎn
kuáng
suǒyóu
guān
chá
dào

jiàn


rán

zhèng
jìng
è
jié

shí

zhū

luó
mén
wéi
yuèluó
mén


wéi

shí
ròu
wàng
yòu
yīng
wèn
suǒzhòu
shù
fāng
wéi
shì
wéi
shì
fēi
ruò
shìzhěshā
shēng


néng
gǎn


suǒ
ài
guǒ

ér
néng
zhuǎn

fēi


wéi
zhèngyīng
dào


ruò
shì
fēizhě


shì

ài
guǒ


ér
néng
zhuǎn
shè


ài
guǒ

zhě


yīng
dàoshì
yǒu
jiù
yán


shì
jiān

zhòu
shù
suǒ
shè

néng
wéi
hài

dāng
zhī

zhòu
shù
fāngshì

jīn
yīng
wèn
suǒzhòu
shù
fāng
néng

wàinéng


tān
tián
chī


wéi

ěr


ruò
néng

zhě


chù

shí

yǒu

rén
tān
tián
chī
děng
jìng

zhōng


ruò

néng

zhě


xiān
suǒ
shuō


zhòu
shù
fāng
néng

wàinéng

chú
fēi


zhě


yīng
dào


yòu


suǒzhòu
shù
fāng
wéi
biàn
xíngbiàn
xíng


ruò
biàn
xíng
zhě


suǒ
ài
qīn

xiān
yòngyīng
dào


ruò

biàn
zhě


zhòu
gōng
néng
biàn
便
fēi
jué
dìng


yīng
dào


yòu


suǒzhòu
gōng
néng
wéi
wéi
néng
zhuǎn
yīn

zhuǎn
guǒ


ruò
wéi
zhuǎn
yīn
zhě


guǒ

néng


yīng
dào


ruò

zhuǎn
guǒ
zhě

yīng

zhuǎn
biàn

lìng
yáng
děng
chéng

ài
miào


rán
shè
yáng
děng
shēn


fāng

tiān
shēn


yīng
dào


yòu


suǒ


zào
zhòu
shù
zhě

wéi
yǒu

néng

bēi
mǐn


ruò
yán
yǒu
zhě


shā

mìng


néng
jiāng

wǎng
shēng
tiān
shàng


yīng
dào


ruò
yán

zhě


suǒ
zào
zhòu
néng
yǒu
suǒ
bàn


yīng
dàoshì
yóu
yīnjué
dìngguǒ

néng


zhòu
shù
zhěyīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō


jīn
dāng
shuō
fēi

zhī
xiāng

ruò

sǔn

ér

zhì
xiàn
guò
shì
míng
fēi


yòu
ruò

zhū
xiū
dào
zhě
gòng
zhī


gǎn

ài
guǒ

yòu
ruò


qiē
zhì
zhě
jué
dìng
shuō
wéi

shàn

yòu
ruò


suǒyòu
ruò

rǎn
xīn
suǒ


yòu
ruò

dài
xié
zhòu
shù
fāng
bèi
gōng
yàn

yòu
ruò


xìngzhū

shì
děng
jiē
shì
fēi

biān

biān
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
mén


zhǐ
shì
jiān
zhū
jìng

shì
jiān
zhù
yǒu
biān
xiǎng

biān
xiǎng


xiǎng


xiǎng

guǎng
广
shuō

jīng

yóushì
jiàn


shì
lùn

shì
jiān
yǒu
biān

shì
jiān

biān

shì
jiān

yǒu
biān


biān

shì
jiān
fēi
yǒu
biān
fēi

biān

dāng
zhī

zhōng

shuō
yīn
yuán

néng

zhě

shì
zhōng
ruò

duàn
biān

qiú
shì
biān
shí

ruò

niàn
huài
jié

shì
jiān

yǒu
biān
xiǎng

ruò

niàn
chéng
jié


shì
jiān


biān
xiǎng

ruò

fāng

zhōu
guǎng
广
qiú
shì
biān
shí

ruò
xià
guò

jiān
gēng

suǒ


shàng
guò


jìngsuǒ


bàng

qiē
chù


biān


ěr
shí


shàng
xià

yǒu
biān
xiǎng


bàng
chù
suǒ


biān
xiǎng

ruò
wéi
zhì

zhí

dàn


wén


chà
biéshì
jiān

fēi
yǒu
biān
fēi

biān
xiǎng

jīn
yīng
wèn
suǒ


cóng
qián
huài
jié

lái
wéi
gēng
yǒu
shì
jiān
shēng


wéi
ruò
yán
yǒu
zhě

shì
jiān
yǒu
biān

yīng
dào


ruò
yán

zhě

fēi
shì
jiān
zhù
niàn
shì
jiān
biān


yīng
dàoshì

lái
yǒuláijiē

yīng


shì


lùn
fēi


shuōjiǎo
luàn
lùn
zhě

wèi

zhǒng


jiǎo
luàn
wài
dào


jīng
guǎng
广
shuō

yīng
zhī

zhū
wài
dào
ruò
yǒu
rén
lái


zuì
shēng
shēng
dào

wèn
shàn

shàn


jué
dìng
shēng
dào

wèn


miè
dào

biàn
便

chèn
yánluàn
zhě
suí

chù
suǒjìng
tiān

luàn

jié
wènsuǒ
wèn

yán
jiǎo
luàn

huò
tuō

shì
fāng
biàn
便

zhī

huò
dàn
suí
wèn
zhě
yán

ér
zhuǎn

shì
zhōng
luàn
zhě

jué
wèi
kāièr

suǒ
zhèngzēng
shàng
màn


sān
jué

kāi


ér
wèi
jué
dìngléi
liè

dùn

yòu
wèi
wàng
wèi

rén
zhī


zhìfēn
míng

yán


suǒ
zhī


èr


suǒ
zhèng
wèi


wèijié
wèn


wèi
wàngwèi
xié
jiànfēn
míng
shuō

yǒu
suǒ
zhèng


sān

wèi
xié
jiàn


wèi
wàng
jié
wènfēn
míng
shuō


jué
dìng


shì
sān
zhǒng

jiǎ
tuō

shì

yán
jiǎo
luànwéi


jié


zuì
shēng
shēng
dào

jué
dìng
shēng
dào

jiē

liǎoshì
wén
shàn
zhī

ér

fēn
míng
shuō
yán

shì

dùn
dōu

suǒ
liǎo

dàn
fǎn
wèn


suí

yán


ér
zhuǎn

jiǎo
luàn
lùn


yīn
yuán


néng

zhě

bìng


zhí

jiē

jīng
shuō

yóu

wài
dào
duō

wèi
jiàn
zhù

ruò
yǒu
rén
lái
yǒu
suǒ
jié
wènchǎn

ér
xíng
jiǎo
luàn

dāng
zhī

jiàn
shì
è
jiàn
shè

shì


lùn
fēi


shuō

yīn
jiàn
lùn
zhě

wèi

zhǐ
jìng
zhǐ
xún


yīng
zhī
èr
zhǒng


jīng
guǎng
广
shuō

wèn

yīn
yuánzhū
wài
dào

zhǐ
xún
shì
jiàn


shì
lùnshì
jiān

jiē

yīn
shēng


lüè
ér
yán
zhī

jiàn

xiāng


wéi
xiān


zhū

wài
shì

liàng
chà
bié

zhǒng
zhǒng
shēng


huò

yǒu
shí

jiàn
zhū
yīn
yuán
kōng

guǒ
bào

wèi
jiàn
shì
jiān

yǒu
yīn
yuán

huò
shí

ěr

fēng

shí
jiān

rán
zhǐ


huò
shí

ěrmànshí
jiān
dùn

kōng
jié

huò
shí

ěr
guǒ


róngshí
jiān

rán
shuāi
cuì

yóu

shìyīn
jiàn


yīn
lùn

jīn
yīng
wèn
宿
zhù
niàn
wéi
niànwéi
niànruò
niàn

zhī


wèi
zēng
chuàn


wèi
zēng
jīng
shí

ér
néng
suí
niàn


yīng
dào


ruò
niàn

xiān

hòu

rán
shēng


yīng
dào


yòu


suǒqiē
shì
jiān

wài
zhū


zhǒng
zhǒng
shēng


huò

rán
shēng


wéi

yīn


wéi
yǒu
yīn


ruò

yīn
zhě

zhǒng
zhǒng
shēngrán
ér


yǒu
shí

shēng


yīng
dào


ruò
yǒu
yīn
zhěshì
jiān


yīn
ér
shēng


yīng
dàoshì
niàn
niàn

wài
zhū


yóu
yīn
yuán
zhǒng
zhǒngyóu

yīn
yuán
zhǒng
zhǒng
yīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō
duàn
jiàn
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

nǎi
zhì

yǒu

suǒ
zào
zhī
shēn

zhù
chí
wèi
huài

ěr
shí
yǒu
bìng

yǒu
yōng
yǒu
jiàn

ruò


hòu

duàn
huài

yǒu

ěr
shí

shàn
duàn
miè


shì

jiè
zhū
tiān


jiè
zhū
tiān

ruò


jiè
kōng

biān
chù
suǒ
shè

nǎi
zhì

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
shè

guǎng
广
shuō

jīng

wèi
shuō

zhǒng
duàn
jiàn
lùn
zhě

zuò

shì


wèn

yīn
yuánzhū
wài
dàoshì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


nǎi
zhì
guǎng
广
shuōshì

ruò


hòu

yǒu
shēn
zhě

yīng

zuò

ér

guǒ

shú

ruò


xìng

qiē
yǒng


shì

yīng

shòu

guǒ

shú

guān

èr
zhǒng


shìshì
jiàn


shì
lùn


shēn


duàn
huài

yǒu

yóu


shí
ruò

huán

shì

dào

yīng
zhī
jīn
yīng
wèn
suǒ


wéi
yùn
duàn
miè

wéi

duàn
miè


ruò
yán
yùn
duàn
miè
zhě

yùn


cháng

yīn
guǒ
zhǎn
zhuǎn
shēng


jué

ér
yán
duàn
miè


yīng
dào


ruò
yán

duàn


xiān
suǒ
shuō

suǒ
zào
zhī
shēn

yǒu
bìng
yǒu
yōng
yǒu
jiàn


jiè
zhū
tiān


jiè
zhū
tiān

ruò


jiè
kōng

biān
chù
suǒ
shè

nǎi
zhì

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
shè


yīng
dàoshì
ruò
yùn
duàn
miè


ruò

duàn
miè


jiē

yīng


shì


lùn
fēi


shuō
kōng
jiàn
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn


yǒu
shī


yǒu
ài
yǎng


yǒuguǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shì
jiān

yǒu
zhēn
ā
luó
hàn
shì
jiàn


shì
lùn


yǒu

qiē
zhū


xiāng
wèn

yīn
yuánzhū
wài
dàoshì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu

shì
jiān
zhū
jìngjiàn
shì
shī
zhǔ


shòu
mìng
héng
xíng

shī

yǒu
duàn
jué

cóng

mìng
zhōng
shēng
xià
jiàn
jiā
pín
qióng
kuìzuò
shì


dìng

shī

ài
yǎng
jiàn
yǒu
rén


shòu
寿
zhōng
héng
xíng
miào
xíng

huò
xíng
è
xíng

jiàn

mìng
zhōng
duò

è

shēng
zhū

luò
jiā

huò
wǎng
shàn


shēng

tiān
shàng

shì
jiè
zhōng


zuò
shì


dìng

miào
xíng


è
xíngmiào
xíng
è
xíng
èr

guǒ

shú


jiàn
yǒu

shà


zhǒng

mìng
zhōng
zhī
hòu

shēng

luó
mén
fèi
shè
shù
tuó
luó
zhū
zhǒng
xìng
zhōng

huò

luó
mén

mìng
zhōng
zhī
hòu

shēng
shà


fèi
shè
shù
tuó
luó
zhū
zhǒng
xìng
zhōng

fèi
shè
shù
tuó
luó
děngshì


zuò
shì


dìng


shì
shà


děng
cóng

shì
jiān
shà


děng
zhǒng
xìng
zhōng
lái
shì
shà


děng
cóng

shì
jiān
shà


děng
zhǒng
xìng
zhōng


yòu

guān
jiàn
zhū


zhě
shēng

xià


yòu
jiàn

mìng
zhōng

shēng
ér
wéimìng
zhōng

huán
zuò
zhōng
wéihuán
zuòjiànjué
dìng

zuò

shì


shì
jiān

dìng

huò

jiàn
rén
shēn
huài
mìng
zhōng

huò
shēng

xiǎng

huò
shēnghuò

niè
pán

qiú

shēng
chù

néng

jiàn


zuò
shì
niàn

jué
dìng

yǒu
huà
shēng
zhòng
shēngchù
suǒ


zhī


huò


shēn

ā
luó
hàn
zēng
shàng
màn

lín
mìng
zhōng
shí
suì
jiàn
shēng
xiāng


zuò
shì
niàn

shì
jiān


zhēn
ā
luó
hàn


shì
guǎng
广
shuō

wèn


yīn
yuán

huò
yǒu


shì
jiàn


shì
lùn


yǒu

qiē
zhū


xiāng

lái
suǒ
shuō
shèn
shēn
jīng
zhōng
xiāng

shèn
shēn

yán
shuōnéng

shí
zhèng
jué
liǎo


yòu

ān


xiāngzhèng

ér

weí
kōng
jiàn


zuò
shì
niàn

jué
dìng

yǒu
zhū


xiāng

jīn
yīng
wèn
suǒ


wéi
yǒu
shēng
suǒ
shòu


hòu
suǒ
shòu


wéi

qiē
jiē
shì
shēng
suǒ
shòu


ruò

yǒu
zhě


xiān
suǒ
shuō


yǒu
shīyǒu
ài
yǎng


yǒu
yǒu
miào
xíng


yǒu
è
xíng


yǒu
miào
xíng
è
xíng

guǒ

shúshì
jiānshì
jiān


yīng
dào


ruò
yán

yǒu
hòu
suǒ
shòu
zhě

zhū
yǒu
zào
zuò
jìng


jìng
zhǒng
zhǒng
xíngmìng
zhōng
shēng
shí

dùn
shòu

qiē
jìng


jìng

guǒ

shú


yīng
dào


yòu


suǒ


fán
cóng

tāi
cáng


cóng

zhǒng

ér
shēng
zhě


děng


wéi
shìwéi
fēi
ruò
yán
shì


zhě


yán


yīng
dào


ruò
yán

fēi


zhě

cóng

tāi
cáng


zhǒng

suǒ
shēng

ér
yán
fēi

fēiyīng
dào


ruò
shí
wéishì
shí
fēi
nán


ruò
shí
wéi
nán


shì
shí
fēi

dìng
guò

yòu


suǒ


wéi
yǒu

chù
shòu
shēng
zhòng
shēng
tiān
yǎn

jiàn

wéi

yǒu


ruò
yán
yǒu
zhě


yán

yǒu
huà
shēng
zhòng
shēng


yīng
dào


ruò
yán

zhě

shì
xiǎng

zhě
zhě


sān
jiè

zhě


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
yǒu
ā
luó
hàn
xìng
érzēng
shàng
màn

wéi

yǒu


ruò
yán
yǒu
zhě


yán
shì
jiān

dìng

yǒu
zhēn
ā
luó
hàn


yīng
dào


ruò
yán

zhě

ruò
yǒuzhèng

weí
diān
dǎo


wèi
shì
ā
luó
hàn


nǎi
yīng
shì
zhēn
ā
luó
hànzhōng


yòu
yīng
wèn
suǒ


yuán
chéng
shí
xiāng

xiāng


biàn

suǒ
zhí
xiāng


wéi
yǒu
wéi


ruò
yán
yǒu
zhě


yán

yǒu

qiē
zhū


xiāng


yīng
dào


ruò
yán

zhě

yīng

diān
dǎo


rǎn
jìng


yīng
dàoshì
ruò
shēng
hòu
suǒ
shòu


fēi

jué
dìng


yǒu
shēng
chù


yǒu
zēng
shàng
màn


yǒu
sān
zhǒng
xiāngyīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō
wàng

zuì
shēng
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn


luó
mén
shì
zuì
shēng
zhǒng
lèi

shà


děng
shì
xià
liè
zhǒng
lèi


luó
mén
shì
bái
jìng

lèi


zhǒng
shì
hēi
huì

lèi


luó
mén
zhǒng


qīng
jìng

fēi

zhǒng
lèi

zhū

luó
mén
shì
fàn
wáng


cóng

fàn
wáng
kǒu

suǒ
shēng

cóng
fàn
suǒ
chū

fàn
suǒ
biàn
huà

fàn
wáng

yìn
wèi
dǒu
zhèng
jié
zhū

luó
mén

zuò

shì


wèn

yīn
yuán


zhū

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu


wéi
xìng
xún


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


jiàn
shì
jiān
zhēn

luó
mén
xìng

jiè


yǒu
tān
míng


gōng
jìng


zuò

shì


jīn
yīng
wèn
suǒ


wéi
wéi

zhǒng
lèi
cóng


chǎn
shēng

wéi

luó
mén

ěr


ruò
wéi

zhǒng
lèi
zhě

shì
jiān
xiàn
jiàn
zhū

luó
mén

cóng

chǎn
shēng


bàng
xiàn
shì


yīng
dào


ruò

luó
mén

ěr
zhě


xiān
suǒ
shuō

zhū

luó
mén
shì
zuì
shēng
zhǒng
lèi

shà


děng
shì
xià
zhǒng
lèi


yīng
dàocóng

chǎn
shēng


shì
zào

shàn


zào
zuò
shàn


zào
shēn


è
xíng

zào
shēn


miào
xíng


xiàn

zhōng
shòu
ài

ài
guǒ

biàn
便

hòu
shì
shēng
zhū
è


huò
shēng
shàn


ruò
sān
chù
xiàn
qián
shì

shì


yóu

yóu

tāi
cóng
zhī
ér
shēng
ruò
shì
jiān
gōng
qiǎo
chù

ruò
zuò

chù

ruò
shàn

shàn

ruò
wáng
ruò
chén

ruò

jié

ruò
zēng
jìn
mǎn


ruò
wéi
wángwéi
gěi
shì

ruò
ruò
shì
lǎo
bìngruò
fēi
lǎo
bìngruò
xiū
fàn
zhù

shēng

fàn
shì

ruò


ěr

ruò
xiū


fēn


ruò

xiū

ruò

shēng
wénjué
shàngruò


ěr

yòu


suǒ

wéi
cóng
shēng
zhǒng
lèi
shēng

míng
wéi
shēng

wéi
yóu
jiè
wén
děng


ruò
yóu
cóng
shēng
zhǒng
lèi
shēng
zhě


lùn
zhōng
shuō
zhōng

ruò
jiè
wén
děng
shēng

zhī
wéi
liàngzhī
yán

yīng

zhōng


ruò
yóu
jiè
wén
děng
zhě


xiān
suǒ
shuō

zhū

luó
mén
shì
zuì
shēng
lèi


shì
xià
lèi


yīng
dàoshì
chǎn
shēng


zuòshòu
shēng


gōng
qiǎo

chù


zēng
shàngsuǒ
fàn
zhù


xiū
jué
fēn


zhèng
jiè
wén
shēngyīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō

wàng

qīng
jìng
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

ruò

jiě
tuō
xīn


zài

guān


zài

wèi

zhū
tiān
wēi
miàojiān
zhuó
shè
shòu


suí

shòu
yòng

shì

míng

xiàn

niè
pán


qīng
jìng

yòu
yǒu
wài
dàoshì
jiàn


shì
lùn

ruò
yǒu


è

shànchū
jìng
zhù

nǎi
zhìzhù


jìng


shì

míng

xiàn

niè
pán


qīng
jìng

yòu
yǒu
wài
dàoshì
jiàn


shì
lùn

ruò
yǒu
zhòng
shēng


sūn
tuó

jiāzhī


suǒ
yǒu
zhū
è
jiē

chú
mièsūn
tuó

jiāshìtuó
jīng


děng
zhōngzhī


yīng
zhī

ěrqīng
jìng


yǒu
wài
dào


chí
gǒu
jiè

wéi
qīng
jìng

huò
chí
niú
jiè

huò
chí
yóu

jiè

huò
chí

xíng
jiè

huò
chí
huī
jiè

huò
chí


jiè

huò
chí
fèn
huì
jiè
děng


wéi
qīng
jìng

wèi
shuō
xiàn

niè
pán
wài
dào


shuō
shuǐ
děng
qīng
jìng
wài
dào

zuò

shì


wèn


yīn
yuánshì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


wèi

zhū
zòng
rén

zài


zài
guān
xíng

zài
míng
shēng
qīng
jìng

rán


shí
zhī
zòng
rén

zài
děng
xiāng

yòu

yǒu


yóu


shēnè
jiě
tuō

huò
zào
guò
è

guò
è
jiě
tuō

jīn
yīng
wèn
suǒ


ruò
yǒu

miào
shòu

zhě

wéi


tān

wéi
wèiruò


zhě

shì

shòuyīng
dào


ruò
wèi

zhě


wéi
jiě
tuō
qīng
jìng


yīng
dào


yòu


suǒ


zhū

chū
jìng


nǎi
zhì


zhù


jìng

zhě


wéiqiē
tān


wéi
wèiruò
yán

qiē

zhě

dàn


zhù
nǎi
zhì


jìngyīng
dào


ruò
yán
wèi


qiē

zhě


wéi
jīu
jìng
jiě
tuō
qīng
jìng


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
yóu

qīng
jìng

jīu
jìng
qīng
jìng

wéi
yóu
wài
qīng
jìng

jīu
jìng
qīng
jìng

ruò
yóu

zhě
zhōng


ér

qīng
jìng


yīng
dào


ruò
yóu
wài
zhětān
tián
chī
děng

qiē
gòu
huì

dàn
chú
wài
gòu
biàn
便

wéi
jìng


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
zhí
shòu
jìng


ér

qīng
jìng

wéi
zhí
shòu

jìngqīng
jìng


ruò
yóu
zhí
shòu
jìng


qīng
jìng
zhě

shì
jiān
gòng
jiàn
gǒu
děng

jìng

érzhí
shòu
gǒu
děng

qīng
jìng
zhě


yīng
dào


ruò
yóu
zhí
shòu

jìng

zhě
jìng
ér
lìng

jìng


yīng
dào


yòu


suǒ


zhū
shòu
gǒu
děng
jiè
zhě

wéi
xíng
shēn
děng
xié
è
xíng

ér

qīng
jìng

wéi
xíng
shēn
děng
zhèng
miào
xíng


qīng
jìng


ruò
yóu
xíng
xié
è
xíng
zhě

xíng
xié
è
xíng
ér

qīng
jìng


yīng
dào


ruò
yóu
zhèng
miào
xíng
zhě

chí
gǒu
děng
jiè


wéi
táng
juān

érnéng

qīng
jìng


yīng
dàoshì
wài


shòu
jìng

jìng


xié
xíng
zhèng
xíngyīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō
wàng


xiáng
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

ruò
shì
jiān


yuè

shí

xīng

宿
shī


suǒ

wéi
shì

jiē

chéng
jiù

ruò

suí
shùn

suǒ

jiē
chéng

wéi
jīng
qín
gōng
yǎng

yuè
xīng
děng


huǒ
sòng
zhòu

ān
zhì
máo
cǎo

mǎn
pén
pín
luó
guǒ


xiǎng
qiā
děng

wèi

suàn
zhě

zuò

shì


wèn


yīn
yuán


shì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yóu
huò

shì
jiān
jìng


shì
jiān
jiē
wèi
shì
ā
luó
hàn

ruò
yǒushēn


suǒ

guǒ
suì
zhě

biàn
便
wǎng
qǐng
wèn

ránshí
zhī

guǒ
xiāng
yīng
yuán
shēng
dào

dàn
jiàn
shì
jiān

yuè

shí

xīng

xíng
shí

ěr
shí
zhòng
shēng
jìng

jìng

guǒ
bào
chéng
shú
wéi

yuè
děng
zuò


wéi
xìn


shì
zhě

jiàn

xiǎn
shuō

jīn
yīng
wèn
suǒ


shì
jiān
xīng
shuāi
děng
shì

wéi
shì

yuè

shí

xīng

děng
zuò

wéi
jìng

jìng

suǒ
zuò


ruò
yán

děng
zuò
zhě

xiàn
jiàn
jìn
shòu
寿
suí
zào

fēigǎn

xīng
shuāi


děng
guǒ


yīng
dào


ruò
jìng

jìng

suǒ
zuò
zhěděng
zuò


yīng
dàoshì

děng
zuò


jìng

jìng

zuòyīng
dào


shì


lùn
fēi


shuō


shì
shí
liù
zhǒng

lùn

yóu
èr
zhǒng
ménguān
chá

yóu
zhèng
dào


tuī
zhú
guān
cháqiē
zhǒng
jiē

yīng

未经允许不得转载:瑜伽师地论译文网 » 注音

学佛 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |大众学佛网 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |