当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第4卷(注音)

  • 编辑:成济 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第4卷(注音)shī

lùnjuàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī


shuōyún

yǒu
xún
yǒuyún


xún
wéiyún


xún
zǒng

tuō
nán
yuē

jiè
xiāng


rǎn
děng

zuì
wéi
hòu

shì
sān


lüè


mén
shī
shè
jiànjiè
shī
shè
jiàn


èr
xiāng
shī
shè
jiàn


sān


zuò

shī
shè
jiàn


zuò

shī
shè
jiàn
rǎn
děng

shī
shè
jiàn


yún

jiè
shī
shè
jiàn


bié

tuō
nán
yuē

shù
chù
liàng
shòu
寿
shòu
yòng
shēng


yīn
yuán
guǒ
fēn
bié
dāng
zhī
jiè
jiàn

yóu

zhǒng
xiāng


shù
jiàn


èr
chù
jiàn


sān
yǒu
qíng
liàng
jiànyǒu
qíng
shòu
寿
jiànyǒu
qíng
shòu
yòng
jiàn


liù
shēng
jiàn

jiànyīn
yuán
guǒ
jiàn


yún

shù
jiàn


lüè
yǒu
sān
jiè

wèi

jiè

jiè


jiè


shì
sān
zhǒng
míng
duò
shè
jiè

fēi
duò
shè
jiè
zhě

wèi
fāng
biàn
便

bìng

jiā


mièlùn


lòu
jiè


zhōng

jiè


jiè
chū
jìng


chú
jìng

zhōng
jiān
ruò
dìng
ruò
shēng

míng
yǒu
xún
yǒu
jìng

zhōng
jiān
ruò
dìng
ruò
shēng

míng

xún
wéi


suí

yǒu
qíng
yóu
xiū
wéi

fàn

cóng

èr
jìngyǒu

jièjiè

quán
míng

xún

zhōng
yóu

xún


dàoshuō
míng

xún

yóu

xiàn
xíng


suǒ

zhě


wèi


jiè

zhě

yóu
jiào
dǎo
zuò

chà
bié
shí
jiān

yǒu

xúnxiàn
xíngxún


zhě


yǒu
xún

xiàn
xíng


chū

dìng

shēng

zhě

ruò

lòu
jiè
yǒu
wéi
dìng
suǒ
shè
chū
jìngmíng
yǒu
xún
yǒu
xún

chù


yuán
zhēn

wéi
jìng


dìngyóu
fēn
bié
xiàn
xíng
qián
shuō

chù
suǒ
jiàn

zhějiè
zhōng
yǒu
sān
shí
liù
chù

wèiluò
jiā


děng
wéiděng
huó

èr
hēi
shéng

sān
zhònghào
jiàohào
jiào

liù
shāo
shāo
jiān


zhū


luò
jiā
chù

guǎng
广
shí
qiān
yáo
shànwài

yǒu

hán

luò
jiā
chù


děng
wéipào

luò
jiā

èr
pào
liè

luò
jiā

sān

zhā
zhān

luò
jiā


hǎo
hǎo
fán

luò
jiā
fán

luò
jiā

liù
qīng
lián

luò
jiā


hóng
lián

luò
jiāhóng
lián

luò
jiā

cóng

xià
sān
wàn
èr
qiān
yáo
shàn


zhì
děng
huó

luò
jiā

cóng
qiān
yáo
shàn


yǒu


luò
jiā


děng
huó


luò
jiā
chù

chū
hán

luò
jiā
chù

ěr

cóngèr
qiān
yáo
shàn


yǒu


luò
jiā
yīng
zhī

yòu
yǒu
è
饿
guǐ
chù
suǒ

yòu
yǒu
fēi
tiān
chù
suǒ

bàng
shēng


rén
tiān
tóng
chùbié
jiànyǒu


zhōu

qián
shuō


yǒu

zhōng
zhōu

yòu

jiè
tiān
yǒu
liù
chù
wáng
zhòng
tiān

èr
sān
shí
sān
tiān

sān
shí
fēn
tiān


zhī

tiānhuà
tiān

liù

huà

zài
tiān


yǒu

luó
tiān
gōnghuà

zài
tiān
shè

rán
chù
suǒ
gāo
shēng


yǒuluò
jiā
jìn
biān

luò
jiā
luò
jiā

hán

luò
jiā


jìn
biān


bié

chù

yòu

rén
zhōng

yǒu

fēnluò
jiā
zūn
zhě


dòu

shuō


jiàn
zhū
yǒu
qíng

shāo
rán


shāo
rán

biàn

shāo
rán
zǒng

shāo
ránshì
děng
sān
shí
liù
chù

zǒng
míng

jièjiè
yǒu
shí

chù

wèi
fàn
zhòng
tiān
fàn
qián

tiān

fàn
tiān


sān
yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

xūn
xiū
chū
jìngshǎo
guāng
tiān

liàng
guāng
tiān

jìng
guāng
tiān


sān
yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

xūn
xiū

èr
jìngshǎo
jìng
tiān

liàng
jìng
tiān
biàn
jìng
tiān


sān
yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

xūn
xiū

sān
jìng
yún
tiān

shēng
tiān
guǎng
广
guǒ
tiān


sān
yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

xūn
xiū


jìng
xiǎng
tiān

guǎng
广
guǒ
shè

bié
chù
suǒ


yǒu
zhū
shèng
zhù
zhǐ

gòng

jìng
gōng


wèi

fán


shàn
xiàn
shàn
jiànjīu
jìng
yóu
ruǎn
zhōng
shàng

shàng
shēng
shàng

pǐn


xūn
xiū


jìngyǒu
chāo
guò
jìng
gōng


zài
zhù
chù

yǒu
shí
yóu

xūn
xiū

shíshēng

zhōng
jiè
yǒu

chù
suǒ
huò

chù
suǒ

yǒu
qíng
liàng
jiàn

zhě

wèi
shàn

zhōu
rén
shēn
liàng

dìng

huò
shí
gāo

huò
shí
bēi
xiǎo

rán
suí

zhǒu
sān
zhǒu
bàn
liàng

dōngshēn
liàng
jué
dìng


suí

zhǒu
sān
zhǒu
bàn
liàng

shēn
yòu
gāodōng

shì

西

tuó

běi


zhōu
shēn
liàng

ěr

zhuǎn

gāo
wáng
zhòng
tiān
shēn
liàng
shè

fēn
zhī


sān
shí
sān
tiān
shēn
liàng

zēng
shì
shēn
liàng
bàn


shè

shí
fēn
tiān
shēn
liàng

bàn


shè


shàng

qiē


jiè
tiān
shēn
liàng

dāng
zhī
jiàn
jiàn

zēngfàn
zhòng
tiān
shēn
liàng
bàn
yáo
shàn


fàn
qián

tiān
shēn
liàng

yáo
shànfàn
tiān
shēn
liàng

yáo
shàn

bàn

shǎo
guāng
tiān
shēn
liàng
èr
yáo
shànshàng

qiē

tiān
shēn
liàng

jiàn
bèi
zēng

chú

yún
tiān

yīng
zhī

tiān
jiǎn
sān
yáo
shàn


yòu


luò
jiā
shēn
liàng

dìng

ruò
zuò

zēng
cháng

zhòng
è

shàn

zhě


gǎn
shēn
xíng

liàng
guǎng
广

ěr
luò
jiā


shì
hán

luò
jiāluò
jiā
jìn
biān

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ

ěr
zhū
fēi
tiān
shēn
liàng

xiǎo

sān
shí
sān
tiān

dāng
zhī


jiè

yǒuyǒu
shēn
liàng

shòu
寿
jiàn

zhě

wèi
shàn

zhōu
rén

shòu
寿
liàng

dìng


rén

sān
shí


wéi

yuè

shí
èr
yuè
wéi

suì

huò


shí
shòu
寿

liàng
suì

huò


shí
shòu
寿

wàn
suì

huò


shí
shòu
寿
liàng
jiàn
jiǎn
nǎi
zhì
shí
suì

dōngrén
shòu
寿
liàng
jué
dìng
èr
bǎi

shí
suì


西

tuó

rén
shòu
寿
liàng
jué
dìng

bǎi
suì

běi


zhōu
rén
shòu
寿
liàng
jué
dìng
qiān
suì

yòu
rén
jiān

shí
suì
shì


wáng
zhòng
tiān

sān
shí


wéi

yuè

shí
èr
yuè
wéi

suì


zhū
tiān
zhòng
shòu
寿
liàng

bǎi
suì

rén
jiān
bǎi
suì
shì
sān
shí
sān
tiān


qián
shuō


zhū
tiān
zhòng
shòu
寿
liàng
qiān
suì


shì
suǒ

nǎi
zhì

huà

zài
tiānshòu
寿
liàng


zēng
qián

bèi

yòu


wáng
zhòng
tiān
mǎn

shòu
寿
liàng

shì
děng
huó


luò
jiā
sān
shí


wéi

yuè

shí
èr
yuè
wéi

suì
luò
jiā
shòu
寿

bǎi
suì
wáng
zhòng
tiān
shòu
寿
liàng

chéng
děng
huó


luò
jiā
shòu
寿
liàng


shì

sān
shí
sān
tiān
shòu
寿
liàng

chéng
hēi
shéng


luò
jiā
shòu
寿
liàng


shí
fēn
tiān
shòu
寿
liàng

chéng
zhòngluò
jiā
shòu
寿
liàng


zhī

tiān
shòu
寿
liàng

chéng
hào
jiào


luò
jiā
shòu
寿
liànghuà
tiān
shòu
寿
liàng

chéng

hào
jiào


luò
jiā
shòu
寿
liànghuà

zài
tiān
shòu
寿
liàng

chéng
shāoluò
jiā
shòu
寿
liàng

yīng
zhī

ěr


shāoluò
jiā
yǒu
qíng
shòu
寿
bàn
zhōng
jié


jiān


luò
jiā
yǒu
qíng
shòu
寿

zhōng
jié

fēi
tiān
shòu
寿
liàng

sān
shí
sān
tiān

bàng
shēng
è
饿
guǐ
shòu
寿
liàng

dìng

yòu
hán

luò
jiāluò
jiāxiāng
wàng
shòu
寿
liàng
jìn
bàn

yīng
zhī
yòu
jìn
biān

luò
jiāluò
jiā
shòu
shēng
yǒu
qíng
shòu
寿
liàng

dìng

fàn
zhòng
tiān
shòu
寿
èr
shí
zhōng
jié

jié

fàn
qián

tiān
shòu
寿

shí
zhōng
jié

jié


fàn
tiān
shòu
寿
liù
shí
zhōng
jié

jié

shǎo
guāng
tiān
shòu
寿

shí
zhōng
jié
èr
jié
shàng


jiè
tiān
shòu
寿
liàng
xiāng
wàng

jiàn
bèi
zēng

wéi
chú

yún

dāng
zhī

tiān
shòu
寿
jiǎn
sān
jié

kōng

biān
chù
shòu
寿
èr
wàn
jié

shí

biān
chù
shòu
寿

wàn
jié


suǒ
yǒu
chù
shòu
寿
liù
wàn
jié

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shòu
寿

wàn
jié

chú
běi


zhōuqiē
chù

yǒu
zhōng
yāo

yòu
rén
guǐ
bàng
shēng

yǒu


shēn

tiān


luò
jiā


shí

méishēn
shòu
yòng
jiàn

zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
shòu
yòng


shòu
yòng
yǐn
shí

shòu
yòng
yín


shòu
yòng


zhě

wèi

luò
jiā
yǒu
qíng
duō
fēn
shòu
yòng

zhìbàng
shēng
yǒu
qíng
duō
fēn
shòu
yòng
xiāng
shí
dàn


è
饿
guǐ
yǒu
qíng
duō
fēn
shòu
yòng

rén

yǒu
qíng
duō
fēn
shòu
yòng
kuì

zhuī
qiú
zhǒng
zhǒng
zhī


tiān

yǒu
qíng
duō
fēn
shòu
yòng
shuāi
nǎo
zhuì
méi
zhī


yòu

děng
huó


luò
jiā
zhōng

duō
shòu

shì

zhìwèi

yǒu
qíng
duō
gòngzēng
shàng
shēng

zhǒng
zhǒng
ér


gēng
xiāng
cán
hài
mèn
jué

kōng
zhōng
yǒu

shēng


chàng

shì
yán


zhū
yǒu
qíng

huán
děng
huó

huán
děng
huóyǒu
qíng

rán
yóu

qián
suǒ
shuōgēng
xiāng
cán
hài

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi
děng
huó

yòu

hēi
shéng


luò
jiā
zhōng

duō
shòu

shì
zhì

zhòng


wèi

yǒu
qíng
duō
fēn
wéi

suǒ
shè
hēi
shéng
pīn
zhī

huò
wéi

fāng
huò
wéi

fāng

huò
wéi
zhǒng
zhǒng

huà
wén
xiàngpīn


suí

chù
suǒ
ruò
záo
ruò
zhuó
ruò
zhuó
ruò
wān

yóu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi
hēi
shéng

yòu

zhòngluò
jiā
zhōng

duō
shòu

shì
zhì

zhòng


wèi

yǒu
qíng
huò
shí
zhǎn
zhuǎn

ěr
shí
biàn
便
yǒu

shè

lìng

liǎng
tiě
nóu
tóu

shān
zhī
jiān

liǎng
shān

zhī


bèiqiē
mén
zhōng
xuè
biàn
便
liú
zhù


liǎng
tiě
nóu
tóu

shì

liǎng
tiě

tóu

liǎng
tiě

tóu

liǎng
tiě
xiàng
tóu

liǎng
tiě
shī

tóu

liǎng
tiě

tóu

ěr


lìng


zhì

tiě
cáo
zhōng

biàn
便


zhī


gān
zhè


bèi


xuè
biàn
便
liú
zhù

yǒu

tiě
shān
cóng
shàng
ér
duò

lìng

yǒu
qíng

zài
tiě


ruò
zhuó
ruò

huò
dǎo
huò
liè


bèi
zhuó


dǎo
liè


xuè
biàn
便
liú
zhù

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zuò

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi
zhòng


yòu

hào
jiào


luò
jiā
zhōng

duō
shòu

shì
zhì

zhòng


wèi

yǒu
qíng
xún
qiú
shè
zhái

biàn
便


tiě
shì
zhōng

cáibiàn
便
huǒ


yóu

shāo
rán

ruò

shāo
rán
biàn

shāo
rán


bèi
shāo


tòng

qiē

shēng
hào
jiào

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi
hào
jiào

yòu


hào
jiào


luò
jiā
zhōng

suǒ
shòu

nǎo


chà
bié

wèi

shì
zhái


tāi
cángluò
jiā
míng

hào
jiào

yòu

shāoluò
jiā
zhōng

duō
shòu

shì
zhì

zhòng


wèi

suǒ
shèzhū
yǒu
qíng

zhì

liàng
yáo
shàn
biàn

shāo
rán

tiě
jīn
áo
shàng

zuǒ
yòu
zhuǎn
zhī
biǎo

shāo
huǒ


yòu

zhì
tiě
chǎn
cóng
xià
guàn
zhī
chè
dǐng
ér
chū

fǎn

zhì
zhī

lìng

yǒu
qíng
zhū
gēn
máo
kǒng


kǒu
zhōng

jiē
yàn
yǒu
qíng

zhìbiàn

shāo
rán

tiě

shàng

huò
yǎng
huò

biàn

shāo
rán

tiě
zhuī
bàng

huò

huò
zhú
biàn

biàn
zhú

lìng

ròu
tuán

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi
shāo


yòu


shāoluò
jiā
zhōng

suǒ
shòu

nǎo


chà
bié

wèi

sān
zhī


tiě
chǎn
cóng
xià
guàn
zhī

chè

liǎng


dǐng
ér
chū

yóu

yīn
yuán

yǎn
ěr

kǒu

zhū
máo
kǒng
měng
yàn
liú
chū

yòu
biàn

shāo
rán

tóng
tiě


biàn
guǒ

shēn

yòu

dǎo
zhì
zhìbiàn

shāo
rán

mǎn
huī
shuǐ

tiě
huò
zhōng

ér
jiān
zhǔ
zhī


tāng
yǒng
fèi
lìng

yǒu
qíng
suí
tāng
piāo
zhuǎn
huò
chū
huò
méi
lìng

xuè
ròumài

jiē
xiāo
làn

wéi

suǒ
zài

xún


zhī
zhì
tiě

shàng

lìng


ròu


xuè
mài

shēnghuán
zhì
huò
zhōngshāoluò
jiā
shuō

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng

shāo


yòu


jiān


luò
jiā
zhōng


zhū
yǒu
qíng
héng
shòu

shì

zhìwèi
cóng
dōng
fāng
duō
bǎi
yáo
shàn

shāo


shāo

biàn

shāo
rán

tiě

shàng

yǒu
měng
chì
huǒ
téng
yàn
ér
láiyǒu
qíng
chuān
穿


ròu
duàn
jīnchè

suǐ

shāo

zhī
zhú


shì

shēn
jiē
chéng
měng
yàn


cóng
dōng
fāng

nán

西
běi
fāngshì

yóu

yīn
yuán


zhū
yǒu
qíng

měng
yànwéi
jiàn
huǒ

cóng

fāng
lái

huǒ
yànyǒu
jiān


suǒ
shòu

tòng


jiān


wéi
wén


hào
jiào
zhī
shēng

zhī
yǒu
zhòng
shēng

yòu

tiě


shèng
mǎn
shāo
rán

shāo
rán
biàn

shāo
rán
měng
yàn
tiě
tàn

ér

jiǎn
zhī


zhì

tiě

shàng

lìng
dēng


tiě
shān

shàng
ér

xià
xià
ér

shàng

cóng

kǒu
zhōng

chū

shé


bǎi
tiě
dīng
dīng
ér
zhāng
zhī

lìng

zhòu
zhé

zhāng
niúgēng
yǎng


tiě

shàngshāo
tiě
qián
qián
kǒu
lìng
kāi


shāo
rán

shāo
rán
biàn

shāo
rán


tiě
wán

zhì

kǒu
zhōng


shāo

kǒu


yān
hóu
chè


cáng

cóng
xià
ér
chū

yòu

yáng
tóng
ér
guàn

kǒu

shāo
hóu

kǒu
chè


cáng

cóng
xià
liú
chū

suǒ


nǎoshuō

yóu

yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū
luò
jiā
míng
wéi

jiān

duō
shì
zào
zuò

jiān
zhī

lái
shēng
shì
zhōng


dàn
lüè
shuō

xiǎnfēi


shì


luò
jiā
zhōng

suǒ

zhǒng
zhǒng
zhòng
duō


éryòu

jìn
biān
zhū

luò
jiā
zhōng

yǒu
qíng
zhī
lèi
shòu
yòng

shì
zhì

zhòng


wèi


qiē
zhū


luò
jiā

jiē
yǒu

fāng

àn

mén
tiě
qiáng
wéi
rào
cóng


fāng

mén
chū

mén
wài
yǒu

chū
yuán

wèi
táng
wēi
zhū
yǒu
qíng
chū
qiú
shè
zhái
yóu
xíng
zhì


xià

zhī
shí

ròu

xuè
bìng

xiāo
lànhuán
shēngtáng
wēi

jiān

yǒu

shī
fènzhū
yǒu
qíng
wéi
qiú
shè
zhái
cóng

chū


jiàn
jiàn
yóu
xíng
xiàn


zhōng
shǒu


méi

yòu
shī
fèn


duō
yǒu
zhū
chóng

míng
niáng

zhà

chuān
穿


ròu
duàn
jīnsuǐ
ér
shí


shī
fèn


jiān
yǒu

dāo
jiàn

yǎng
rèn
wéizhū
yǒu
qíng
wéi
qiú
shè
zhái

cóng

chū

yóu
xíng
zhì


xià

zhī
shí

ròu
jīn
xuè

jiē
xiāo
lànzhī
shí
huán

dāo
jiàn
rèn


jiān
yǒu
rèn

lín


zhū
yǒu
qíng
wéi
qiú
shè
zhái

cóng

chū

wǎng


yìn
cái
zuò

xià
wēi
fēng
suì

rèn

duò
luò

zhuó
jié

shēn

qiē
zhī
jié

biàn
便yǒu
hēi

gǒu


shǐ
qiě
chè

tāi
ér
dàn
shí
zhī

cóng

rèn

lín

jiān
yǒu
tiě
shèlín


zhū
yǒu
qíng
wéi
qiú
shè
zhái

biàn
便
lái

zhī
suì
dēng

shàng

dāng
dēng
zhī
shí

qiē

fēng

huí
xiàng
xià


xià
zhī
shí

qiē

fēng

huí
xiàng
shàng

yóu

yīn
yuán
guàn


shēn
biàn
zhū
zhī
jié

ěr
shí
biàn
便
yǒu
tiě

shàng

tóu
shàng
huò
shàngtàn
zhuó
yǎn
jīng
ér
dàn
shí
zhī

cóng
tiě
shèlín

jiān
yǒu
guǎng
广


fèi

huī
shuǐ

mǎn

zhōng


zhū
yǒu
qíng
xún
qiú
shè
zhái

cóng

chū

lái
duò

zhōng

yóu


dòu
zhì
zhī

huò

rán
měng
chì
huǒ
ér
jiān
zhǔ
zhī

suí
tāng
téng
yǒng
zhōu
xuán
huí
liǎng
àn
yǒu
zhūshǒu
zhí
zhàng
suǒwǎng

xíng
liè
ér
zhù

zhē

yǒu
qíng

lìng

chū

huò

suǒ
juàn

huò

wǎngzhì
guǎng
广


tiě

shàng

yǎng

yǒu
qíng
ér
wèn
zhī
yán


děng
jīn
zhě


suǒshì

yán


děng
jīn
zhě
jìng

jué
zhī

rán
wéi
zhǒng
zhǒng


suǒ


shí

tiě
qián
qián
kǒu
lìng
kāi

biàn
便shāo
rán
tiě
wán

zhì

kǒu
zhōngqián
shuō

ruò


yán


jīn
wéi
wéi


suǒ


ěr
shíbiàn
便

yáng
tóng

guàn

kǒu

yóu
shì
yīn
yuán
cháng
shí
shòu


nǎi
zhì
xiān
shì
suǒ
zào

qiē
néng
gǎn

luò
jiā
è

shàn

wèi
jìn
wèi
chū


zhōng
ruò
dāo
jiàn
rèn


ruò
rèn

lín

ruò
tiě
shèlín

zǒng
zhī
wéi


yǒu

yuán

yòu

hán

luò
jiā
shòu
shēng
yǒu
qíng

duō
shòu

shì

zhòng
sāi


wèi
pào

luò
jiā
zhōng
shòu
shēng
yǒu
qíng


wéizhòng
guǎng
广

hán
chù
suǒ
chù


qiē
shēn
fēn

jiē
juàn
suō
yóu

chuāng
pào
luò
jiā
míng
pào

luò
jiā

pào
liè

luò
jiā


chà
bié

yóu

pào
kuì
nóng
xuè
liú
chū

chuāng
juàn
zhòu
luò
jiā
míng
wéi
pào
liè

yòu

zhā
zhān

hǎo
hǎo
fánfán


sān

luò
jiā
yóu

yǒu
qíng

yīn
chà
bié
míng

qīng
lián

luò
jiā
zhōng

yóuzhòng
guǎng
广

hán
chù
suǒ
chù


qiē
shēn
fēn

jiē
qīng

liè
huò

huò
liù
luò
jiā
míng
yuē
qīng
lián

hóng
lián

luò
jiā


chà
bié

guò

qīng


biàn
hóng
chìfēn
liè
huò
shí
huò
duō
luò
jiā
míng
yuē
hóng
lián


hóng
lián

luò
jiā


chà
bié

wèi

shēn
fēn


hóng
chìfēn
liè
huò
bǎi
huò
duō
luò
jiā

míng

hóng
lián

yòuluò
jiā
zhōng
shòu
shēng
yǒu
qíng
shēn


suǒ
gǎn

duō
shòu

shì
zhǒng
zhǒng

xiáng
wèn
cǎi

dòu

jīng
zhōng
guǎng
广
shuō
luò
jiā
míng
wéi


yòu
bàng
shēng

gēng
xiāng
cán
hài

léi
ruò
zhě
wéi
zhū
qiáng

zhī
suǒ
shā
hài

yóu

yīn
yuán
shòu
zhǒng
zhǒng

zài

suǒ

chí
duō
bèi
biān
rén
tiān
wéi

shēng


yóu

yīn
yuán


shòu
zhǒng
zhǒng

zhòng

nǎo
yòu
è
饿
guǐ

lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
yóu
wài

zhàng
ài
yǐn
shí

èr
zhě
yóu

zhàng
ài
yǐn
shí

sān
zhě
yǐn
shí

yǒu
zhàng
ài

yún

yóu
wài
zhàng
ài
yǐn
shí

wèi

yǒu
qíng
yóu

shàng
pǐn
qiān

shēng
guǐ

zhōng

chángxiāng
yīng


ròu
xuè
mài
jiē


gǎo
yóu

huǒ
tàn

tóu

péng
luàn

miàn
àn
hēi

chún
kǒu
gān
jiāo
cháng


shé
shì
lüè
kǒu
miànzhāng
huáng
chù
chù
chí
zǒu

suǒ
dào
quán
chí
wéi

yǒu
qíng
shǒu
zhí
dāo
zhàng


juàn
suǒ

xíng
liè
shǒu

lìng
huò
qiáng

zhī

biàn
便
jiàn

quán
biàn
chéng
nóng
xuèyǐn


shì
děng
guǐ

shì
míng
yóu
wài
zhàng
ài
yǐn
shí

yún

yóu

zhàng
ài
yǐn
shí

wèi

yǒu
qíng
kǒu
huò

zhēn

kǒu
huòhuò

jǐng
yǐng


kuān


yóu

yīn
yuán

zòng

yǐn
shí


zhàng
ài


rán

néng
ruò
dàn
ruò
yǐn


shì
děng
guǐ

shì
míng
yóu

zhàng
ài
yǐn
shí

yún

yǐn
shí

yǒu
zhàng
ài

wèi
yǒu
è
饿
guǐ
míng
měng
yàn
mán

suí
suǒ
yǐn
dàn
jiē
bèi
shāo
rán

yóu

yīn
yuán

wèi
cháng
zànyǒu
è
饿
guǐ
míng
shí
fèn
huì

huò
yǒu

fēn
shí
fèn
yǐn


huò
yǒu

fēn
wéi
néng
yǐn
dàn


yàn
è
shēng
shú
chòu
huì

zòng

xiāng
měi
ér

néng
shí

huò
yǒu

fēn


shēn
ròu
ér
dàn
shí
zhī

zòng


shí
jìng

néng
dàn


shì
děng
guǐ

shì
míng
yǐn
shí

yǒu
zhàng
ài
yòu
rén

zhōng
shòu
shēng
yǒu
qíng

duō
shòu

shì
kuì

zhī


suǒ
wèi

shēng


kuìsuǒ


guǒ
kuì
shū
yǐn
shí
kuì
qiē
zhuī
qiú
shè
shòu
děng
kuìshí
jié
biàn

ruò
hán
ruò

kuì
yǒu
shè
zhái

zhàng
suǒ
zuò
lín
lòu
kuìhēi
ān
děng
zhàng
suǒ
zuò
shì

jiē

xiū
fèi
kuìyòu
shòu
biàn
huài
lǎo
bìngyóu

luò
jiā
zhōng
wèi

wéi
wéi


yòu
tiān

zhōng

jiě
zhī
jié


ér
yǒu

duòjīng
zhōng
shuō

yǒu
zhū
tiān

jiāng

méi
shí


xiāng
xiān
xiàn
gòu
rǎn
yǒu
gòu
rǎn
xiàn

èr
mán
jiù

wěi
jīn
nǎi
wěi
cuì

sān
liǎng

hàn
liú


shēn
biàn
便
chòu
huì


tiān

tiānběn
zuò

shí

tiān

yǎn

lín
jiān
suǒ
yǒu
cǎitiān

gòng
wéi
yóu
jiàn

yóu

yīn
yuán
shēng

yōushòu
líng
miè
sǒng

zhī


suǒ

zhě


yóu
yǒu
guǎng
广chéng
jiù

guǎng
广
tiān

shēng
shí
suǒzhū
jiù
tiān

jiàn

huáng


yóu

yīn
yuán
shòu

yōu


yòu
shòu
zhuó
jié

huài

bìn
cán
hài
zhī


suǒ

zhě


yóu
tiān

fēi
tiān
gòng
zhàn
zhèng
shí
tiān

fēi
tiān

xiāng
wéizhí

zhàng

suǒ
wèi
jīn
yín

zhī
liú
li

gòng
xiāng
zhàn
dǒu

ěr
shí
zhū
tiān


fēi
tiān

huò
duàn
zhī
jié
huò


shēn
huò

zhì


ruò
shāng
shēn
duàn
jié

huánruò
duàn

shǒu

biàn
便
yǔn
méi

tiān

fēi
tiān

yǒu

shēng

rán
tiān
duō
shēng

shì
qiáng


rán


èr
ruò
wéi

shēng

tuì
退


gōng


zhī
tóng
lèi
jìng

wèi
wèn

yóu

yīn
yuán
biàn
便
huái
怀
yōu


ruò
tiān

shēng
biàn
便

fēi
tiān
gōng
zhōng

wéi
yuè
wéi
zhèng

ruò
fēi
tiān

shēng


tiān
gōng

wéi
qiú

zhǒng

tuó
wèi

gòng
xiāng
zhàn
zhèng

yòu
zhū
fēi
tiān
dāng
zhī
tiān

suǒ
shè

rán
yóu

zhì
duō
huái
怀
zhà
huàn
chǎn
kuáng
duō
zhū
tiān
wéi
jìngyóu

yīn
yuán

yǒu
shí
jīng
zhōng
shuō
wéi
bié


shí
shì
tiān
lèi
yóu

shòu
xíng
zhū
tiān


shuō
wéi
fēi
tiān


yǒu
qiáng

tiān

cái


fèn

zhū
liè
tiān

biàn
便
bèi

bìn
chū


gōng

shì

zhū
tiān
shòu
sān
zhǒng


wèi

duò


líng
miè


zhuó
jié

huài
cán
hài

bìn


yòujiè
yǒu
qíng

yǒu

shì
děng


yóu

yǒu
qíng
fēi

shòurán
yóu

zhòng


shuō

yǒu


yǒu
fán
nǎo


yǒu
zhàng
ài

zhù


zài


yòu

lòu
jiè
zhōng

qiē

zhòng
zhū

yǒng
duàn

shì

wéi

shì
shēngdāng
zhī
suǒ


qiē
shì


yòu


zhǒng

luò
jiā
zhōng

yǒu

shòuluò
jiā
zhōng

sān
zhǒng
è
饿
guǐ
zhōng

ěr

zhū


guǐ
bàng
shēng
rén
zhōng

yǒu
wài
mén
suǒ
shēng


rán
wéi
zhòng

zhī
suǒ
xiāng


yòu
rén

zhōng
zhuǎn
lún
wáng

zuì
shēng
wēi
miào

yóu

lún
wáng
chū
xiàn
shì
shí
yǒu
chéng
jiù

bǎo

rán
chū
xiàn


shuō

wángbǎo


děng
wéi


suǒ
wèi
lún
bǎo
xiàng
bǎo

bǎo


zhū
bǎo

bǎo
zhǔ
cáng
chén
bǎo
zhǔ
bīng
chén
bǎo

ěr
shí
lún
bǎo
děng
xiàn


xiāng
yúnbǎo
xiàn
xiāng

jīng
guǎng
广
shuō

ruò

lún
wáng
wáng

zhōu
zhě


qiē
xiǎo
wáng
wàng
fēng
shùn
huàbái
yán

mǒu
chéng


luò
tiān
zhī
suǒ
yǒu

wéi
yuàn

wáng
chuí
ēn
jiào
chì


děng
jiē
dāng
wéi
tiāněr
shí
lún
wáng
biàn
便

chì
lìng


děng
zhū
wángjìng


jiǎng
huà

dāng

fēi


yòu


děng

guó

jiā

xíng
fēi

xíng


xíng

píng
děng
xíng

ruò

lún
wáng
wáng
sān
zhōu
zhě

xiān
qiǎn
shǐ
使
wǎng
rán
hòu
cóng
huà

ruò

lún
wáng
wáng
èr
zhōu
zhě

xīng
shī
xiàn
wēi
hòu
nǎi
cóng
huà

ruò

lún
wáng
wáng

zhōu
zhě

biàn
便

wǎng

fèn

huī
rèn
rán
hòu
cóng
huà


zhū
tiān
shòu

guǎng
广

tiān
zhīxíng

shū
miào
duō
zhū
shì
yuègōng
zhōng
ér

jiǔ
zhù


shēn

wài
jiē

qīng
jié

yǒu
chòu
huì

yòu
rén
shēn

duō
yǒu

jìng

suǒ
wèi
chén
gòu
jīn


shèn
xīn
gān


jiē

yǒu

yòu

zhū
tiān
yǒu

zhǒng
gōng
diàn
殿

suǒ
wèi
jīn
yín

zhī
liú
li
suǒ
chéng

zhǒng
zhǒng
wén
cǎi

shì
zhuāng
yán
zhǒng
zhǒng
tái

zhǒng
zhǒng
lóu
guān

zhǒng
zhǒng
céng

zhǒng
zhǒng
chuāng
yǒu
zhǒng
zhǒng
luó
wǎng
jiē

ài


zhǒng
zhǒngwéi

diàn

zhōu

fàng
guāng
gòng
xiāng
zhào
yào


yǒu
shí
shù

cóng

shù

chū

shí
wèi

míng
yuē

tuó

suǒ
wèi
qīng
huáng
chì
bái


yǒu
yǐn
shù

cóng

liú
chū
gān
měi
zhī
yǐn


yǒu
chéng
shù

cóng

chū
shēng
zhǒng
zhǒng
miào
chéng

suǒ
wèi
chē

niǎn

děng


yǒu

shù

cóng

chū
shēng
zhǒng
zhǒng
miào

ruǎn
miào

xiān
jié

cǎi
jiān
shì


yǒu
zhuāng
yán

shù

cóng

chū
shēng
zhǒng
zhǒng
wēi
miào
zhuāng
yán
zhī


suǒ
wèiyìn
ěr
dāng
huán
chuànshǒu


shì
zhīshì
děng
lèi
zhū
zhuāng
yán


jiē

zhǒng
zhǒng
miào


bǎo

ér
jiān
shì
zhī


yǒu
xūn
xiāng
mán
shù

cóng

chū
shēng
zhǒng
zhǒng

xiāng
zhǒng
zhǒng
xūn
xiāng
zhǒng
zhǒng
huā
mán


yǒu


huì
shù

zuì
shēng
wēi
miào


gēn
shēn


shí
yáo
shànshēn
gāo
tǐng
bǎi
yáo
shàn


zhī
tiáo


biàn


shí
yáo
shànhuā
kāixiāng
shùn
fēng
xūn
bǎi
yáo
shànfēng
xūn

shí
yáo
shàn
shù
xià
sān
shí
sān
tiānyuè
zhōng

tiān
miào


gòng
xiāng
yǒu

xiào


zhī
shù

cóng

chū
shēng

xiào

děng
zhǒng
zhǒngyòu
yǒu


zhī
shù

cóng

chū
shēng
zhǒng
zhǒngsuǒ
wèi
shí
yǐn
zhī


zuò

zhīshì
děng
lèi
zhǒng
zhǒngyòu

zhū
tiān

shòu
yòng
shí

suí

suí

yīng

suǒ

lái
xiàn
shǒu
zhōng
yòu
zhū
fēi
tiān
suí

suǒ
yīng

shòu
yòng
zhǒng
zhǒng
gōng
diàn
殿


yīng
zhī

yòu
běi


zhōu
yǒu

shì
xiāng
shù

míng
yuē
zhū
rén
zhòng
suǒ
cóng
shù
ér


yóu

weí

suí

suǒ


rán
zài
shǒu


yǒu
jīng
dào

zhǒng
ér
huò

yǒu

suǒ

yòu

yǒu
qíng
jìng


zhǔ
jué
dìng
shēng
jìn

yòu
tiān

shì
yǒu

shēng
diàn
殿


zhū
diàn
殿
zhōng
zuì
wéi
shū
shēng

réng


chù
yǒu
bǎi
lóu
guānlóu
guān
yǒu
bǎi
tái
tái

yǒu

fáng
shì


fáng
shì
yǒu

tiān
tiān

yǒu

shì


yòu

zhū
tiān
suǒ
yǒu

jiè

píng
zhèng

zhǎng
jìng

gāo
xià


chù
zhī
shí
biàn
便
shēng
ān


xià

zhī
shí
xiàn
biàn
便
zhì
zhī
shí
suí

huán
qiē
shí

rán
ér
yǒu
màn
tuó
luó
huá
biàn


shàng

shí
yǒu
wēi
fēng
chuī

wěi
huá

yǐn
xīn
zhě

yòu

tiān
gōng

miàn

yǒu

jiē


xíng
shū
miào
guǐ
shì

guān

qīng
jìng
duān
yán

liàng

zhěng
miàn
yǒu


mén

guī

hóng
zhuàng

xiāngguān
zhī

yàn
shí
wéi
shū
jué

duō
yǒu

lèi
miào

yào
chā

cháng
suǒ
shǒu

miàn
yǒu

yuán
yuàn


míng
huì
chē

èr
míngsān
míng
míng

línyuán
wài
yǒu

shēngxiāng
shū
miào
xíng
zhuàng

guān

duān
yán
gōng
dōng
běi

yǒu
tiān
huì
chù

míng
yuē
shàn


zhū
tiān

zhōng

weí
chèn
liàng
guān
chá
miào


jìn

yuán

yǒu


shíhuáng
bái
xíng
zhì
shū
miào


xiāng

guān
yán
yòu

tiān
shēn

rán
guāng
yào

ān
xiāng
ruò
xiàn
nǎi
zhī
zhòu


fēn
fāng
lái

biàn
便

tiān
miào


yóu

zhī
zhōng
lǎn
duò
shuì
mián


lèi
zhī
niǎomíng

yóu

děng
xiāng

biǎo
zhòu


yòu

zhū
tiān
zhòng
miào


shèn

ài


wéi

zhū
tiān
zhòng
héng
wéi
fàng

zhī
suǒ
chí
xíng

cháng
wén
zhǒng
zhǒng


yīn


zào
zhī
shēng

diào

yán
xiào
tán
xuè
děng
shēng

cháng
jiàn
zhǒng
zhǒng


zhī


cháng
xiù
zhǒng
zhǒng
wēi
miào
zhī
xiāng

héng
cháng
zhǒng
zhǒng
měi
hǎo
zhī
wèi

héng
chù
zhǒng
zhǒng
tiān
zhū
cǎi

zuì
shēng
zhī
chù

héng
wéi
shì


qiān
yǐn

shí

yòu

zhū
tiān
duō
shòu

shì
zhòng
miàocháng


bìng


shuāi
lǎo


yǐn
shí
děng
kuì

suǒ
zuò

shēng
zhī
qián
shuō

rén

zhōng
yǒu

kuì

zhī

未经允许不得转载:瑜伽师地论译文网 » 注音

学佛 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |大众学佛网 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |