当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第6卷(注音)

  • 编辑:成济 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第6卷(注音)shī

lùn


liù
juàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī
sānyún
zuò

shī
shè
jiàntuō
nán
yuē

zhí
yīn
zhōng
yǒu
guǒ
xiǎn
liǎo
yǒu

lái


cháng

宿
zuò
yīn

zài
děng
hài

biān

biān
jiǎo
luàn


yīn
duàn
kōng

zuì
shēng
jìng

xiáng
yóu
shí
liù

lùn

yóu
shí
liù
zhǒng

lùn
chà
bié

xiǎnzuò


yīng
zhī

děng
shí
liù


yīn
zhōng
yǒu
guǒ
lùn

èr
cóng
yuán
xiǎn
liǎo
lùn

sān

lái
shí
yǒu
lùn
lùncháng
lùn

liù

宿
zuò
yīn
lùn
zài
děng
wéi
zuò
zhě
lùn


hài
wéi
zhèng

lùn

jiǔ
yǒu
biān

biān
lùn

shí


jiǎo
luàn
lùn

shí


yīn
jiàn
lùn

shí
èr
duàn
jiàn
lùn

shí
sān
kōng
jiàn
lùn

shí

wàng

zuì
shēng
lùn

shí

wàng

qīng
jìng
lùn

shí
liù
wàng


xiáng
lùn
yīn
zhōng
yǒu
guǒ
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

cháng
cháng
shí
héng
héng
shí


zhū
yīn
zhōng

yǒu
guǒ
xìng

wèi

zhòng
wài
dào
zuò

shì


wèn

yīn
yuán


zhū
wài
dào


shì
jiàn


shì
lùn

xiǎn
shì
yīn
zhōng

yǒu
guǒ
xìng


yóu
jiào
jiào
zhě

wèi

xiān
shī
suǒ
zào
jiào
cáng

suí
wén
zhuǎn
shòu
chuán
zhì

jīn

xiǎn
shì
yīn
zhōng
xiān
yǒu
guǒ
xìng


zhě

wèishā
mén
ruò

luó
mén

wéi
xìng
xún

wéi
xìng
guān
chá

zhù
xúnzhù

bàn


zhù

shēng


zhù
suí

weí
guān
chá
xíngzuò
shì


ruò
cóng

xìng


xìng

shēng


qiē
shì
jiān
gòng
zhī
gòngwéi

yīn
fēi


yòu
qiú
guǒ
zhě
wéi


yīn
fēi


yòujiā
gōng
yíng
gòu
zhū
suǒ
qiú
shì
fēi


yòu
ruò

guǒ

cóng

shēng

cóng

shēng

shì


guǒ
yīn
zhōng

yǒu

ruò

ěr
zhě
yīng


qiē
shì

qiē
yīn

wéi
qiú

guǒ
yīng


qiē

yīng


qiē
jiā
gōng
yíng
gòu

yīng
cóng

qiē

qiē
guǒ
shēng


shì
yóu
shī
shè

qiúsuǒ
zuò
jué
dìng


shēngjiàn
yīn
zhōng
cháng
yǒu
guǒ
xìng

yīng
shěn
wèn
suǒzhě
yīn
xiāng


zhě
guǒ
xiāng

yīn
guǒ
liǎng
xiāng

wéi
ruò


xiāng

biàn
便

yīn
guǒ
èr
zhǒng
jué
dìng

yīn
guǒ
èr
zhǒng


chà
bié


yīn
zhōng
yǒu
guǒ


yīng
dào


ruò
yǒu

xiāngyún


yīn
zhōng
guǒ
xìng

wéi
wèi
shēng
xiāng

wéi

shēng
xiāng

ruò
wèi
shēng
xiāng

biàn
便

yīn
zhōng

guǒ
yóu
wèi
shēng

ér
shuō
shì
yǒu


yīng
dào


ruò

shēng
xiāng


guǒ


shēng


cóng
yīn
shēng


yīng
dào


shì


yīn
zhōng
fēi
xiān
yǒu
guǒ

rán
yào
yǒu
yīn
dài
yuán
guǒ
shēng

yòu
yǒu
xiāngyǒu
xiāng

zhōng

yóu

zhǒng
xiāng

fāng

liǎo
zhīchù
suǒ
wèng
zhōng
shuǐ

èr

suǒ

yǎn
zhōng
yǎn
shí

sān

yóu

xiāng
yīnyóu

yóu

zuò

yóu
yīn
biànguǒ
chéng
biàn


huò
yóu
yuán
biànguǒ
chéng
biàn


shì


shuō
cháng
cháng
shí

héng
héng
shí

yīn
zhōng
yǒu
guǒ


yīng
dào


yóu

yīn
yuán


suǒ

lùn

fēi


shuō


shì


xiāngxiāng


wèi
shēng
xiāngshēng
xiāngyīng
dào


cóng
yuán
xiǎn
liǎo
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiànshì
lùn


qiē
zhū

xìng
běn
shì
yǒu

cóng
zhòng
yuán
xiǎn


cóng
yuán
shēng

wèi

yīn
zhōng
yǒu
guǒ
lùn
zhě


shēng
xiāng
lùn
zhě

zuò

shì


wèn

yīn
yuán


yīn
zhōng
yǒu
guǒ
lùn
zhě

jiàn
zhū
yīn
zhōng
xiān
yǒu
guǒ
xìng
cóng
yuán
xiǎnyóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě
wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


wéi
xìng
guān
chá

guǎng
广
shuō

qiánshì


guǒ
xiān
shì
yǒu


cóng
yīn
shēng


yīng
dào


rán
fēi

yòng
gōng
wéi
chéng

guǒ
yuán
ér
zuò
gōng
yòng


fēi
wéi
wéi
xiǎn
liǎo
guǒzuò

shì
wàng
fēn
biéxiǎn
liǎo
lùn

yīng
shěn
wèn
suǒ


wéi

zhàng
yuán
ér
yǒu
zhàng
ài

wéi
yǒu
zhàng
yuán


ruò

zhàng
yuán
zhě


zhàng
ài
yuán

ér
yǒu
zhàng
ài


yīng
dào


ruò
yǒu
zhàng
yuán
zhě

zhǔ
guǒ
zhī
yīn
zhàng

tóng
shì
yǒuyīng
dào
hēi
ān
zhàng
pén
zhōng
shuǐ

néng
zhàng
pén

ruò
yán
zhàng
yuán

zhàng
yīn
zhě


yīng
xiǎn
yīn

bèi
zhàng


ér
yán
dàn
xiǎn
yīn
zhōng
xiān
yǒu
guǒ
xìng

xiǎn
yīn
zhě


yīng
dàoyīng
wèn


wéi
yǒu
xìng
shì
zhàng
yuán

wéi
guǒ
xìng


ruò
yǒu
xìng
shì
zhàng
yuán
zhě

shì

yǒu
xìng

cháng

xiǎn
liǎo


yīng
dào


yīn

shì
yǒuwéi
zhàng

ruò
yán
guǒ
xìng
shì
zhàng
yuán
zhě

shì
yīn

guǒshì
zhǒng

guǒ
shì
jīng
děng

yīn
shì

xiǎn

xiǎn


yīng
dào


yòu
jīn
wèn


suí
běn


xiǎn
wéi
ruò


zhě


yīng
cháng
xiǎn

xiǎn


xiǎn


yīng
dào


ruò
yán

zhě


xiǎn
wéi

yīn


wéi
yǒu
yīn


ruò
yán

yīn


yīn
ér
xiǎn


yīng
dào


ruò
yǒu
yīn
zhě

guǒ
xìng

xiǎn
fēi
shì
yīn
xìngxiǎn
yīn

néng
xiǎn

guǒ


yīng
dàoshì

zhàng
yuán


yǒu
zhàng
yuán


yǒu
xiāng


guǒ
xiāng


xiǎn
xiǎn
yīng
dào


shì


yán
ruò

xìng

shì


xiāng

ruò

xìng
yǒu
shì

yǒu
xiāng

xìng
ruò
shìxiǎn
liǎo

xìng
ruò
shì
yǒu
fāng

xiǎn
liǎo
zhě


yīng
dàojīn
dāng
shuō

suī

shì
yǒuxiāng

wèi
huò
yǒu
yuǎn

suī
yǒu
ér
yòu
yóu

zhǒng
zhàng

yīn
zhàng

ér

yóu

wēi


ér
huò
yóu
xīn
sǎn
luàn

ér
huò
yóu
gēn
sǔn
huài

ér
huò
yóu
wèi


xiāng
yīng
zhì

ér

yīn
guǒ
xiǎn
liǎo
lùn


yīng
dào


dāng
zhī
shēng
xiāng
lùn
zhě


yīngzhōng
chà
bié
zhě

wài
shēng
lùn
shī


shì
jiàn


shì
lùn

shēng
xiāng
cháng
zhù

shēng

miè

rán
yóu
xuān

fāng

xiǎn
liǎo

shì


lùn

xiǎn
liǎo
lùn
fēi
yīng

shuō

lái
shí
yǒu
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
mén

ruò
zài


zhě

yóu

zhèng

weí
shì
jiàn


shì
lùn

yǒu
guò

yǒu
wèi
lái


xiāng
chéng
jiù
yóu

xiàn
zài
shí
yǒu
fēi
jiǎ

wèn

yīn
yuán
shì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō

yòu
zài


zhělái
jīngfēn
bié


wèi

jīng
yán


qiē
yǒu
zhě

shí
èr
chù


shí
èr
chù
shí
xiāng
shì
yǒu

yòu


fàn
shuō
yǒu
guòyòu
shuō
yǒu
guò


yǒu
wèi
lái


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shí


shì


zhě

wèi

yǒu

wéi
xìng
xún


wéi
xìng
guān
chá

guǎng
广
shuō

qiánshì


ruò


xiāng
ān
zhù


zhēn
shí
shì
yǒu


ruò
wèi
lái

zhě

ěr
shí
yīng
wèi
shòu
xiāng


ruò
guò


zhě

ěr
shí
yīng
shī

xiāng

ruò

shì
zhě

zhū


xiāng
yīng

chéng
jiù

yóu

dào


fēi
zhēn
shíyīng


yóu
shì

weí


shì
jiànshì
lùn

guò

wèi
lái
xìng
xiāng
shí
yǒu

yīng
shěn
wèn
suǒlái
èr
xiāng

xiàn
zài
xiāng
wéi

wéi


ruò
yán
xiāngsān
shì
xiāng

yīng
dào


ruò
xiāng

zhě

xìng
xiāng
shí
yǒu

yīng
dào


yòu

yīng
shuō


suǒ


duò
sān
shì

wéi
shì
cháng
xiāng
wéi

cháng
xiāng

ruò
cháng
xiāng
zhě

duò
zài
sān
shì

yīng
dào


ruò

cháng
xiāng


sān
shì
zhōng
héng
shì
shí
yǒu

yīng
dào


yòu
jīn
wèn


suí
wéi

wèi
lái

lái
zhì
xiàn
zài
shì


wéi

shēng


wéi

zhù
wèi
lái
wéi
yuán
shēng
xiàn
zài


wéi
běn


jīn
yǒuwéi
běn
xiāng

yuán
mǎn
jīn
xiāng
yuán
mǎn


wéi
běn

xiāng
jīn

xiāng


wéi

wèi
lái
yǒu
xiàn
zài
fēn


ruò

wèi
lái

lái
zhì
xiàn
zài
zhě


biàn
便
yǒu
fāng
suǒxiàn
zài
yīng

chà
bié


yīng
shì
cháng

yīng
dào


ruò
yán
wèi
lái


xiàn
zài
shēng
zhě
shì

wèi
lái


shēng

jīn
xiàn
zài
shì

běn

jīn
shēng

yòu
wèi
lái
wèi
shēng
ér
yán

méi


yīng
dào


ruò
yán

zhù
wèi
lái


wéi
yuán
shēng
xiàn
zài
zhě


yīng
shì
cháng

yòu
yīng
běn

jīn
shēng
fēi
wèi
lái

shēng


yīng
dào


ruò
běn


yòng
jīn
yǒu

yòng

shì

běn

jīn
yǒu
biàn
便
yǒu

qián
suǒ
shuō
guò
shī

yīng
dào


yòu


suǒ
yòng


běn


wéi
yǒu

xiāng
wéi


xiāng

ruò
yǒu

xiāngyòng
xiāng
wèi
lái
yīng
dào


ruò


xiāng

běn


yòng
jīn
yǒu

yòng


yīng
dào

yòng
yǒu

guò
shī

shì

xiāng
yuán
mǎn


xiāng

wèi
lái
fēn
xiāng
yīng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě


yǒu

xìng

luàn
guò
shīyīng
dàowèi
lái
xiàng
xiàn
zài


shì
xiàn
zài
wǎng
guò
suǒ
yīng
guò
shī
yīng
zhī

wèi


qián
suǒ

zhū
yīn
yuán

suǒ
shuō

dào


shì


xiāng

gòng
xiāng


lái
wéi
yuán
shēng
xiāng
yuán
mǎn

xiāngwèi
lái
yǒu
fēn


shuō
guò

wèi
lái

shí
yǒu
lùn


yīng
dàoshì
shuō


yǒu
nán
yán

ruò
guò

wèi
lái
shì


yún

yuán

ér
yǒu
jué
zhuǎn

ruò
yán
yuán

ér
yǒu
jué
zhuǎn
zhě

yún


yǒu
wéi
jiào
guò
shī


shuō

qiē
yǒu
zhě

wèi
shí
èr
chù


jīn
wèn


suí
shì
jiān


zhī
jué

wéi


wéi
ruò


zhě

néng

jiǎo

shí

ér

děng
jué
jiē
yīng
shì
yīng


yòu


fàn
shuō


zhū

chǎn
shēng
wénsuǒ
shuō
zhèng
xiū
xíng
shí

ruò
yǒu
zhī
yǒu
ruò

zhī
yīng
dào


ruò
yán

zhěyún

jué

wéi
zuò
yǒu
xíng
wéi
zuò

xíng

ruò
zuò
yǒu
xíngzhī
jué
ér
zuò
yǒu
xíng


yīng
dào


ruò
zuò

xíng
zhěsuǒ
xíng
jué

wéi
yuán
yǒu
shì
zhuǎn

wéi
yuán

shì
zhuǎn
ruò
yuán
yǒu
shì
zhuǎn
zhě


xíng
zhī
jué
yuán
yǒu
shì
zhuǎn


yīng
dào


ruò
yuán

shì
zhuǎn
zhě


yuán

jué

yīng
dào


yòu
suī
shuō

qiē
yǒu
zhě
wèi
shí
èr
chù

rán

yǒushuō
yǒu
yǒu
xiāng


shuō
yǒu

xiāng

suǒ

zhě


ruò
yǒu
xiāng

néng
chí
yǒu
xiāng

ruò

xiāng

néng
chí

xiāng

shì


míng
wéi


míng
wéi
yǒu

ruò


zhě

zhū
xiū
xíng
zhě
wéi
zhī

yǒu

zhī


yīng
fēi

jiān
guān
suǒ
zhīyīng
dào


yòu
suī
shuō
yán
yǒu
guòyóuzhū
yǒu
qíng
shòu
yǒu
sǔn
hài
shòu

sǔn
hài
shòu


jiǎ
shuō
wéi
yǒu

wèi

zhū
xíng
zhōng

zēng
yǒu
jìng

jìng


ruò
shēng
ruò
miè
yóu

yīn
yuán

xíng
shēng

xiāng

ér
zhuǎn
shì
míngyóu

xiāng

suǒ
shè
ài

ài
guǒ
shēng

shì
guò

ér


yīng
dào


suī
shuō
yán
yǒu
guò


yǒu
wèi
lái

yǒu
xiàn
zài


shì
nǎi
zhì
shí

ěr
zhěsān
zhǒng
xíng
xiāng
shuō

wèi
yīn
xiāng

xiāng
guǒ
xiāngyīn
xiāng


shuō
yǒu
wèi
lái
xiāng


shuō
yǒu
xiàn
zài


guǒ
xiāng


shuō
yǒu
guò


shì


guò

yòu

yīng
shuō
guò

wèi
lái
shì
shí
yǒu
xiāng

yīng
zhī
wèi
lái
yǒu
shí
èr
zhǒng
xiāngyīn
suǒ
xiǎn
xiāng

èr

wèi
shēng
xiāng

sān
dài
zhòng
yuán
xiāngshēng
zhǒng
lèi
xiāngshēng

xiāng

liù


shēng

xiāng


wèi
shēng

rǎn
xiāng


wèi
shēng
qīng
jìng
xiāng

jiǔ
yīng

qiú
xiāng

shí

yīng
qiú
xiāng

shí

yīng
guān
chá
xiāng

shí
èr

yīng
guān
chá
xiāng

dāng
zhī
xiàn
zài

yǒu
shí
èr
zhǒng
xiāng


guǒ
suǒ
xiǎn
xiāng

èr


shēng
xiāng

sān
zhòng
yuán
huì
xiāngshēng
zhǒng
lèi
xiāngshà

xiāng

liù


shēng

xiāng


xiàn

rǎn
xiāng


xiàn
qīng
jìng
xiāng

jiǔxiāng

shí
xiāng

shí

yīng
guān
chá
xiāng

shí
èr

yīng
guān
chá
xiāng

dāng
zhī
guò


yǒu
shí
èr
zhǒng
xiāng
yīn
xiāng

èr


yuán
xiāng

sān


guǒ
xiāng
huài
xiāngmiè
zhǒng
lèi
xiāng
liù


shēng

xiāng


jìng


rǎn
xiāng


jìng

qīng
jìng
xiāng

jiǔ
yīng

liàn
chù
xiāng

shí

yīng

liàn
chù
xiāng

shí

yīng
guān
chá
xiāng

shí
èr

yīng
guān
chá
xiānglùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùn

yǒu


duǒ
mìng
zhě
shēng
zhě

yǒu
yǎng

zhě
shù


zhě


shì
děng

shí
dāng
zhù

wèi
wài
dào
děng
zuò

shì


wènwài
dào
děng


shì
jiàn


shì
lùn


yóu
jiào
jiào

qián
shuō


zhě

wèi

yǒu

wéi
xìng
xún

wéi
xìng
guān
chá

guǎng
广
shuō

qián

yóu
èr
zhǒng
yīnxiān


jué

ěr
ér

yǒu

duǒ
jué


èr
xiān


jué

yǒu
zuò
shì


ruò


zhě
jiàn


shì


yīngyǒu

jué


jiàn

xíng


wéi
yīngxíng
zhī
jué


yīngduǒ
zhī
jué

èr
jiàn
shùn


xíng


wéi
yīng


shòu
jué


yīng


shēng
liè

duǒ
zhī
jué

sān
jiàn


míng
zhě
míng
xiāng
yīng
xíng


wéi
yīng


xiǎng
jué


yīng


shà
luó
mén

fèi
shè

shù
tuó
luó


shòu


yǒu

děng

duǒ
zhī
jué


jiàn
zuò
jìng

jìng
xiāng
yīng
xíng


wéi
yīng


xíng
jué


yīngzhě
zhì
zhě

duǒ
zhī
jué


jiàn

jìng
jiè
shí
suí
zhuǎn


wéi
yīng


xīn
jué


yīng
néng
jiàn

děng

duǒ
zhī
jué

yóu

shì
xiān


jué
shì
wéi


zhǒng

duǒ
zhī
jué

fēi
zhū
xíng
jué

shì

xiān


jué
jiàn


ěr
ér

yǒu

duǒ
juéshì
jué
dìng
zhī
yǒu
shí


yòu


shì

ruò


zhě


yīng

zhū
xíng
zhōng
xiān


jué

yǒu
suǒ
zuò

wèi


yǎn
dāng
jiàn
zhū


zhèng
jiàn
zhūjiàn
zhū


huò


xīndāng
jiàn


shì
děng
yòng

jiē
yóu

jué
xíng
wéi
xiān
dǎoyǎn
jiàn

shì


ěr

shé
shēn

yīng
zhī

ěr

yòu

shàn

zào
zuò
shàn

zhǐshàn

zào
zuò

shàn

zhǐshì
děng
shì

jiē
yóu

jué
wéi
xiān

fāng

zuò
yòng

yīng
shì
děng
yòng

wéi

zhū
xíng


yīng
dào


yóu

shìshuō
yǒujīn
wèn


suí
wéi


suǒ
jiàn
shì


duǒ
jué

wéi


suǒ
jiàn
shì


duǒ
jué


ruò


suǒ
jiàn
shì


duǒ
jué
zhěyīng
yánděng

yǒu

duǒ


yǒu

zhě
shì
diān
dǎo
jué

ruò


suǒ
jiàn
shì


duǒ
jué
zhě


yǒu
xíng
liàng


yīng
dào


huò
yǒu
shēng
liè

huò
shà


děng

huò

huò
zhì

huò
néngděng
jìng
jiè


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
wéi
yóu


jué


wéi

yóu
jué


ruò
wéi
yóu


jué
zhěsuǒ
jiànjué


yīng
shuō
míng
wéi
diān
dǎo
jué

ruò

yóu
jué
zhěqiē
jìng
jiè


shì

qiē
jìng
jiè
jué
yīnyīng


yòu


suǒ
qíng
shù
yǒu
qíng
jué


yǒu
qíng
shù

qíng
juéyǒu
qíng
shù

yǒu
qíng
jué

wéi

wéi
ruò

zhě

shì


qíng
yīng
shì
yǒu
qíng

yǒu
qíng
yīng
shì

qíng


yǒu
qíng
yīng
shì

yǒu
qíngyīng


ruò


zhě


fēi

xiàn
liàng


yīng
dào


yòu


suǒ
duǒ
jué

wéi

xiàn
liàng


wéi


liàngruò

xiàn
liàng

zhě

wéi

děng
yùn
shì
xiàn
liàngfēi
xiàn
liàng
yīng


ruò


liàng

zhězhì
děng

wèi
néng
yīng

ěrjué

yòu

jīn
wèn


suí

shì
jiān
suǒ
zuò

wéi

jué
wéi
yīn

wéi


wéi
yīn

ruò

jué
wéi
yīn
zhě

zhí

suǒ
zuò


yīng
dào


ruò


wéi
yīn
zhě

yào
xiān

jué

yǒu
suǒ
zuò


yīng
dào


yòu


suǒ


suǒ
zuò
shì
yīn

cháng

cháng


ruò

cháng
zhě


suǒ
zuò
yīn

shì
biàn


zhí

yǒu
zuò

yīng
dào


ruò
shì
cháng
zhěbiànbiàn
yǒu
zuò

yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
yǒu
dòng
zuò
zhī

néng
yǒu
suǒ
zuò

wéi

dòng
zuò
zhī

yǒu
suǒ
zuò


ruò
yǒu
dòng
zuò
zhī

néng
yǒu
suǒ
zuò
zhě

shì

cháng
zuò


yīng

zuò

ruò

dòng
zuò
zhī

yǒu
suǒ
zuò
zhě


dòng
zuò
xìng
ér
yǒu
suǒ
zuò


yīng
dào


yòu


suǒ


wéi
yǒu
yīn


yǒu
suǒ
zuò

wéi

yīn


ruò
yǒu
yīn
zhěyīng
yóu

yīn


fāng
yǒu
suǒ
zuò


yīng
dào


ruò

yīn
zhě

yīng

qiē
shí
zuò

qiē
shì


yīng
dào


yòu


suǒ
wéinéng
yǒu
suǒ
zuò

wéinéng
yǒu
suǒ
zuò

ruò


zhě
zuò
lǎo
bìngrǎn
děng
shì


yīng
dào


ruò


zhěsuǒ
zuò

yīng
dào


yòu

jīn
wèn


suí
wéi


yùn
shī
shè
yǒu


wéi

zhū
yùn
zhōng

wéi
yùn
wài

chù

wéi

zhǔ
yùn


ruò


yùn
shī
shè

zhě

shì


yùn

yǒu
chà
bié

ér

yǒu


shí
cháng
zhù


yīng
dào


ruò

zhū
yùn
zhōng
zhěwéi
cháng
wéi

cháng


ruò
shì
cháng
zhě

cháng
zhù
zhī

wéi
zhū


zhī
suǒ
sǔnyīng
dào


ruò

sǔnfēiyīng
dào


ruò

shēngfēi


yīng
zhū
yùn
shēn

jìngyòu
yīng

yóu
gōng
yòng

cháng
jiě
tuō

ruò

cháng
zhě


yùn

wài
yǒu
shēng
yǒu
miè

xiāng

liú
zhuǎnyīng


yòu


miè
huài

hòu


chù

zuò
ér


yǒu

guò
shīyīng


ruò
yùn
wài

chù
zhě


suǒ


yīng
shì

wéi


yīng
dào


ruò

zhǔ
yùn
zhěqiē
shí
yīng

rǎn


yòu


shēn

yīng
xiāng
zhǔyīng


yòu


suǒ


suǒ

zhī


wéi

jiàn
zhě
děng
xiāng

wéi

jiàn
zhě
děng
xiāng

ruò

jiàn
zhě
děng
xiāng
zhě

wéi


jiàn
děng
jiǎ

jiàn
zhě
děng
xiāng

wéi


jiàn
děng
bié

jiàn
zhě
děng
xiāng

ruò


jiàn
děng
jiǎ

jiàn
zhě
děng
xiāng
zhě


yīng
jiàn
děng
shì
jiàn
zhě
děng

érwéi
jiàn
zhě
děng


yīng
dàojiàn
zhě
děng

jiàn
děng
xiāng


chà
bié


ruò


jiàn
děng
bié

jiàn
zhě
děng
xiāng
zhě


jiàn
děng


wéi
shì

suǒ
chéng


wéi
shì

suǒ
zhí


ruò
shì

suǒ
chéng

zhě

ruò

zhǒng

yīng
shì

cháng


yīng
dào


ruò
yán

táo
shī
děng
jiǎ

zhàng
yīng
shì

cháng

yīng
shì
jiǎ


ér

yán
shì
cháng
shì
shí


yīng
dào


ruò
yán


shén
tōng
jiǎ

zhàng

yīng

cháng

jiǎ


zhū
suǒ
zuò
suí


zài
qián

yīng
dào


ruò
yányīng
shì

cháng

yòu
suǒxiǎn
liǎo
zuòyīng


shì
jiān


suǒ
zuò

yòng
xiǎn
liǎowèi
chí
wàn

lìng

zhuì
xiàshì

xiǎn
liǎoruò


kōng
yīng
fēi
shí
yǒu

wéijiǎ

kōngyīng
dàokōng
suī
shì
jiǎ
yǒu

ér
yǒu

yòng
fēn
míngfēi
suǒ

yīng


shì
jiān

kōng
suǒ
zuò

yòng
fēn
míng


zhě

wèi
yóu

kōngwǎng
lái

shēn
děng


shì

jiàn
děng
shì

suǒ
chéngyīng
dào


ruò
shì

suǒ
zhí

zhě

ruò
yán

liánlián
wài
yǒu
néng
duàn
zuò
yòng


shì

jiàn
děng

wàishàng

jiàn
děng

yòng


yīng
dào


ruò
yán

huǒ
yīng
dàoshì
jiān
huǒ


néng
shāo
zhě


néng
shāo


ruò
yán

jiàn
zhě
děng
xiāng
bié
yǒu

zhě


suǒ


xiāng
guāi

qiē
liàng


yīng
dào


yòu

jīn
wèn


suí

suǒwéi

rǎn
jìng
xiāng
yīng
ér
yǒu
rǎn
jìng

wéi


rǎn
jìng
xiāng
yīng
ér
yǒu
rǎn
jìng


ruò

rǎn
jìng
xiāng
yīng
ér
yǒu
rǎn
jìng
zhě


zhū
xíng
zhōng
yǒu


zāi
héng


zhǐ

shùn


zhū
xíng
suī

yǒu


ér
shuō
yǒu
rǎn
jìng
xiāng
yīngwàishēn

ěr

suī

yǒu


rǎn
jìng

chéng


yīng
dào


ruò


rǎn
jìng
xiāng
yīng
ér
yǒu
rǎn
jìng
zhě


rǎn
jìng
xiāng

yǒu
rǎn
jìng


yīng
dào


yòu

jīn
wèn


suí

suǒ


wéi

liú
zhuǎn
xiāng
xiāng
yīng
ér
yǒu
liú
zhuǎn

wéi


liú
zhuǎn
xiāng
xiāng
yīng

ér
yǒu
liú
zhuǎn

zhǐruò

liú
zhuǎn
xiāng
xiāng
yīng

ér
yǒu
liú
zhuǎn

zhǐ

zhě


zhū
xíng
zhōng
yǒu

zhǒng
liú
zhuǎn
xiāng
yǒu
yīn

èr

shēng
sān

miè


zhǎn
zhuǎn
xiāng

shēngyǒu
biàn


ruò
zhū
xíng
zhōng

liú
zhuǎn
xiāng

shēn


dēng
chéng
děng

liú
zhuǎn
zuò
yòng
zhōng
suī

yǒu
zhū
xíng

yǒu
liú
zhuǎn


zhǐ


ruòxiāng
xiāng
yīng

ér
yǒu
liú
zhuǎn

zhǐ

zhě


suǒliú
zhuǎn
xiāng
ér
yǒu
liú
zhuǎn
zhǐyīng
dào


yòu

jīn
wèn


suí

suǒwéi
yóu
jìng
jiè
suǒ
shēng

ruò

ruò


yóubìng
yóu
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
děng
zhī
suǒ
biàn


shuō
wéi
shòu
zhě
zuò
zhě

jiě
tuō
zhě

wéi

yóu

biàn


shuō
wéi
shòu
zhě
děng


ruò
yóu

biàn

zhě

shì

zhū
xíng
shì
shòu
zhě
zuò
zhě

jiě
tuō
zhě


shè
shì

zhě


yīng

cháng


yīng
dào


ruò

yóu

biàn

zhěbiàn

ér
shì
shòu
zhě
zuò
zhě

jiě
tuō
zhě


yīng
dào


yòu

jīn
yīng
shuō

suǒ


wéi
wéi


shuō
wéi
zuò
zhě

wéi
shuō
wéi
zuò
zhě

ruò
wéishì
jiān

yīng
shuō
huǒ
wéi
shāo
zhě
guāng
wéi
zhào
zhě

ruòjiàn
děng
zhū
gēn

shuō
wéi
zuò
zhě

fēn
biéyīng
dào


yòu

yīng
shuō


suǒ


wéi
wéi


jiàn
wéi
jiàn
ruò
wéi


zhě

shì
jiān

yīng


jiǎ
shuō
shì

shēn

wéi

yǒu

shòu
děng

ruò
zhě

shì

wéi

zhū
xíng
jiǎ
shuō
míng
gēng
zhí
bié
yǒuzhū
shì
jiān
rén
wéi

jiǎ
shè
shì

zhī
shēn


yǒu
qíng
xiǎng

yǒu
qíng
míng

shuōyǒu
chà
bié


yòu


suǒ
zhī
jiàn
wéi
shàn
wéi

shàn


ruò
shì
shàn
zhě


wéi


chī
rén
shēn


jiàn


yóu
fāng
biàn
便

ěr
ér


néng
lìng
zhū
shēng

wèi
jiě
tuō

yòu
néng
zēng
cháng
zhū
è
guò
shī


yīng
dào


ruò

shàn
zhě


yīng
shuō
zhèng

fēi
diān
dǎo

ruò
shì
xié
dǎo
suǒ

zhī


shì
shí
yǒu


yīng
dào


yòu


suǒ
zhī
jiàn

wéi
shàn
wéi

shàn

ruò
yán
shì
shàncháng
zhù
shí
yǒu

shàng

jiàn

yǒu


ér
shì
shàn
xìng
fēi
diān
dǎoyīng
dào


ruò
yán

shàn

ér

qiē
zhì
zhě
zhī
suǒ
xuān
shuō

jīng
qín
fāng
biàn
便
zhī
suǒ
shēng


lìng
zhū
zhòng
shēng


jiě
tuō
néng

zhèng

bái
jìng
zhī
guǒ

zhū
è
guò
shī

shí
duì
zhì


yīng
dào


yòu


yún


wéi


xìng


yǒu


wéi
yóu

jiàn


ruò


xìng


yǒu

zhě

yīng

qiē
shíjué

ruò
yóu

jiàn
zhě

suī

shí


yóu

jiànzhū
xíng
zhōng
wàng
wèi
yǒu


shìdìng
shí
yǒu


yīng
dàoshì

jué
wéi
xiān
ér


juéjué
wéi
xiān
jiàn
yǒu
suǒ
zuòzhū
yùn
zhōng
jiǎ
shī
shè


yóu


xiāng
ān

wéi
yǒu


jiàn


rǎn

qīng
jìng


jiàn

liú
zhuǎn

zhǐjiǎ

shòu
zhě
zuò
zhě
jiě
tuō
zhě


shī
shè
yǒu
zuò
zhě


shī
shè
yán
shuō


shī
shè
jiànyǒu
shí

jiē

yīng


yòu

jīn
dāng
shuō
xiāng

suǒ
yán

zhě

wéi

zhū

jiǎ

wéi
yǒu

fēi
shí
yǒu


rán

jiǎ
shuō
yán


zhū
xìng


wèi


shì
shí
yǒu


huò

zhūxìng
xiāng

yòu

jiǎ


shì

cháng
xiāng

shì
fēi
héng
xiāng

fēi
ān
bǎo
xiāng

shì
biàn
huài
xiāng

shēng


xiāng

lǎo
bìng

xiāng

wéi
zhū

xiāng

wéi

nǎo
xiāng
fàn
shuō


chú
dāng
zhī


zhū

zhōng
jiǎ

yǒu

cháng

héng


ān
bǎo

shì
biàn
huàishì
guǎng
广
shuō

yóu

yīnzhū
xíng
zhōng
jiǎ
shè
yǒuwéi
lìng
shì
jiān
yán
shuōèr
wéi

suí
shùn
zhū
shì
jiān


sān
wéi

duàn
chú
wèi
dìng


zhū

wèiwéi
xuān
shuō


jiù
chéng
gōng

chéng
jiù
guò
shī

lìng

jué
dìng
xìn
jiě
xīn


shì

zhí
yǒu

lùn
fēi


shuō

cháng
lùn
zhě

wèi

yǒu

ruò
shā
mén
ruò

luó
ménshì
jiàn


shì
lùnshì
jiān
jiē
shí
cháng
zhù

fēi
zuò
suǒ
zuò

fēi
huà
suǒ
huàsǔn
hài


ér
zhùshī
jiā

wèi

qián

shuō

qiē
cháng
zhě

shuō

fēn
cháng
zhěhòu

shuō
yǒu
xiāng
zhě

shuō

xiāng
zhě

shuō
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
zhě


yǒu

zhū

wēi
shì
cháng
zhù
zhě

zuò

shì


wènzhū
wài
dàoshì
jiàn


shì
lùnshì
jiān
shì
cháng
zhù

yīn
yuán

jīng
guǎng
广
shuō

suí

suǒ
yīng
jìn
dāng
zhī


zhōng

qián

zhě

wèi
huò

xià
zhōng
shàng
jìng
宿
zhù
suí
niàn


shàn
yuán
guò

zhū
xíng

dàn
wéi

niàn


shí
zhī


guò

shì

wéi
qián
cháng
jiàn

huò

tiān
yǎn

xiàn
zài
shì

wéi
qiánzhū
xíng
shà

shēng
miè
liú
zhuǎn


shí
zhī

yòu
jiàn
zhū
shí
liú
zhuǎn
xiāng

cóng

shì
jiān
zhì

shì
jiān


duàn
jué
cháng
jiàn

huò
jiàn
fàn
wáng
suí

chéng


huò
jiàn


zhǒng
biàn


huò
jiàn
zhū
shí
biànhòu

zhě


xiǎng

shòu
suī
jiàn
chà
bié

rán

jiàn

xiāng
chà
bié

shìcháng
jiàn

wèi


shì
jiān
jiē

cháng
zhù

yòu


wēi
shì
cháng
zhù
zhěshì
jiān
jìngshì
jiàn

yóu


shí
zhī
yuánér

yǒu
wéi
xiān
yǒu
guǒ
sǎn
wéi
xiān
yǒu
guǒ
huài
miè

yóu

yīn
yuán

wèi
cóng
zhòng
wēi
xìng


guǒ
shēng

jiànnǎi
zhì
wēi
zhù

shì
cháng

wēi
shì
cháng


zhōng

qián

hòu

cháng
zhù
lùn
zhě

shì

zhí
lùn

chà
bié
xiāng
suǒ
shèlùndāng
zhī


chà
bié
xiāng
lùn

yòu

jīn
wèn


suí

宿
zhù
zhī
niàn

wéi

zhū
yùn
wéi
ruò

yùn
zhě

zhí


shì
jiān
shì
cháng


yīng
dào


ruò


zhě


niàn
guò


shì
míng
děng
zhū
yǒu
qíng
lèi


zēngshì
míng

shì
xìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yīng
dào


yòu


yún


yuán

xiàn
qiánjìng
yǎn
shí

shí
xiànjìng
suǒ

zhū
shí

wéi
miè
wéi
zhuǎn

ruò
yán
miè
zhě

miè
huài
zhī
shí
ér

wéi
cháng


yīng
dào


ruò
yán
zhuǎn
zhě

yóu

jìng
jièqiē
shí


qiē
shíyīng
dào


yòu


suǒ


suǒ
zhí
zhī


yóu
xiǎng
suǒ
zuò

shòu
suǒ
zuò

wéi
yǒu
biàn

wéi

biàn


ruò
yán
yǒu
zhěshì
jiān


cháng
zhù


yīng
dào


ruò
yán

zhě

yǒu

xiǎng


zhǒng
zhǒng
xiǎng


yǒu
xiǎo
xiǎng


liàng
xiǎng


yīng
dào


yòu
chún
yǒuchún
yǒuyǒu

yǒu

yǒu


yīng
dào


yòu
ruò

mìng

shì
shēn
zhě
shì


ruò

mìng


shēn
zhě
fēi


ruòbiàn


èr

quē
zhě

shì


fēi


ruò
wéi
duì
zhìzhōng

yóuwén

ér

zhí
zhě
fēi

fēi
fēi


yòu
ruò
jiàn
shǎo

shǎo
fēi

zhěyǒu
biān

ruò
jiàn


liàng
zhěyǒu

biān

ruò

biàn
jiàn
ér

fēn
shǎo
fēi

fēn

liàng

huò

fēn

liàng

fēi

fēn
shǎo
zhě
yǒu
biān


biān
ruò
wéi
duì
zhìdàn
yóu
wén


yóuér

zhí
zhěfēi
yǒu
biān
fēi

biān

huò

jiě
tuō
zhī

yuǎn

èr
zhǒng

yòu


wēi
cháng
zhù
lùn
zhě


jīn
wèn


suí

wéi
guān
chá


wēi
cháng

wéi

guān
chá


cháng


ruò

guān
chá
zhě


huì
guān
chá
ér
dìng

cháng


yīng
dào


ruò
yán

guān
chá
zhě

wéi
zhū
liàng


yīng
dào


yòu


suǒ


zhū
wēi
chén
xìng

wéi
yóu
shì
cháng

wéi
yóu


guǒ


xiāng
cháng


ruò
yóu

zhě


sǎn
sǔn
jiǎn
zhuǎn

léi
liè

ér
yán
shì
cháng

yīng
dào


ruò
yán
yóu
xiāng


zhě

shì


wēi

chāo
guò

shuǐ
huǒ
fēng
zhī
xiāng


tóng
zhǒng
lèi
xiāng


ér
yán
néng
shēng

lèi
guǒ


yīng
dào


yòu


wēi

gēng


xiāng

zhōng


yòu


suǒ


cóng
zhū

wēi
suǒ
wéi


xiāng
wéi

xiāng


ruò
yán


xiāng
zhě

yóu


yīn

chà
biéyīng
shì
cháng

shì

yīng

yīn
guǒ
jué
dìng


yīng
dào


ruò

xiāng
zhěyún


wéi
cóng

sǎn

wēishēng

wéi
cóng
ruò
yán
cóng

sǎn
zhě

yīng

qiē
shí

qiē
guǒ
shēng

shì

yīng

yīn
guǒ
jué
dìng


yīng
dào


ruò
cóng


zhěyún
guǒ

cóng

wēi
shēng
shí

wéi

guò

xíng
zhì
zhī
liàng

wéi
guò

xíng
zhì
liàng


ruò
yán

guò

xíng
zhì
liàng
zhě

cóng
xíng
zhì
fēn


shēng
xíng
zhì
yǒu
fēnyīng
dào


ruò
yán
guò
zhě

zhū

wēifēnfēn


suǒ
shēngyīng
shì
chángzhōng


ruò

shuō
yán
yǒu
zhū

wēi
běn

jīn

zhě

shìwēi
cháng


yīng
dào


yòu


suǒzhū

wēi

zàowéi

zhǒng

děng

wéi

táo
shī
děng


ruò
yán

zhǒng

děng
zhě

yīng

zhǒng


shì

cháng

ruò
yán

táo
shī
děng
zhě


zhū

wēi
yīng
yǒu
táo
shī
děng


yīng
dào


ruò


zhǒng
děng

táo
shī
děng
zhě

shì

tóngyīng
dào


yòu


yún


zhū
wài


wéi
yóu
yǒu
qíng
wéi

ěr


ruò
yán
yóu
yǒu
qíng
zhě


wài


yóu
yǒu
qíng
shēng

suǒ
yóu
yǒu
qíng


yīng
dào


shuízhì

gōng
néng

ruò
yán

yóu
yǒu
qíng
zhě

shì


yòng
ér
wài

shēng


yīng
dàoshì
suí
niàn
zhū
yùn
yǒu
qíng


yóu

jìng
jiè

qiē
shí
liú

duàn
jué


yóu
xiǎng

shòu
biàn

biàn
qiánhòu

cháng
zhù
lùn
zhě


yīng
dào


yòu
yóu
guān
chá

guān
chá


yóu
gòng
xiāng


yóu

xiāng


yóu

zào


gēn
běn
suǒ
yòngwēi
cháng
lùn

yīng
dào


shì


cháng
lùn
zhě

fēi


shuō


jīn
dāng
shuō
cháng
zhù
zhī
xiāng

ruò

qiē
shí


biàn

xiāng

ruò

qiē
zhǒng

biàn

xiāng

ruò

rán

biàn

xiāng

ruò
yóu


biàn

xiāng

yòu

shēng
xiāng
dāng
zhī
shì
cháng
zhù
xiāng

未经允许不得转载:瑜伽师地论译文网 » 注音

学佛 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |大众学佛网 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |